Dokumenti pubbliċi

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

L-Artikolu 24(1)(a) - lingwi aċċettati mill-Istat Membru għad-dokumenti pubbliċi biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1)

Il-Portugiż

L-Artikolu 24(1)(b) - lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Twelid:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid;

Ħajja:

 • Ċertifikati tal-ħajja maħruġin min-nutara (l-Artikolu 161 tal-Kodiċi tan-Nutara) jew mill-kunsilli tal-parroċċa;

Mewt:

 • Estratt mir-reġistru tal-imwiet:

Isem:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid;

Żwieġ:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid, bl-annotazzjoni rilevanti;

Kapaċità għaż-żwieġ:

 • Ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ;

Stat ċivili:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid;

Divorzju:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid, bl-annotazzjoni rilevanti;
 • Estratt mir-reġistru taż-żwiġijiet, bl-annotazzjoni rilevanti;
 • Ċertifikat ta’ divorzju b’kunsens reċiproku maħruġ mill-uffiċċju tar-reġistru ċivili;
 • Ċertifikat ta’ divorzju maħruġ mill-Qorti;

Separazzjoni legali:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid, bl-annotazzjoni rilevanti;
 • Estratt mir-reġistru taż-żwiġijiet, bl-annotazzjoni rilevanti;
 • Ċertifikat ta’ separazzjoni legali b’kunsens reċiproku maħruġ mill-uffiċċju tar-reġistru ċivili;
 • Ċertifikat mill-Qorti;

Annullament taż-żwieġ:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid, bl-annotazzjoni rilevanti;
 • Estratt mir-reġistru taż-żwiġijiet, bl-annotazzjoni rilevanti;

Parentela:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid;

Adozzjoni:

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid;

Domiċilju u/jew residenza:

 • Ċertifikat ta’ domiċilju maħruġ mill-kunsill tal-parroċċa;

Nazzjonalità:

 • Ċertifikat tan-nazzjonalità;

Nuqqas ta’ fedina penali:

 • Ċertifikat li jipprova n-nuqqas ta’ fedina penali.

L-Artikolu 24(1)(c) - il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni

 • Estratt mir-reġistru tat-twelid;
 • Estratt mir-reġistru tal-imwiet:
 • Estratt mir-reġistru taż-żwiġijiet;
 • Ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ;
 • Ċertifikat li jipprova n-nuqqas ta’ fedina penali.

L-Artikolu 24(1)(d) - il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 24(1)(e) - lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati

 • Servizzi tar-reġistru;
 • Nutara;
 • Kunsilli tal-parroċċa;
 • Persunal tal-uffiċċju postali (CCT);
 • Kmamar tal-Kummerċ u tal-Industrija debitament rikonoxxuti;
 • Avukati;
 • Aġenti legali.

L-Artikolu 24(1)(f) - informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati

- Traduzzjonijiet ċertifikati:

Id-dokumenti miktubin b’lingwa barranija jridu jkunu akkumpanjati minn traduzzjoni; id-dokument jista’ jiġi tradott minn nutar Portugiż, mill-konsulat Portugiż fil-pajjiż li fih ikun tfassal id-dokument, mill-konsulat ta’ dak il-pajjiż fil-Portugall jew minn traduttur xieraq li jrid jagħmel dikjarazzjoni ġuramentata jew solenni quddiem nutar biex jikkonferma li t-traduzzjoni tkun fidila lejn l-oriġinali.

 • It-traduzzjonijiet jistgħu jitwettqu wkoll mill-Kmamar tal-Kummerċ u tal-Industrija li huma rikonoxxuti skont l-Ordni Amministrattiv Nru 244/92 tad-29 ta’ Ottubru 1992 u minn avukati u aġenti legali.

It-traduzzjoni trid tindika l-lingwa li jkun miktub biha d-dokument oriġinali u tinkludi dikjarazzjoni li t-test huwa traduzzjoni fidila li tirrifletti t-test oriġinali.

Jekk it-traduzzjoni titwettaq minn traduttur ġuramentat li jdaħħal iċ-ċertifikat fit-traduzzjoni proprja tiegħu jew jehmeż iċ-ċertifikat bħala folja separata, huwa jrid jindika l-mod kif saret it-traduzzjoni kif ukoll l-informazzjoni msemmija hawn fuq. It-traduzzjoni trid issemmi wkoll kwalunkwe siġill jew marki legali, timbri u informazzjoni dwar pagamenti oħra inklużi fl-oriġinali, u trid tindika b’mod ċar ukoll kwalunkwe irregolaritajiet jew nuqqasijiet identifikati fit-test li jqajmu dubji dwar l-att jew id-dokument.

- Kopji ċertifikati:

L-informazzjoni li ġejja trid tkun inkluża jew imdaħħla fid-dokument fotokopjat: dikjarazzjoni ta’ konformità mal-oriġinal, il-post u d-data tal-att, l-isem u l-firma tal-persuna li tiċċertifika l-kopja, kif ukoll it-timbru uffiċjali jew xi marka oħra li tidentifika l-korp ta’ ċertifikazzjoni, bħat-timbru uffiċjali tal-korp emittenti.

NOTA: Iċ-ċertifikazzjonijiet u t-traduzzjonijiet imwettqa minn kmamar tal-kummerċ u tal-industrija rikonoxxuti skont l-Ordni Amministrattiv Nru 244/92 tad-29 ta’ Ottubru 1992, u minn avukati u aġenti legali, iridu jiġu rreġistrati f’sistema tal-IT sabiex ikunu validi; għalhekk, minbarra l-elementi msemmija hawn fuq, huma jrid ikun fihom ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni ġġenerat mis-sistema tal-IT. – L-Ordni ta’ Implimentazzjoni Ministerjali (Portaria) Nru 657-B/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006.

L-Artikolu 24(1)(g) - informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati

Il-kopji ċertifikati jridu jinkludu l-isem u t-titolu tal-impjieg tal-persuna li tiċċertifika l-kopja u d-data li fiha tkun ġiet iċċertifikata; il-korp emittenti għandu jittimbra d-dokument fuq din l-informazzjoni.

Iċ-ċertifikat li jipprova n-nuqqas ta’ fedina penali fih kodiċi alfanumeriku ta’ awtentikazzjoni u aċċess li jippermetti li tiġi verifikata l-awtentiċità tal-oriġinal.

L-aħħar aġġornament: 20/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.