Publiskie dokumenti

Valstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu (ES) 2016/1191

Eiropas Savienība 2016. gada jūlijā pieņēma regulu, ar ko tiek vienkāršota dažu publisko dokumentu aprite starp ES dalībvalstīm. Regulas mērķis ir samazināt birokrātismu un iedzīvotāju izdevumus, kad viņiem kādas ES dalībvalsts iestāžu izdots publisks dokuments ir jāuzrāda citas ES dalībvalsts iestādēm. Saskaņā ar minēto regulu publiski dokumenti (piem., dzimšanas apliecība vai laulības apliecība), kas izdoti vienā ES dalībvalstī, ir jāpieņem kā autentiski citā ES dalībvalstī bez autentiskuma apliecinājuma (apliecinājuma “Apostille”). Regula jo īpaši attiecas uz publiskiem dokumentiem, kas apliecina civilstāvokli (piem., dzimšanu, nāvi, laulību, reģistrētas partnerattiecības, adopciju), kā arī uzturēšanās vietu un sodāmības neesamību.

Ar šo regulu arī tiek atcelts pienākums vienmēr uzrādīt citā ES dalībvalstī izdotu publisku dokumentu apliecinātas kopijas un apliecinātus tulkojumus. Ar šo regulu tiek ieviestas neobligātas daudzvalodu standarta veidlapas, kuras var pievienot publiskiem dokumentiem, lai izvairītos no tulkošanas nepieciešamības. Regula nereglamentē citā ES dalībvalstī izdota publiska dokumenta satura vai seku atzīšanu kādā ES dalībvalstī. Šāda satura vai seku atzīšana ir atkarīga no saņēmējvalsts tiesību aktiem. Regulu piemēro no 2019. gada 16. februāra.

Lapa atjaunināta: 09/07/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.