Dokumenti pubbliċi

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

L-Artikolu 24(1)(a) - lingwi aċċettati mill-Istat Membru għad-dokumenti pubbliċi biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1)

Il-Lussemburgu jaċċetta li d-dokumenti pubbliċi li għandhom jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont l-Artikolu 6(1)(a) għandhom jiġu ppreżentati bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż.

L-Ingliż huwa aċċettat ukoll għal:

- Ċertifikat tat-twelid.

- Ċertifikat taż-żwieġ

- Att ta’ rikonoxximent

- Ċertifikat tal-mewt

- Att ta’ bidla tal-kunjom

- Att ta’ bidla tal-isem

- Dokument pubbliku li jemenda r-referenza għas-sess u l-isem/ismijiet

L-Artikolu 24(1)(b) - lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

- Ċertifikati tat-twelid.

- Certifikati ta’ rikonoxximent li jistabbilixxu d-dixxendenza

- Ċertifikati taż-żwieġ

- Ċertifikati ta’ kapaċità matrimonjali

- Ċertifikati tal-mewt

- Ċertifikati li jikkonċernaw wild mhux ħaj

- Ordni Gran Dukali dwar il-bidla fl-isem

- Ordni tal-Gran Dukali biex jinbidel l-isem/ismijiet

- Ċertifikati tad-dikjarazzjoni tas-sħubija

- Ċertifikati tat-terminazzjoni tas-sħubija

- Ċertifikati ta’ kuntratt ta’ proprjetà li jistabbilixxi l-effetti patrimonjali tas-sħubija

- Ċertifikati ta’ prova ta’ ħajja

- Ċertifikati tar-residenza

- Ċertifikati ta’ residenza estiżi,

- Ċertifikati ta’ reġistrazzjoni f’indirizz ta’ referenza

- Ordnijiet ministerjali li jemendaw ir-referenza għas-sess u l-isem/ismijiet

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji dwar bidla fis-sess

- Ordnijiet ministerjali ta’ nazzjonalità

- Ċertifikati taċ-ċittadinanza

- Atti ta’ rikonoxximent quddiem nutar

- Estratti mir-rekords kriminali, Bullettin Nru 3, Nru 4 u Nru 5, jekk tiddaħħal “xejn”

- Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni fir-reġistru elettorali

- Siltiet multilingwi mir-rekords tal-istat ċivili mill-Konvenzjoni tal-ICCS Nru 16

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji li jiddikjaraw it-twelid

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji ta’ adozzjoni sempliċi

- Deċiżjonijiet legali adottati mis-sessjoni plenarja

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji li jirrevokaw l-adozzjoni

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji li jistabbilixxu l-filjazzjoni (tiftix tal-maternità, tiftix tal-paternità)

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji li jikkontestaw il-filjazzjoni (kontestazzjoni tal-maternità, kontestazzjoni tal-paternità)

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji dwar id-divorzju

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji dwar annullament ta’ żwieġ

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji dwar separazzjoni legali

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji li jiddikjaraw assenza

- Deċiżjonijiet ġudizzjarji li jirrevokaw l-adozzjoni

L-Artikolu 24(1)(c) - il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni

- Annullament tat-twelid, (estratt biss mill-atti)

- Ċertifikat ta’ prova ta’ ħajja

- Atti ta’ mewt (estratt biss mill-atti)

- Ċertifikati taż-żwieġ (estratt biss mill-atti)

- Ċertifikati tad-dikjarazzjoni tas-sħubija irreġistrata

- Ċertifikati tat-terminazzjoni tas-sħubija irreġistrata

- Ċertifikati tar-residenza,

- Estratt mir-rekords kriminali, Bullettini Nru 3, Nru 4 jew Nru 5, jekk tiddaħħal “xejn”

Din il-lista hija eżawrjenti, fis-sens li formola standard multilingwi ma tista’ tiġi mehmuża ma’ ebda dokument pubbliku għajr dawk elenkati hawn fuq.

L-Artikolu 24(1)(d) - il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-listi ta’ persuni kkwalifikati, skont il-liġi nazzjonali, għal traduzzjonijiet iċċertifikati jistgħu jinstabu fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu fil-link li ġej:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

L-Artikolu 24(1)(e) - lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati

L-amministrazzjonijiet muniċipali huma l-awtoritajiet li għandhom is-setgħa li jfasslu kopji ċertifikati. Jiġi impost ħlas meta ssir il-kopja. Din it-tariffa tal-kanċellerija titħallas lill-amministrazzjoni muniċipali.

Sabiex jiksbu kopja ċertifikata, l-applikanti għandhom imorru, bid-dokument tagħhom, għand l-Uffiċċju tal-Popolazzjoni jew is-segretarjat tal-amministrazzjoni muniċipali tal-post ta’ residenza tagħhom.

Il-kopji ċertifikati jsiru minn uffiċjal fuq il-post abbażi tad-dokument oriġinali provdut mill-applikant.

L-Artikolu 24(1)(f) - informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati

It-traduzzjonijiet iċċertifikati jiġu iffirmati mit-traduttur ġuramentat.

Il-kopji ċertifikati juru t-timbru tal-amministrazzjoni muniċipali, il-firma tal-uffiċjal muniċipali li ħariġhom, u timbru tal-kanċellerija.

L-Artikolu 24(1)(g) - informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati

Il-kopji ċertifikati jinkludu t-timbru tal-amministrazzjoni muniċipali, il-firma tal-uffiċjal muniċipali u timbru tal-kanċellerija.

L-aħħar aġġornament: 14/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.