Publiskie dokumenti

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Spāņu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 2. pantā paredzēts, ka to piemēro turpmāk minētajiem dokumentiem, kas apzīmēti kā apliecināti publiskie dokumenti, vai veidiem, kādos tie iegūstami. a) Dzimšanas fakts: Dzimšanas apliecība. Standarta veidlapa. b) Fakts, ka persona ir dzīva: dzīvības apliecinājumā un ģimenes stāvokļa apliecībā tiek apstiprināts, ka persona ir dzīva, un norādīts ģimenes stāvoklis. To, vai persona ir dzīva, neprecējusies, kļuvusi par atraitni vai šķīrusies, apliecina civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona (pēc tam, kad attiecīgā persona ir ieradusies pie tās). Persona var arī apstiprināt, ka ir dzīva, ierodoties pie notāra, kas parasti apliecina apmeklējuma ierakstu. To, ka persona ir neprecējusies, kļuvusi par atraitni vai šķīrusies, apliecina pie civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas, izmantojot ar zvērestu apliecinātu paziņojumu vai oficiālu apstiprinājumu, vai ar notariālu aktu. Šīs procedūras, kurās jāierodas personīgi, var veikt arī pie civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas domicila vietā un, izmantojot pilnvaru, pie miertiesneša attiecīgās personas vai tās pārstāvja domicila vietā, kā arī pie notāra. c) Miršanas fakts: izraksts no civilstāvokļa reģistra. Standarta veidlapa. d) Vārds, uzvārds: izraksts no civilstāvokļa reģistra (dzimšanas fakts). e) Laulība, tostarp spēja stāties laulībā un ģimenes stāvoklis: nav civilstāvokļa akta; tiek izmantota dzimšanas apliecība. Attiecībā uz laulībām – izraksts no civilstāvokļa reģistra. Lai apliecinātu laulāto attiecības, pietiek ar civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas izdotu laulības apliecību. Lai pierādītu spēju stāties laulībā, ir jāsagatavo dokuments, pamatojoties uz kuru tiek izsniegts apliecinājums par spēju stāties laulībā (līdz 2020. gada 30. jūnijam to veic civilstāvokļa reģistrācijas kompetentā amatpersona vai, attiecīgā gadījumā, civilstāvokļa reģistrācijas galvenā amatpersona vai konsulāts). Situācijas ar ārēju dimensiju (ārvalstu laulātais vai laulība, kas noslēgta vietā ārpus Spānijas) var būt sarežģītākas. f) Laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu: izraksts no civilstāvokļa reģistra, tostarp papildu piezīmes. g) Reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss: tās administratīvās struktūras apliecinājums, kurai uzticēts reģistrēt reģistrētos partnerus vai, attiecīgā gadījumā, notariālais akts. h) Reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām: Spānijas procesuālajās tiesībās nav definēta nedz reģistrēto partneru atšķiršana, nedz reģistrēto partnerattiecību izbeigšana. Apliecinājumu par reģistrēto partnerattiecību reģistrāciju vai izbeigšanu apstiprina ar neprecētu pāru reģistrācijas apliecību, neveicot saskaņošanu Spānijā, vai ar notariālu aktu. (Karaļa 2015. gada 30. oktobra Dekrētlikums Nr. 8/2015, Sociālā nodrošinājuma akta pārstrādāta redakcija, 221. pants). i) Radniecības statuss: izraksts no civilstāvokļa reģistra. j) Adopcija: izraksts no civilstāvokļa reģistra. k) Domicils un/vai uzturēšanās vieta: izraksts no pašvaldības reģistra (domicila gadījumā); pašvaldības apliecinājums vai notariāls akts (uzturēšanās vietas gadījumā). l) Valstspiederība: izraksts no civilstāvokļa reģistra. m) Sodāmības neesamība, ja publiskus dokumentus par šo faktu Savienības iedzīvotājam izdod minētā iedzīvotāja valstspiederības dalībvalsts iestādes: Tieslietu ministrijas apliecinājums. Publiskie dokumenti, kurus Savienības iedzīvotājiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras valstspiederīgie tie nav, var nākties iesniegt, ja šie iedzīvotāji vēlas balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecīgi izklāstīti Direktīvā 93/109/EK un Padomes Direktīvā 94/80/EK: izraksts no pašvaldības reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

To Spānijas izsniegto publisko dokumentu saraksts, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:

a) izraksti no civilstāvokļa reģistra par:

dzimšanas faktu,

dzīvības apliecinājumu,

miršanas faktu,

laulību,

ģimenes stāvokļa apliecinājumu,

spēju stāties laulībā;

b) ziņas par sodāmību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ārlietu, Eiropas Savienības un sadarbības ministrija publicē obligāti izmantojamu sarakstu ar zvērinātiem tulkotājiem (sešpadsmitais papildnoteikums [Oficiāla rakstura tulkojumi un interpretācijas] 2014. gada 25. marta Likumā Nr. 2/2014 par valsts rīcību un ārpakalpojumiem) http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestādes, kas ir nozīmīgas regulas piemērošanai Spānijā saistībā ar publisku dokumentu autentisku pārsūtīšanu, ir notāri un civilstāvokļa aktu reģistratori, katrs savā attiecīgajā kompetences jomā.

Apliecinātas kopijas attiecas uz publisko dokumentu autentiskām kopijām, kuras sagatavo iestāde, kas izsniedz vai atļauj izsniegt tās. Parasti ir izplatītas notariālu aktu kopijas vai tiesas dokumentu apstiprinātas vai apliecinātas kopijas — vajadzības gadījumā ar apliecinājumu par to saistošo spēku (2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 134., 501., 502. un 504. pants).

Administratīvie dokumenti tiek nosūtīti, izmantojot nolēmuma apliecināšanu. (2015. gada 1. oktobra Publisko administrāciju kopējās administratīvās procedūras likuma Nr. 39/2015 52. pants).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Atsevišķos gadījumos ir izstrādātas veidlapas (civilstāvokļa apliecības), bet citos gadījumos standarta veidlapa nav paredzēta. Ja veidlapa nav pieejama, izsniegtajai kopijai vai liecībai pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu.

Apliecinātus tulkojumus reglamentē 2014. gada 25. marta Likums Nr. 2/16 par darbību un ārējo dienestu, 16. papildu noteikums (BOE 74, 2014. gada 26. marts).

Notariāli apliecinātas kopijas izsniedz uz notariāla papīra, ko Valsts naudas kaltuve (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre — FNMT) izsniedz individuāli katram notāram, papildus tintes spiedogam uzspiežot īpašu drošības spiedogu, kuru izdod Notāru ģenerālpadome (Consejo General del Notariado), un iekļaujot notāra zīmi, parakstu un iniciāļus. Uz notariālā papīra ir Valsts naudas kaltuves hologramma.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Notariāli apliecinātajām kopijām jābūt viegli identificējamām, tiklīdz tās ir izdotas uz notariālu aktu pamata, izmantojot numurētu spiedogu, un uz tām jābūt notāra parakstam. Drošības spiedogs tiek iekļauts kopā ar notāra tintes spiedogu, un oriģinālo dokumentu apliecināto kopiju gadījumā tiek izmantots autentifikācijas spiedogs (sello de legitimaciones). Notārs paraksta un apzīmē ar iniciāļiem dokumentus, kas tam uzticēti. Regula (ES) 2016/1191 un līdz ar to arī apliecināmā informācija acīmredzot attiecas uz tiesu un administratīvajiem dokumentiem papīra formā, kurus drukā ar tinti, izmantojot standarta veidlapas, kas saistītas ar civilstāvokļa reģistru (ar reģionālām atšķirībām). Tomēr ir svarīgi paturēt redzeslokā to, ka Spānijā tiek plaši ieviestas e-pārvaldes procedūras, kas ļauj apstiprināt elektroniskos kodus, kuri saistīti ar izdevēja elektronisko parakstu, un iekļaut šādas procedūras Eiropas e-pārvaldes principos (2015. gada 1. oktobra Publisko administrāciju kopējās administratīvās procedūras likums Nr. 39/2015 un 2015. gada 5. oktobra Likums Nr. 42/2015, ar ko groza 2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likumu Nr. 1/2000).

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.