Publiskie dokumenti

Polija

Saturu nodrošina
Polija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Poļu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

1) īsās formas dzimšanas apliecība;

2) garās formas dzimšanas apliecība;

3) tiesas lēmums par Reģistrācijas biroja ieraksta saturu;

4) notariāli apliecināts apliecinājums, ka persona ir dzīva;

5) īsās formas miršanas apliecība;

6) garās formas miršanas apliecība;

7) tiesas nolēmums par pieņēmumu par nāvi;

8) tiesas nolēmums, ar ko atsauc lēmumu par pieņēmumu par nāvi;

9) tiesas nolēmums par miršanas fakta apstiprināšanu;

10) tiesas nolēmums, ar ko atsauc lēmumu par miršanas fakta apstiprināšanu;

11) Reģistrācijas biroja vadītāja lēmums par vārda un uzvārda maiņu;

12) īsās formas laulības apliecība;

13) garās formas laulības apliecība;

14) civilstāvokļa apliecinājums;

15) apliecinājums par neesošiem šķēršļiem laulības noslēgšanai saskaņā ar Polijas tiesību aktiem;

16) tiesas nolēmums par aizliegumu 18 gadu vecumu nesasniegušai sievietei stāties laulībā;

17) tiesas nolēmums, ar ko garīgi slimai personai, personai ar mācīšanās nespēju vai radniecībā tiešā līnijā esošām personām aizliedz stāties laulībā;

18) tiesas nolēmums par laulības fakta apstiprināšanu;

19) tiesas nolēmums par laulības neesības apstiprināšanu;

20) tiesas nolēmums par laulības šķiršanu;

21) tiesas nolēmums par laulāto atšķiršanu;

22) tiesas nolēmums par laulāto atšķiršanas izbeigšanu;

23) tiesas nolēmums par laulības anulēšanu;

24) tiesas nolēmums par adopciju;

25) tiesas nolēmums par adopcijas izbeigšanu;

26) tiesas nolēmums par paternitātes fakta apstiprināšanu;

27) tiesas nolēmums par maternitātes fakta apstiprināšanu;

28) tiesas nolēmums par paternitātes fakta atspēkošanu;

29) tiesas nolēmums par maternitātes fakta atspēkošanu;

30) tiesas nolēmums par spēkā neesošu bērna atzīšanu;

31) tiesas nolēmums par bērna atzīšanas anulēšanu;

32) pastāvīgās dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

33) pagaidu dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

34) apliecinājums par uzturēšanos konkrētā vietā;

35) lēmums par Polijas pilsonības piešķiršanu;

36) lēmums par Polijas pilsonības atjaunošanu;

37) lēmums, ar ko apliecina Polijas pilsonību;

38) lēmums par repatriācijas atzīšanu;

39) apliecinājums par nesodāmību saskaņā ar Valsts Sodu reģistru, kas izdots pēc ieinteresētās personas pieprasījuma;

40) pašvaldības iestāžu izdots apliecinājums citās dalībvalstīs dzīvojošiem Polijas pilsoņiem, kuri pauž vēlmi balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās savas dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34.–38. lpp.) un Padomes 1994. gada 19. decembra Direktīvu 94/80/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 368, 31.12.1994., 38. lpp.).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) īsās formas dzimšanas apliecība;

2) īsās formas laulības apliecība;

3) īsās formas miršanas apliecība;

4) civilstāvokļa apliecinājums;

5) apliecinājums par neesošiem šķēršļiem laulības noslēgšanai saskaņā ar Polijas tiesību aktiem;

6) pastāvīgās dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

7) pagaidu dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

8) apliecinājums par uzturēšanos konkrētā vietā;

9) notariāli apliecināts apliecinājums, ka persona ir dzīva;

10) apliecinājums par ierakstu Valsts Sodu reģistrā, kas izdots pēc ieinteresētās personas pieprasījuma.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Polijā apliecinātus tulkojumus var izstrādāt zvērināti tulkotāji, kas iekļauti Tieslietu ministrijas zvērinātu tulkotāju sarakstā. Saraksts ir pieejams Publiskās informācijas biļetenā (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Tas atbilst 2004. gada 25. novembra Likumam par zvērināta tulkotāja profesiju (Likumu Vēstnesis (Dziennik Ustaw) 2017, publikācija Nr. 1505).

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Polijā struktūras, kas ir pilnvarotas apliecināt oficiālu kopiju, izrakstu un neoficiālu kopiju atbilstību uzrādītajiem dokumentiem ir notāri. Tas atbilst 1991. gada 14. februāra Notāru likumam (Likumu Vēstnesis 2017, publikācija Nr. 2291; 2018, publikācija Nr. 398, 723 un 1496).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

a) apliecinātu tulkojumu iezīmes: dokumentā, kurā iekļauts tulkojums, ir zvērināta tulkotāja zīmoga uzdruka ar tulkotāja vārdu un uzvārdu gar malu, norāde par valodu, no kuras un kurā tulkotājs ir pilnvarots tulkot, kā arī tulkotāja numurs zvērinātu tulkotāju sarakstā. Uz visiem apliecinātiem tulkojumiem ir arī numurs, ar kādu tie ierakstīti zvērinātu tulkotāju reģistrā (repertorium). Papildus zvērināts tulkotājs arī norāda, vai attiecīgais apliecinātais tulkojums ir veikts no dokumenta oriģināla, tulkojuma vai kopijas un vai šāds tulkojums vai kopija ir apliecināta un kas to apliecinājis.

b) apliecinātas kopijas iezīmes: notariāls apliecinājums par kopijas atbilstību notāram uzrādītajam dokumentam ir dokumentam pievienots teikums zīmoga vai drukāta uzraksta formā vai uz atsevišķas lapas. Ja apliecinājums tiek pievienots uz atsevišķas lapas, šai lapai jābūt piestiprinātai pie dokumenta: tā jānovieto aiz dokumenta, nevis pirms tā, un vietā, kur lapas ir savienotas, ir jābūt notāra oficiālā zīmoga uzdrukai. Apliecinājums var būt arī uz tās pašas lapas, uz kuras ir apliecinātā dokumenta kopija, ja vien ir skaidri saprotams, ka apliecinājuma saturs ir atdalīts no dokumenta satura. Ja apliecinātajam dokumentam ir kādas īpašas iezīmes (piemēram, piezīmes, labojumi, bojājumi), notārs apliecinājumā veic attiecīgu piezīmi. Katrā apliecinājumā ir jābūt datumam un vietai, kurā apliecinājums veikts, norādei par notāra biroju, notāra zīmogam un parakstam, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorāda notariālā akta veikšanas laiks.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas iezīmes: notariāls apliecinājums par kopijas atbilstību notāram uzrādītajam dokumentam ir dokumentam pievienots teikums zīmoga vai drukāta uzraksta formā vai uz atsevišķas lapas. Ja apliecinājums tiek pievienots uz atsevišķas lapas, šai lapai jābūt piestiprinātai pie dokumenta: tā jānovieto aiz dokumenta, nevis pirms tā, un vietā, kur lapas ir savienotas, ir jābūt notāra oficiālā zīmoga uzdrukai. Apliecinājums var būt arī uz tās pašas lapas, uz kuras ir apliecinātā dokumenta kopija, ja vien ir skaidri saprotams, ka apliecinājuma saturs ir atdalīts no dokumenta satura. Ja apliecinātajam dokumentam ir kādas īpašas iezīmes (piemēram, piezīmes, labojumi, bojājumi), notārs apliecinājumā veic attiecīgu piezīmi. Katrā apliecinājumā ir jābūt datumam un vietai, kurā apliecinājums veikts, norādei par notāra biroju, notāra zīmogam un parakstam, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorāda notariālā akta veikšanas laiks.

Lapa atjaunināta: 18/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.