Publiskie dokumenti

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Rumāņu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Publiskie dokumenti, uz kuriem attiecas regulas darbības joma, piemēram, ir šādi: dzimšanas apliecības, laulības apliecības, miršanas apliecības, dzīvesvietas apliecības, kas reģistrētas Valsts personu reģistrā (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP), sodāmības apliecības (vai apliecinājumi, kam ir sodāmības apliecībai līdzvērtīgs juridisks spēks un ko izsniegušas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārie dienesti), apliecības, ar kurām apliecina, ka persona ir dzīva, pilsonības apliecības, tiesu lēmumi par civilstāvokļa jautājumiem (laulības šķiršanu, adopciju utt.).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Publiskie dokumenti, kuriem var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli, ir šādi: dzimšanas apliecības, kurām pievienotas I pielikuma daudzvalodu standarta veidlapa; apliecības, ar kurām apliecina, ka persona ir dzīva, kurām pievienotas II pielikuma daudzvalodu standarta veidlapa; miršanas apliecības, kurām pievienotas III pielikuma daudzvalodu standarta veidlapa; laulības apliecības, kurām pievienotas IV pielikuma daudzvalodu standarta veidlapa; dzīvesvietas apliecības, kuras reģistrētas RNEP un kurām pievienotas X pielikuma daudzvalodu standarta veidlapa; un sodāmības apliecības, kurām pievienotas XI pielikuma daudzvalodu standarta veidlapa.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Zvērināto tulku un tulkotāju aktuāls saraksts ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē šeit.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Šādu veidu iestādes atbilstīgi valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas izgatavot apliecinātas kopijas: notāri, Notāru palātas (notāru palātas var izgatavot tādu notariālu aktu kopijas, ko sagatavojuši notāri, kuri darbojas savā teritoriālajā jurisdikcijā un kuru arhīvus saskaņā ar likumu ir pārņēmušas attiecīgās notāru palātas), Rumānijas konsulārie dienesti un diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs, vietējo pašvaldību un pilsētu domju sekretariāti, ja tajās nav notāru biroju.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

I. Apliecinātas kopijas (atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem “copii legalizate”) raksturo turpmāk minētie elementi, kas ietverti kopijas apliecinājumā:

 • sagatavošanas numurs un datums;
 • kopiju sagatavojušā notāra vārds un uzvārds / notāru biroja nosaukums.

II. Apliecinātus tulkojumus raksturo turpmāk minētie elementi.

II.A. Ja tulkojumu ir sagatavojis zvērināts tulks un tulkotājs, kura parakstu ir apliecinājis notārs:

 • tulkojuma beigās zvērinātais tulks un tulkotājs pievieno šādu tulkojuma apliecinājuma klauzulu: “Es, apakšā parakstījies, ................ (vārds un uzvārds, kā minēts apliecībā), tulks un tulkotājs, kas darbojas uz Apliecības Nr. ..... pamata, ko .............(datums) izdevusi Rumānijas Tieslietu ministrija, apliecinu tulkojuma no ............ valodas ............ valodā pareizību, to, ka iesniegtais teksts ir pārtulkots pilnībā, bez izlaidumiem, un ka tulkojumā nav sagrozīts dokumenta saturs vai būtība. Dokuments, kas jātulko pilnībā / kura daļas jātulko, sastāv no pavisam .... lapām, tā nosaukums / virsraksts ir .........., tā sagatavotājs ir ............., un man tika iesniegts pilns teksts / teksta izvilkums. Dokumenta tulkojums sastāv no pavisam .... lapām un tas sagatavots saskaņā ar rakstisko pieprasījumu, kas reģistrēts ar Nr. ...../DD.MM.GGGG, un tulkojums tiks saglabāts manā arhīvā. Esmu saņēmis maksu RON ..... apmērā, izsniedzot kvīti/nodokļu kvīti/maksājuma uzdevumu Nr. .... /DD.MM.GGGG. ZVĒRINĀTS TULKS UN TULKOTĀJS .......................... (paraksts un zīmogs)”.

Tulkojumam pievieno tulkotā dokumenta kopiju. Zvērinātā tulka un tulkotāja zīmogu un parakstu liek uz malām blakus lapu savienojuma vietām tā, lai zīmogs būtu uzlikts uz visām dokumenta lapām, kuras tiek sanumurētas, saskavotas, caurauklotas vai sastiprinātas.

 • Tad seko zvērinātā tulka / tulkotāja paraksta apliecinājums, ko sagatavo notārs, diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests, un ar ko apliecina, ka ir izpildīti būtiskie nosacījumi, norāda datumu (gads, mēnesis, diena), zvērinātā tulka un tulkotāja vārdu un uzvārdu, apliecina zvērinātā tulka un tulkotāja personisko klātbūtni un to, ka viņa paraksts uzlikts notāra birojā, norāda tulkošanai iesniegtā dokumenta klasifikācija saskaņā ar tiesību aktiem un tulkotāja paraksta uz tulkojuma apstiprinājuma; kam seko notāra paraksts un zīmogs; notāra zīmogu liek uz blakus lapu malām tā, lai zīmogs būtu uzlikts uz visām dokumenta lapām.

Piezīme: Ja dokumentu tulko no rumāņu valodas kādā svešvalodā vai no vienas svešvalodas citā svešvalodā, tad gan tulkojuma apliecinājumu, gan notāra apliecinājumu tulkotāja parakstam raksta arī attiecīgajā tulkojuma svešvalodā.

II.B. Ja tulkojumu ir sagatavojis notārs (ja svešvaloda ir viņa dzimtā valoda vai ja Tieslietu ministrija viņu ir sertificējusi kā tulku vai tulkotāju):

 • tulkojuma apliecinājuma numurs un datums, tulkojumu sagatavojušā notāra vārds un uzvārds, viņa dzimtā valoda vai attiecīgā gadījumā – Tieslietu ministrijas, kas viņu ir sertificējusi kā tulku vai tulkotāju, izdota sertifikāta numurs.

Citi notāru sagatavotu tulkojumu raksturojoši elementi un pazīmes ir šādi.

 • Tulkojumam pievienota tulkotā dokumenta kopija. Notāra zīmogu liek uz malām blakus lapu savienojuma vietām tā, lai zīmogs būtu uzlikts uz visām dokumenta lapām, kuras tiek sanumurētas, saskavotas, caurauklotas vai sastiprinātas.
 • Tulkojuma beigās liek tulkojuma apliecinājumu (ko skaidri reglamentē likums saskaņā ar pievienoto pielikumu). Tas apliecina tulkojuma pareizību, faktu, ka tulkojamais teksts ir pārtulkots pilnībā, bez izlaidumiem, un ka tulkojumā nav sagrozīts teksta saturs vai būtība. Apliecinājumā iekļauj arī atsauces uz: dzimto valodu vai attiecīgā gadījumā – zvērinātā tulkotāja un tulka apliecības numuru un datumu, tajā minētajām valodām, tulkošanai iesniegtā dokumenta klasifikāciju saskaņā ar tiesību aktiem, utt.;
 • kam seko notāra paraksts un zīmogs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

 • Apliecinātas kopijas var sagatavot no dokumenta oriģināla vai attiecīgā gadījumā – tā dublikāta (gadījumos, kad tiesību aktos paredzēts, ka notariāla akta pusēm oriģināla vietā izsniedz dokumenta dublikātus).
 • Apliecinātu kopiju var sagatavot no visa dokumenta vai attiecīgā gadījumā – no konkrētām tā daļām. Šādā gadījumā kopijas augšdaļā norāda “IZVILKUMS”, kam seko dokumenta satura atveide, un attiecīgu atsauci iekļauj arī kopijas apliecinājumā.
 • Kopijas apliecinājuma teksts ir reglamentēts likumā un ietver: a) apliecinājumu par to, ka kopija atbilst uzrādītajam dokumentam; b) norādi par dokumenta statusu; c) sekretāra, kurš veica salīdzināšanu, parakstu; d) dokumenta nosaukumu atbilstoši dokumentā redzamajam vai, ja tāda nav, nosaukumu, kas atbilst dokumentā noteiktajām tiesiskajām attiecībām.
 • Uz dokumenta fotokopijas tieši zem teksta uzspiež zīmogu ar šādu tekstu: “apliecinājumu skatīt otrā pusē” vai attiecīgā gadījumā – “apliecinājumu skatīt zemāk”.
 • Atkarībā no konkrētā gadījuma apliecinājumu pievieno apliecināmā dokumenta otrā pusē (ja dokuments sastāv no vienas lapas) vai dokumenta apakšā (ja dokumenta teksts turpinās otrā pusē vai uz vairākām lapām).
 • Dokumentus, kas sastāv no vairākām lapām, caurauklo vai sastiprina. Šādā gadījumā, tāpat kā gadījumā, kad apliecinājumu pievieno kā papildinājumu, notāra zīmogu liek starp dokumenta lapām vai daļēji uz dokumenta lapas un papildinājuma lapas.
 • No notāru arhīviem izsniegtas apliecināta kopijas ir derīgas sešus mēnešus (apliecinājums attiecas uz dokumenta izcelsmi: vai dokuments ir no notāru arhīva, vai attiecīgā gadījumā to ir iesniegušas puses); pušu iesniegtu dokumentu kopijām nav derīguma termiņa.
 • Apliecinājums ietver notāra vai notāru biroja sekretāra vai attiecīgā gadījumā konsula parakstu, kurš salīdzināja kopiju ar oriģinālu.
 • Uz apliecinātās kopijas ir notāra vai attiecīgā gadījumā konsula zīmogs, kā arī reljefiespiedums.
Lapa atjaunināta: 03/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.