Dokumenti pubbliċi

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

L-Artikolu 24(1)(a) - lingwi aċċettati mill-Istat Membru għad-dokumenti pubbliċi biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1)

Il-Franċiż.

L-Artikolu 24(1)(b) - lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

Lista indikattiva ta’ dokumenti pubbliċi:

(a) it-twelid

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- iċ-ċertifikat proviżorju tat-twelid wara l-iskoperta ta’ tarbija li għadha kif twieldet jew student tal-Istat mingħajr ċertifikat rikonoxxut tat-twelid jew li għalih saret talba għall-kunfidenzjalità

- sentenza li tiddikjara t-twelid

- sentenza li tissostitwixxi ċ-ċertifikat tat-twelid

- dikjarazzjoni (acte de notoriété) maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li tinkiseb il-kopja sħiħa taċ-ċertifikat tat-twelid fil-kuntest ta’ proġett taż-żwieġ, maħruġa min-nutar jew mill-awtorità diplomatika jew konsulari - att rikonoxxut biex jagħmel tajjeb għall-impossibbiltà tal-ksib tad-dokumenti ta’ status ċivili li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu wara li jkunu ġew meqruda jew mitlufa bħala konsegwenza ta’ inċident jew xi atti ta’ gwerra

- iċ-ċertifikat tat-twelid tal-OFPRA

- iċ-ċertifikat tal-oriġini mill-prefett biex timtela l-formula taċ-ċertifikat tat-twelid fin-nuqqas ta’ ċertifikat tat-twelid proviżorju u fil-preżenza ta’

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance tal-att tat-twelid

(b) il-fatt li l-persuna għadha ħajja

- iċ-ċertifikat li jattesta li l-persuna għadha ħajja

(c) il-mewt

- iċ-ċertifikat tal-mewt

- traskrizzjoni taċ-ċertifikat tal-mewt fid-dar tad-deċedut

- att ta’ wild mejjet

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- sentenza li tiddikjara l-mewt

- sentenza li tiddikjara persuna nieqsa (déclaration d’absence)

- sentenza li tissostitwixxi att tat-twelid jew tal-mewt

- dikjarazzjoni maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li jinkisbu dokumenti mir-reġistri tal-istat ċivili, li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu bħala konsegwenza ta’ inċident jew atti ta’ gwerra

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance taċ-ċertifikat tal-mewt

- l-annotazzjoni “Miet waqt deportazzjoni”

- l-annotazzjoni “Vittma tat-terroriżmu”

- l-annotazzjoni “Miet fi Franza”

- l-annotazzjoni “Miet fil-qadi lejn in-Nazzjon”

- ċertifikat tal-mewt tal-OFPRA

(d) l-isem

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- sentenza ta’ adozzjoni mill-qorti li tiddeċiedi dwar l-isem

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni waħedha

- deċiżjoni dwar ir-revoka tal-adozzjoni waħedha

- l-att ta’ dikjarazzjoni konġunta tal-għażla tal-isem approvat mir-reġistratur tal-istat ċivili

- nuqqas ta’ qbil dwar l-isem mogħti lir-reġistratur tal-istat ċivili

- dikjarazzjoni tal-bidla tal-isem quddiem ir-reġistratur tal-istat ċivili

- digriet tal-bidla tal-isem

- deċiżjoni mir-reġistratur tal-istat ċivili għall-bidla fl-isem f’konformità ma’ dokumenti tal-istat ċivili barrani

- sentenza dwar l-isem wara bidla fil-filjazzjoni

(e) iż-żwieġ, inkluż il-kapaċità għaż-żwieġ u l-istat matrimonjali

- iċ-ċertifikat taż-żwieġ;

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- dikjarazzjoni maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li jinkisbu dokumenti mir-reġistri tal-istat ċivili, li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu bħala konsegwenza ta’ inċident jew atti ta’ gwerra

- sentenza li tissostitwixxi ċertifikat tat-twelid jew taż-żwieġ

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- iċ-ċertifikat taż-żwieġ ċivili

- iċ-ċertifikat tal-kapaċità taż-żwieġ maħruġ mill-awtorità diplomatika jew konsulari

- id-deċiżjonijiet imsemmija fil-punt (f) ħlief dik li tirrigwarda l-annullament

- iċ-ċertifikat ta’ nutar dwar l-eżistenza ta’ kuntratt taż-żwieġ

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance taċ-ċertifikat taż-żwieġ

- iċ-ċertifikat taż-żwieġ tal-OFPRA

(f) id-divorzju, is-separazzjoni legali u l-annullament taż-żwieġ

- l-att ta’ depożitu tal-ftehim ta’ divorzju b’kunsens reċiproku ddepożitat ma’ nutar

- iċ-ċertifikat ta’ depożitu tal-ftehim ta’ divorzju b’kunsens reċiproku

- sentenza dwar id-divorzju

- sentenza dwar is-separazzjoni

- sentenza dwar l-annullament taż-żwieġ

- sentenza li tissostitwixxi ċertifikat tat-twelid jew taż-żwieġ

(g) is-sħubija reġistrata, inkluża l-kapaċità li persuna tidħol fi sħubija reġistrata u l-istat ta’ sħubija reġistrata

- sentenza li tissostitwixxi ċertifikat tat-twelid

- il-ftehim dwar sħubija ċivili (PACS - pacte civil de solidarité) approvat minn reġistratur tal-istat ċivili jew diplomatiku u minn uffiċjali konsulari (li qabel kien ir-Reġistratur tat-Tribunal d’instance)

- il-ftehim dwar il-PACS permezz ta’ strument awtentiku

- riċevuta tar-reġistrazzjoni tal-konklużjoni/tal-modifika/tax-xoljiment tal-PACS min-nutar, mill-uffiċjal tal-istat ċivili jew, sal-31 ta’ Ottubru 2017, mir-reġistratur tat-tribunal d’instance

- iċ-ċertifikat tal-ineżistenza ta’ PACS mis-SCEC

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- iċ-ċertifikat tal-mewt

(h) ix-xoljiment ta’ sħubija reġistrata, separazzjoni legali jew annullament ta’ sħubija reġistrata

- iċ-ċertifikat tat-twelid li jsemmi x-xoljiment jew l-annullament ta’ PACS

- l-irċevuta tar-reġistrazzjoni tax-xoljiment tal-PACS min-nutar, mill-uffiċjal tal-istat ċivili jew, sal-31 ta’ Ottubru 2017, mir-reġistratur tal-qorti tal-ewwel istanza

- sentenza dwar is-separazzjoni

- sentenza dwar l-annullament ta’ PACS

- iċ-ċertifikat tal-ineżistenza ta’ PACS mis-SCEC

(i) il-filjazzjoni

- iċ-ċertifikat ta’ rikonoxximent quddiem uffiċjal tal-istat ċivili

- iċ-ċertifikat ta’ rikonoxximent imfassal permezz ta’ strument awtentiku

- id-dikjarazzjoni li tikkonferma l-pussess ta’ stat ċivili maħruġa mill-imħallef tal-qorti tal-ewwel istanza tal-post tat-twelid jew tad-domiċilju

- sentenza li tissostitwixxi ċ-ċertifikat tal-istat ċivili

- sentenza tat-tribunal de grande instance li tistabbilixxi jew tannulla l-filjazzjoni

(j) l-adozzjoni

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- sentenza ta’ sostenn tat-twelid

- sentenza dwar l-adozzjoni

- it-traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni waħedha

- deċiżjoni dwar ir-revoka tal-adozzjoni waħedha

- sentenza dwar l-adozzjoni min-Nazzjon

(k) id-domiċilju u/jew ir-residenza

- iċ-ċertifikat ta’ residenza (għal ċittadini Franċiżi li jgħixu barra)

- l-attestazzjonijiet ta’ bidla ta’ residenza (għall-Franċiżi li jgħixu barra)

(l) iċ-ċittadinanza u/jew in-nazzjonalità

- iċ-ċertifikat ta’ nazzjonalità Franċiża

- il-kopja awtentika tad-digriet ta’ naturalizzazzjoni jew ta’ integrazzjoni mill-ġdid fiċ-ċittadinanza Franċiza maħruġa mill-awtorità amministrattiva

- id-dikjarazzjoni taċ-ċittadinanza Franċiża approvata biċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, riċevuta mid-direttur tas-servizzi tar-reġistru tal-qorti tal-ewwel istanza għad-dikjarazzjonijiet magħmula fi Franza, jew mill-awtorità amministrattiva jew mill-konslu Franċiż għal dikjarazzjonijiet mogħtija barra mill-pajjiż, u reġistrata mid-direttur tas-servizzi tar-reġistru tal-qorti tal-ewwel istanza għad-dikjarazzjonijiet magħmula fi Franza, jew mill-Ministeru tal-Ġustizzja għad-dikjarazzjonijiet magħmula barra mill-pajjiż, jew mill-Ministeru tal-Ġustizzja għad-dikjarazzjonijiet magħmula barra mill-pajjiż, jew mill-Ministeru jew mill-Ministeru responsabbli min-naturalizzazzjonijiet għal dikjarazzjonijiet li saru abbażi taż-żwieġ ma’ konjuġi Franċiż;

- trażmissjoni ta’ deċiżjoni tal-qorti, akkumpanjata miċ-ċertifikat tagħha li mhu se jsir ebda appell minnha;

- iċ-ċertifikat tat-twelid b’referenza fil-marġni fejn jissemma wieħed mill-elementi msemmija hawn fuq.

(m) l-ineżistenza ta’ rekord kriminali, dment li d-dokumenti relatati ma’ dan l-oġġett jinħarġu lil ċittadin tal-Unjoni mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li dan iċ-ċittadin għandu n-nazzjonalità tiegħu

- Skeda Nru 3 ta’ kondotta tajba (‘Bulletin n°3 du casier judiciaire’) li tiddikjara li l-persuna ma għandha ebda rekord kriminali.

L-Artikolu 24(1)(c) - il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni

Il-formola tat-twelid (1)

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- iċ-ċertifikat proviżorju tat-twelid wara l-iskoperta ta’ tarbija li għadha kif twieldet jew student tal-Istat mingħajr ċertifikat rikonoxxut tat-twelid jew li għalih saret talba għall-kunfidenzjalità

- sentenza li tiddikjara t-twelid

- sentenza ta’ sostenn tat-twelid

- id-dikjarazzjoni intiża biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li tinkiseb il-kopja sħiħa taċ-ċertifikat tat-twelid b’rabta ma’ proġett taż-żwieġ, maħruġa min-nutar jew l-awtorità diplomatika jew konsulari

- dikjarazzjoni maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li jinkisbu dokumenti mir-reġistri tal-istat ċivili, li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu bħala konsegwenza ta’ inċident jew atti ta’ gwerra

- iċ-ċertifikat minflok ċ-ċertifikat tat-twelid tal-Uffiċċju Franċiż għall-Protezzjoni tar-Refuġjati u l-Persuni Apolidi (OFPRA)

- iċ-ċertifikat tal-oriġini mill-prefett biex timtela l-formula taċ-ċertifikat tat-twelid fin-nuqqas ta’ ċertifikat tat-twelid proviżorju u fil-preżenza ta’ sigriet

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance tal-att tat-twelid

Il-formola relatati mal-ħajja (2)

- iċ-ċertifikati li l-persuna għadha ħajja (għall-Franċiżi barra mill-pajjiż)

Il-formoli relatati mal-mewt (3)

- iċ-ċertifikat tal-mewt

- traskrizzjoni taċ-ċertifikat tal-mewt fid-dar tad-deċedut

- l-att ta’ wild mejjet

- ċertifikat tat-twelid

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- sentenza li tiddikjara l-mewt

- sentenza li tiddikjara persuna nieqsa (déclaration d’absence)

- sentenza li tissostitwixxi att tat-twelid jew tal-mewt

- dikjarazzjoni maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li jinkisbu dokumenti mir-reġistri tal-istat ċivili, li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu bħala konsegwenza ta’ inċident jew atti ta’ gwerra

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance taċ-ċertifikat tal-mewt

- l-annotazzjoni “Miet waqt deportazzjoni”

- l-annotazzjoni “Vittma tat-terroriżmu”

- l-annotazzjoni “Miet fi Franza”

- l-annotazzjoni “Miet fil-qadi lejn in-Nazzjon”

- iċ-ċertifikat minflok ċ-ċertifikat tal-mewt tal-Uffiċċju Franċiż għall-Protezzjoni tar-Refuġjati u l-Persuni Apolidi (OFPRA)

Il-formoli relatati maż-żwieġ (4)

- iċ-ċertifikat tat-twelid

- iċ-ċertifikat taż-żwieġ;

- sentenza li tissostitwixxi ċertifikat tat-twelid jew taż-żwieġ

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- iċ-ċertifikat taż-żwieġ ċivili

- deċiżjoni dwar divorzju jew separazzjoni legali

- ċertifikat ta’ nutar dwar l-eżistenza ta’ kuntratt taż-żwieġ

- dikjarazzjoni maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li jinkisbu dokumenti mir-reġistri tal-istat ċivili, li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu bħala konsegwenza ta’ inċident jew atti ta’ gwerra

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance taċ-ċertifikat taż-żwieġ

- iċ-ċertifikat minflok ċ-ċertifikat taż-żwieġ tal-Uffiċċju Franċiż għall-Protezzjoni tar-Refuġjati u l-Persuni Apolidi (OFPRA)

Il-formoli relatati mal-kapaċita taż-żwieġ (5)

- iċ-ċertifikat tal-kapaċità taż-żwieġ maħruġ mill-awtorità diplomatika jew konsulari

Il-formoli relatati mas-sitwazzjoni matrimonjali (6)

- ċertifikat taż-żwieġ;

-ċertifikat tat-twelid

Ċertifikat proviżorju tat-twelid wara l-iskoperta ta’ tarbija tat-twelid jew student tal-Istat mingħajr ċertifikat tat-twelid magħruf jew li għalih saret applikazzjoni għall-kunfidenzjalità

- sentenza li tiddikjara t-twelid

- sentenza li tissostitwixxi ċertifikat tat-twelid jew taż-żwieġ

- id-dikjarazzjoni intiża biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li tinkiseb il-kopja sħiħa taċ-ċertifikat tat-twelid b’rabta ma’ proġett taż-żwieġ, maħruġa min-nutar jew l-awtorità diplomatika jew konsulari

- dikjarazzjoni maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-impossibbiltà li jinkisbu dokumenti mir-reġistri tal-istat ċivili, li l-oriġinali tagħhom ikunu nqerdu jew intilfu bħala konsegwenza ta’ inċident jew atti ta’ gwerra

- iċ-ċertifikat li jservi ta’ ċertifikat tat-twelid tal-OFPRA

- sentenza ta’ rettifika tal-President tat-Tribunal de grande instance tal-att tat-twelid

- iċ-ċertifikat li jattesta li persuna mhijiex miżżewġa maħruġ mill-awtorità diplomatika jew konsulari

Il-formoli relatati mas-sħubija reġistrata (7)

- ċertifikat tat-twelid

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fl-awla plenarja li għandha l-istess valuta ta’ ċertifikat tat-twelid

- sentenza ta’ sostenn tat-twelid

- iċ-ċertifikat tal-mewt

- traskrizzjoni taċ-ċertifikat tal-mewt fid-dar tad-deċedut

- ftehim dwar sħubija ċivili (PACS - pacte civil de solidarité) approvat minn reġistratur tal-istat ċivili jew diplomatiku u minn uffiċjali konsulari (li qabel kien ir-Reġistratur tat-Tribunal d’instance)

- il-ftehim dwar il-PACS permezz ta’ strument awtentiku

- riċevuta tar-reġistrazzjoni tal-konklużjoni/tal-modifika/tax-xoljiment tal-PACS mill-uffiċjal tal-istat ċivili (li qabel kien isir mir-reġistratur tat-tribunal d’instance) jew min-nutar

- iċ-ċertifikat ta’ assenza ta’ PACS mid-Dipartiment Ċentrali tal-Istat Ċivili

Il-formoli relatati mal-kapaċita li persuna tikkonkludi sħubija reġistrata (8)

- iċ-ċertifikat tat-twelid (li fih ma ssir l-ebda referenza għal PACS: ara 5.2 tal-formola)

Il-formoli relatati mal-istat ta’ sħubija reġistrata (9)

- iċ-ċertifikat tat-twelid (ħlief għal ċittadini barranin li twieldu barra mill-pajjiż)

- traskrizzjoni tad-dispożittiv tas-sentenza ta’ adozzjoni fil-plenarja li sservi bħala ċertifikat tat-twelid (ħlief għal ċittadini barranin li twieldu barra mill-pajjiż)

- sentenza li tissostitwixxi ċ-ċertifikat tat-twelid (ħlief għal ċittadini barranin li twieldu barra mill-pajjiż)

- iċ-ċertifikat tal-mewt

- traskrizzjoni taċ-ċertifikat tal-mewt fid-dar tad-deċedut

- iċ-ċertifikat ta’ ineżistenza ta’ PACS mid-Dipartiment Ċentrali tal-Istat Ċivili (għal ċittadini barranin li twieldu barra mill-pajjiż)

Il-formoli dwar id-DOMIĊILJU u/jew ir-RESIDENZA (10)

- iċ-ċertifikat ta’ residenza (għal ċittadini Franċiżi li jgħixu barra)

- attestazzjoni ta’ bidla ta’ residenza (għall-Franċiżi li jgħixu barra)

Il-formola relatati mal-kondotta (11)

- Skeda Nru 3 ta’ kondotta tajba (‘Bulletin n°3 du casier judiciaire’) li tiddikjara li l-persuna ma għandha ebda rekord kriminali.

L-Artikolu 24(1)(d) - il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliż diġà ġew tradotti.

It-tradutturi ġuramentati jridu jkunu neċessarjament esperti ġudizzjarji. Il-listi ta’ esperti, li kull waħda minnhom tinkludi taqsima dwar tradutturi akkreditati (ġuramentati), jinsabu fis-sit web tal-Qorti tal-Kassazzjoni:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Il-listi ta’ tradutturi esperti, aġġornati fuq bażi annwali, jiġu ppubblikati fuq dan is-sit web kif ġej :

  • lista ta’ esperti approvati mill-Qorti tal-Kassazzjoni ;
  • Il-listi ta’ esperti ġudizzjarji mfassla minn kull waħda mis-36 qorti tal-appell, li jinkludu, b’mod partikolari, l-esperti rreġistrati taħt l-intestatura tat-traduzzjoni u tal-interpretazzjoni. Il-listi ta’ esperti tal-qorti stabbiliti mill-qrati tal-appell jiġu aġġornati minn dawk il-qrati u jiġu trażmessi lill-Qorti tal-Kassazzjoni bi frekwenza li tvarja. Kultant ikun possibbli li wieħed isib lista aktar aġġornata ta’ esperti tal-qorti billi wieħed imur direttament fuq is-siti elettroniċi tal-Internet tal-qrati tal-appell.

L-Artikolu 24(1)(e) - lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati

Huwa l-ewwel nett imfakkar li ċerti kopji jew żidiet jistgħu jinħarġu biss mill-awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji jew minn professjonisti legali. Dan japplika għall-kopji ta’ dokumenti ġudizzjarji jew awtentiċi, li jistgħu jinħarġu biss mir-reġistri tal-qrati jew minn uffiċjali ministerjali (pereżempju: nutara, bailiffs, reġistraturi tal-istat ċivili għal atti tal-istat ċivili li tagħhom huma depożitarji).

Għad-dokumenti l-oħra, l-Artikolu R113-10 tal-Kodiċi tar-Relazzjonijiet bejn il-pubbliku u l-amministrazzjoni (Code des relations entre le public et l'administration) jabbolixxi r-rekwiżit, fil-proċeduri amministrattivi, tal-awtentikazzjoni ta’ fotokopji ta’ dokumenti maħruġa minn amministrazzjoni, meta l-liġi ma tkunx diġà taċċetta fotokopja sempliċi. Madankollu, dan l-istess test jipprovdi li l-amministrazzjoni trid tkompli tawtentika, fuq talba tal-pubbliku, il-kopji mitluba mill-awtoritajiet barranin. Mhemm l-ebda lista ta’ awtoritajiet li jistgħu joħorġu kopji awtentikati. Madankollu, l-Artikolu R. 2122-8 tal-Kodiċi Ġenerali tal-Gvern Lokali (code général des collectivités territoriales) jipprovdi li s-sindku u l-aġenti muniċipali ddelegati minnu jistgħu jawtentikaw il-firem u l-konformità tad-dokumenti meta mitluba jagħmlu dan.

L-Artikolu 24(1)(f) - informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati

Il-mod li bih it-traduzzjonijiet jiġu awtentikati mhuwiex stipulat mil-liġi.

Madankollu, l-elementi li ġejjin jippermettu li tiġi identifikata traduzzjoni awtentikata.

L-ewwel nett, din it-traduzzjoni trid tkun saret minn traduttur li jkun tqiegħed fil-lista ta’ esperti ta’ qorti tal-appell jew tal-Qorti ta’ Kassazzjoni.

Min-naħa l-oħra, dan li ġej huwa prattika komuni:

-          it-traduzzjoni jkollha l-kliem “awtentikazzjoni vera għall-oriġinali”, (‘certifiée conforme à l’original’),

-          kull paġna tkun innumerata u jkollha l-inizjali tat-traduttur,

-          l-aħħar paġna jkun fiha l-firma, is-siġill u l-isem tal-espert ġuramentat,

-         it-traduzzjoni tindika n-numru ta’ reġistrazzjoni uniku tat-test (dan in-numru jingħata mill-espert; dan ikun komuni għat-test sors u għat-traduzzjoni tiegħu).

Madankollu, l-ebda wieħed minn dawn l-erba’ elementi ma huwa obbligatorju.

Il-kopji awtentiċi jiġu ttimbrati bħala li jkunu ġew awtentikati u jiġu ddatati u ffirmati mill-awtorità ta’ awtentikazzjoni.

Min-naħa l-oħra, il-kopji awtentikati ta’ atti ġudizzjarji jew strumenti uffiċjali jistgħu jinħarġu biss mill-awtorità li magħha jiġu ddepożitati l-atti oriġinali. Dawn il-kopji għandhom ikunu datati u ffirmati u, meta applikabbli, jiġu ttimbrati mill-awtorità li tkun ħarġet id-dokument.

Il-kopji u l-estratti ta’ rekords tal-istat ċivili għandhom jiġu ttimbrati mill-uffiċċju muniċipali, mill-awtorità diplomatika jew konsulari jew mis-servizz ċivili ċentrali tal-istat ċivili tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u jiġu ddatati u ffirmati mir-reġistratur tal-istat ċivili li jkun irċieva l-att oriġinali.

L-Artikolu 24(1)(g) - informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati

Il-kopji awtentiċi jiġu ttimbrati bħala li jkunu ġew awtentikati u jiġu ddatati u ffirmati mill-awtorità ta’ awtentikazzjoni.

Min-naħa l-oħra, il-kopji awtentikati ta’ atti ġudizzjarji jew strumenti uffiċjali jistgħu jinħarġu biss mill-awtorità li magħha jiġu ddepożitati l-atti oriġinali. Dawn il-kopji għandhom ikunu datati u ffirmati u, meta applikabbli, ikollhom is-siġill tal-awtorità li tkun ħarġet id-dokument.

Il-kopji u l-estratti ta’ rekords tal-istat ċivili għandhom jiġu ttimbrati mill-uffiċċju muniċipali, mill-awtorità diplomatika jew konsulari jew mis-servizz ċivili ċentrali tal-istat ċivili tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u jiġu ddatati u ffirmati mir-reġistratur tal-istat ċivili li jkun irċieva l-att oriġinali.

L-aħħar aġġornament: 23/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.