Publiskie dokumenti

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Slovēnijā oficiālā valoda ir slovēņu valoda. Pašvaldībās, kuru teritorijā dzīvo itāļu un ungāru minoritātes, taču tikai un vienīgi un šajās teritorijās, oficiālā valoda ir arī itāļu valoda vai ungāru valoda (Slovēnijas Konstitūcijas 11. pants).

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs to publisko dokumentu saraksts, kuri ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā:

- dzimšanas apliecība
- apliecība par to, ka persona ir dzīva
- miršanas apliecība
- laulības apliecība vai apliecība par reģistrētām partnerattiecībām
- pagaidu dzīvesvietas vai dzīvesvietas apliecība
- apliecība par sodāmības neesību

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Saraksts ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:


- dzimšana (I pielikums)
- pierādījums par to, ka persona ir dzīva (II pielikums)
- miršana (III pielikums)
- laulības (IV pielikums)
- spēja stāties laulībā (V pielikums)
- reģistrētas partnerattiecības (VII pielikums)
- reģistrētu partnerattiecību statuss (IX pielikums)
- domicils un/vai dzīvesvieta (X pielikums)
- sodāmības neesība (XI pielikums)

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

To personu saraksts, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv:

saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem tiesu tulki ir kvalificēti veikt publisku dokumentu apliecinātus tulkojumus. Saite uz atjauninātu tiesu tulku sarakstu, kas publicēts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Indikatīvu to iestāžu veidu saraksts, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas.

Iestādes, kas saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas, ir notāri; notāru reģistru uztur Slovēnijas Notāru padome (Notarska zbornica Slovenije) un to publicē savā tīmekļa vietnē: https://www.notar-z.si/poisci-notarja; kā arī citas iestādes (administratīvās nodaļas (upravne enote)), kas var apliecināt norakstus (prepis) vai kopijas administratīvu procedūru ietvaros. Administratīvo nodaļu kontaktinformācija ir atrodama šeit: http://www.upravneenote.gov.si/.

Ierēdnis, kas apliecina tāda dokumenta norakstu vai kopiju, kurš sastādīts valodā, ko ierēdnis neprot, var pieprasīt tiesas tulkam salīdzināt norakstu vai kopiju ar dokumenta oriģinālu. Tiesu tulku saraksts ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Informācija par to, kā identificēt apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas.

Apliecinātus tulkojums un apliecinātas kopijas var atpazīt vizuāli, jo katram tulkojumam vai kopijai ir pievienots tiesu tulka vai notāra zīmogs, kas skaidri norāda, ka tas ir dokumenta tulkojums vai kopija.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Sk. informāciju par f) apakšpunktu.

Lapa atjaunināta: 03/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.