Publiskie dokumenti

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Slovāku valoda un 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā pieņemama ir arī čehu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dzimšanas apliecība, laulības apliecība, miršanas apliecība, vārda un uzvārda maiņas apliecība, lēmums par vārda un uzvārda maiņu, paternitātes deklarācija, spriedums par vārdu/uzvārdu, spriedums par laulības šķiršanu, spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, spriedums, ar kuru nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā, spriedums par paternitāti/maternitāti, spriedums par adopciju, spriedums, ar kuru personu juridiski pasludina par mirušu, izziņa par dzīvesvietu Slovākijas pilsoņiem, izziņa par dzīvesvietu ārzemniekiem, Slovākijas pilsoņa apliecība (izsniegta tikai papīra formātā), sodāmības reģistra izziņa.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dzimšanas apliecība, laulības apliecība, miršanas apliecība, spriedums, ar kuru personu juridiski pasludina par mirušu, spriedums, ar kuru nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā, spriedums par laulības šķiršanu, spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, izziņa par dzīvesvietu Slovākijas pilsoņiem, sodāmības reģistra izziņa.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Tulkotāju saraksts ir pieejams Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Notāri un notāra amata kandidāti

— notāri — Slovākijas Republikas Notāru palātas (Notárska komora Slovenskej republiky) tīmekļa vietnē (meklēšanu var veikt slovāku, kā arī angļu, vācu, franču un ungāru valodā);

— nepastāv atsevišķs notāra amata kandidātu saraksts; viņi strādā notāra vadībā.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

A) Apliecināti tulkojumi:

i. Apliecināti tulkojumi, ko veicis tulkotāju sarakstā reģistrēts tulkotājs, ietver tulkotāja paziņojumu (prekladateľská doložka). Saskaņā ar Likuma Nr. 382/2004 23. panta 4. punktu tulkotāja paziņojumā ir jāiekļauj tulkotāja identifikācijas informācija, joma, kurā tulkotājs ir pilnvarots tulkot, tulkojuma sērijas numurs, ar kuru darbs ir reģistrēts reģistrācijas žurnālā, un tulkotāja deklarācija par to, ka viņš apzinās kļūdaina tulkojuma sekas. Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē var identificēt Apliecinātus tulkojumus, izmantojot 12 ciparu darba numuru.

ii. Ja runa ir par ārvalstu izdota dokumenta tulkojumu slovāku valodā konsulāro funkciju veikšanai, apliecinātus tulkojumus veic vai apstiprina diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā pārstāvniecība saskaņā ar Likuma Nr. 151/2010 14.e panta 1. punkta d) apakšpunktu. Diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības darbinieki var atteikties sagatavot vai apliecināt šādu tulkojumu, ja viņi nepietiekami pārvalda valodu, kurā dokuments sastādīts.

B) Apliecinātas kopijas:

i. Notāra vai stažiera-notāra sagatavotajās apliecinātajās kopijās ir jāiekļauj apliecinošs paziņojums (osvedčovacia doložka), kurā saskaņā ar Likuma Nr. 323/1992 57. panta 2. punktu jānorāda:

a) vai kopija vārds vārdā atbilst dokumentam, no kura tā ir sagatavota, vai šis dokuments ir oriģināls vai apliecināta kopija, un cik lapas tam ir,

b) kopiju veidojošo lapu skaits,

c) vai tā ir pilnīga vai daļēja kopija,

d) vai uzrādītajā dokumentā ir kādas izmaiņas, papildinājumi, iestarpinājumi vai svītrojumi, kas varētu likt apšaubīt tā autentiskumu,

e) vai kopijā ir izdarīti labojumi, lai novērstu neatbilstību uzrādītajam dokumentam,

f) izdošanas vieta un datums,

g) paziņojumu sniedzošā notāra vai šī notāra pilnvarotā darbinieka paraksts un notāra oficiālais zīmogs.

ii. Slovākijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību apliecinātās kopijās jāiekļauj apliecinošs paziņojums (slovāku valodā), uz kura saskaņā ar Likuma Nr. 151/2010 14.e panta 2. punktu jābūt diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības apaļajam oficiālajam zīmogam, kura diametrs ir 36 mm un kas ietver valsts emblēmu, kā arī diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības pilnvarota darbinieka parakstam. Ja apliecinātajam dokumentam ir divas vai vairākas lapas, tās jāsasien kopā ar auklu, turklāt brīvajiem galiem jāuzlīmē uzlīme un tie jāapzīmogo ar diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības oficiālo zīmogu.

Saskaņā ar Likuma Nr. 151/2010 14.e panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai apliecinātu, ka dokumenta kopija atbilst uzrādītā dokumenta oriģinālam, apliecinošajā paziņojumā jāiekļauj šāda informācijā:

a) kārtas numurs, ar kādu apliecinošais paziņojums ir ierakstīts īpašā reģistrā,

b) paziņojums, kas apstiprina, ka dokumenta kopija atbilst uzrādītajam dokumentam,

c) dokumenta kopijā ietverto lapu un lappušu skaits, kā arī tas, vai

tā ir pilnīga vai daļēja dokumenta kopija,

d) apstiprinošā paziņojuma izdošanas vieta un datums,

e) precīza nodevas summa, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos,

f) apstiprinošo paziņojumu izsniegušā darbinieka vārds, uzvārds, amats un paraksts.

Apliecinošā paziņojuma veidne:

Numurs.................. Nodeva...............

Ar šo tiek apstiprināts, ka šī pilnīgā

(daļējā) fotokopija/kopija, kuru veido....

lappuses, atbilst uzrādītājam

oriģinālam, kuru veido.....................................

lappuses.

Neatbilstības, korekcijas......................

(vieta),............... (datums) .......................

zīmoga vieta .....................................................

iii. Rajona iestāžu un pašvaldību apliecinātajās kopijās ir jāiekļauj apliecinošais paziņojums, kurā saskaņā ar Likuma Nr. 599/2001 7. panta 2. punktu ietver šādu informāciju:

a) paziņojums, kas apstiprina, ka dokumenta kopija atbilst uzrādītajam dokumentam,

b) dokumenta kopijā ietverto lapu un lappušu skaits,

c) kārtas numurs, ar kādu apliecinošais paziņojums ir ierakstīts apliecinošo paziņojumu reģistrā,

d) apliecinošā paziņojuma datums un vieta un, ja vajadzīgs, laiks, kad dokuments tika uzrādīts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Likuma Nr. 599/2001 5. pantu rajona iestādes un pašvaldības nesagatavo apliecinātas kopijas izmantošanai ārvalstīs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Izņemot notāra vai notāra amata kandidāta apliecinošo paziņojumu, apliecinātajām kopijām (un fotokopijām) nav specifisku iezīmju.

Lapa atjaunināta: 28/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.