Publiskie dokumenti

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tiks pieņemti tikai dokumenti nīderlandiešu valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Visi regulas 2. panta 1. punktā minētie publiskie dokumenti, izņemot dokumentus, kas attiecas uz spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statusu g) apakšpunkta otrā daļa), un dokumentus par sodāmības neesību m) apakšpunkts), jo Nīderlandē neizmanto šādus dokumentus. Regulā aptverto publisko dokumentu piemēri ir akti, kas attiecas uz:

a) dzimšanas faktu;

b) faktu, ka persona ir dzīva;

c) miršanas faktu;

d) vārdu, uzvārdu;

e) laulību, tostarp spēju doties laulībā un ģimenes stāvokli;

f) laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu;

g) reģistrētajām partnerattiecībām;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšanu, reģistrēto partneru atšķiršanu vai reģistrēto partnerattiecību atzīšanu par neesošām;

i) vecāku statusu;

j) adopciju;

k) domicilu un/vai uzturēšanās vietu;

l) valstspiederību.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dokumenti par dzimšanas faktu, faktu, ka persona ir dzīva, miršanas faktu, laulībām, spēju doties laulībā, ģimenes stāvokli, reģistrētām partnerattiecībām un domicilu un/vai uzturēšanās vietu.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Pilns zvērinātu tulku un tulkotāju saraksts pieejams Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

— Pašvaldības (publiskiem dokumentiem, kurus tās ir pilnvarotas izdot).

— Konsulārās pārstāvniecības (publiskiem dokumentiem, kurus tās ir pilnvarotas izdot).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātās kopijās norādīts, ka tajās iekļautā informācija ir ņemta no oriģināla vai datubāzes. Kopijā ir tās amatpersonas paraksts, kas kompetenta izsniegt dokumentu, un norādīta dokumenta izdošanas vieta un datums. Kopijā parasti ir uzspiests arī oficiāls zīmogs.

Oficiāli apliecinātās kopijās norādīts, ka dokuments atbilst oriģinālam. Kopijā ir tās amatpersonas paraksts, kas kompetenta izsniegt dokumentu, un norādīta dokumenta izdošanas vieta un datums.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Oficiāli apliecinātās kopijās norādīts, ka dokuments atbilst oriģinālam. Kopijā ir tās amatpersonas paraksts, kas kompetenta izsniegt dokumentu, un norādīta dokumenta izdošanas vieta un datums.

Lapa atjaunināta: 26/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.