Publiskie dokumenti

Malta

Saturu nodrošina
Malta

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Maltai pieņemamās valodas ir maltiešu un angļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Šīs regulas piemērošanas jomā ietilpstošo publisko dokumentu indikatīvs sarakts ietver: dzimšanas apliecību, brīvā statusa apliecība, laulības apliecība, civilo partnerattiecību apliecība, miršanas apliecība un apliecība par uzvedību.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Šādiem publiskiem dokumentiem var pievienot standarta daudzvalodu veidlapu kā tulkošanas palīglīdzekli: dzimšanas apliecība, brīvā statusa apliecība, laulības apliecība, civilo partnerattiecību apliecība, miršanas apliecība un apliecība par uzvedību. Spēju stāties laulībā un spēju stāties civilās partnerattiecībās apliecina viens un tas pats dokuments, ko sauc par brīvā statusa apliecību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Tā kā Maltā nav īpašu zvērinātu tulkotāju, tai nav saraksta ar personām, kas ir tiesīgas izsniegt apliecinātus tulkojumus. Ņemot vērā to, ka Maltā nav tiesiskā satvara, kas regulētu tulkotāju profesiju, Ārlietu un Eiropas lietu ministrija (MFEU) ir izveidojusi sistēmu to personu parakstu reģistrācijai, kuras nodarbojas ar tulkošanu. Šī parakstu datubāze nav publiski pieejama, bet ir tikai MFEU lietošanai, lai apstiprinātu un salīdzinātu to personu parakstus, kuras nodarbojas ar tulkošanu. Papildu informācija atrodama šeit: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Tieslietu, līdztiesības un pārvaldības lietu ministrijai arī ir savs saraksts ar tulkiem un tulkotājiem, kas publicēts šeit: https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx, šo sarakstu var izmantot informācijai.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Oriģinālu publisku dokumentu apliecinātas kopijas izgatavo advokāti/notāri. Iestāde, kas pieprasa dokumentu, var pati izlemt, vai tā pieņem dokumenta kopijas. Citu publisku dokumentu apliecinātas kopijas var izdot arī tiesas.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz citu dokumentu apliecinātām kopijām parasti ir paziņojums, ka dokuments ir apliecināta kopija un tās personas zīmogs un paraksts, kas ir tiesīga izdot apliecināto kopiju. Uz apliecinātiem tulkojumiem ir datums un tulkotāja paraksts un zīmogs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Uz citu dokumentu apliecinātām kopijām parasti ir paziņojums, ka dokuments ir apliecināta kopija un tās personas zīmogs un paraksts, kas ir tiesīga izdot apliecināto kopiju.

Lapa atjaunināta: 27/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.