Publiskie dokumenti

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Portugāļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dzimšanas fakts:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Fakts, ka persona ir dzīva:

 • notāru (Notariāta kodeksa 161. pants) vai draudžu padomju sagatavots apliecinājums, ka persona ir dzīva.

Miršanas fakts:

 • izraksts no miršanas reģistra.

Vārds, uzvārds:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Laulība:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi.

Spēja doties laulībā:

 • apliecinājums par spēju doties laulībā.

Ģimenes stāvoklis:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Laulības šķiršana:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • izraksts no laulību reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • civilstāvokļa reģistra nodaļas izsniegta apliecība par laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata,
 • tiesas izsniegta laulības šķiršanas apliecība.

Laulāto atšķiršana:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • izraksts no laulību reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • civilstāvokļa reģistra nodaļas izsniegta apliecība par laulāto atšķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata,
 • tiesas izsniegta apliecība.

Laulības atzīšana par neesošu:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • izraksts no laulību reģistra ar attiecīgu piezīmi.

Izcelšanās:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Adopcija:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Domicils un/vai uzturēšanās vieta:

 • draudzes padomes izsniegts apliecinājums par domicilu.

Valstspiederība:

 • apliecinājums par valstspiederību.

Sodāmības neesība:

 • apliecinājums par sodāmības neesību.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

 • Izraksts no dzimšanas reģistra
 • Izraksts no miršanas reģistra
 • Izraksts no laulību reģistra
 • Apliecinājums par spēju doties laulībā
 • Apliecinājums par sodāmības neesību

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Nepiemēro.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

 • Reģistra dienesti
 • Notāri
 • Draudžu padomes
 • Pasta darbinieki (CTT)
 • Pienācīgi atzītas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
 • Advokāti
 • Juridiskie pārstāvji

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

— Apliecināti tulkojumi

Svešvalodā rakstītiem dokumentiem jāpievieno tulkojums; dokumentu var tulkot Portugāles notārs, Portugāles konsulāts valstī, kurā dokuments tika sagatavots, attiecīgās valsts konsulāts Portugālē vai piemērots tulkotājs, kam jādod zvērests vai jāsniedz oficiāls paziņojums notāra klātbūtnē, lai apliecinātu, ka tulkojums atbilst oriģinālam.

 • Tulkojumus var veikt arī Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kas atzītas saskaņā ar 1992. gada 29. oktobra Dekrētlikumu Nr. 244/92, kā arī advokāti un juridiskie pārstāvji.

Tulkojumā jānorāda tā valoda, kurā uzrakstīts oriģinālais dokuments, un jāiekļauj paziņojums, ka teksts ir precīzs tulkojums, kas atspoguļo oriģināltekstu.

Ja tulkojumu veic zvērināts tulkotājs, kas iekļauj sertifikātu savā tulkojumā vai pievieno sertifikātu kā atsevišķu lapu, tam jānorāda veids, kādā tulkojums tika veikts, kā arī iepriekš minētā informācija. Tulkojumā jāpiemin arī visi oriģināldokumentā iekļautie zīmogi vai citas juridiskās zīmes, spiedogi un informācija par maksājumiem, kā arī skaidri jānorāda visas tekstā konstatētās nepilnības vai trūkumi, kas liek apšaubīt konkrēto aktu vai dokumentu.

— Apliecinātas kopijas

Dokumenta fotokopijā jābūt iekļautai vai ievietotai šādai informācijai — deklarācijai par atbilstību oriģinālam, akta sagatavošanas vietai un datumam, tās personas vārdam, uzvārdam un parakstam, kas apliecina kopiju, kā arī oficiālajam spiedogam vai kādam citam marķējumam, kas identificē apliecinātājiestādi, piemēram, izdevējiestādes oficiālajam spiedogam.

PIEZĪME. Lai dokumentu apliecinājumi un tulkojumi, kurus veikušas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kas atzītas saskaņā ar 1992. gada 29. oktobra Dekrētlikumu Nr. 244/92, kā arī advokāti un juridiskie pārstāvji, būtu spēkā, tiem jābūt reģistrētiem IT sistēmā; tāpēc papildus iepriekš minētajiem elementiem tajos jāietver arī IT sistēmas ģenerēts identifikācijas numurs (ministra 2006. gada 29. jūnija Īstenošanas rīkojums (Portaria) Nr. 657-B/2006).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātās kopijās jāiekļauj tās personas vārds, uzvārds un amata nosaukums, kas apliecina kopiju, kā arī datums, kad tās tika apliecinātas; papildus šai informācijai izdevējiestādei arī jāapzīmogo konkrētais dokuments.

Apliecinājumā par sodāmības neesību tiek iekļauts burtciparu autentifikācijas un piekļuves kods, kas ļauj pārbaudīt oriģināla autentiskumu.

Lapa atjaunināta: 20/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.