Openbare documenten

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Duits

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Vonnissen, beslissingen, verklaringen en bevelen van rechters en instanties van het openbaar ministerie

Ook onder artikel 2, lid 1, de volgende openbare documenten:

a) geboorteakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het geboorteregister (Teilauszug Geburt)

c) overlijdensakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het overlijdensregister (Teilauszug Geburt)

d) beslissing inzake naamsverandering (Namensänderungsbescheid)

e) huwelijksakte (Heiratsurkunde), attest van bekwaamheid om te huwen (Ehefähigkeitszeugnis), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

f) echtscheidingsvonnis (Scheidungsbeschluss), vonnis tot nietigverklaring van het huwelijk (Aufhebungsbeschluss der Ehe), rechterlijke verklaring dat een huwelijk nietig is (gerichtliche Nichtigerklärung)

g) partnerschapsattest (Partnerschaftsurkunde), bevestiging van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

h) vonnis betreffende nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), rechterlijke verklaring dat een geregistreerd partnerschap nietig is (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) bevestiging van inschrijving van woonplaats (Meldebestätigung)

l) burgerschapscertificaat (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) uittreksel uit het strafregister (Strafregisterbescheinigung)

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

In het openbaar bestuur kunnen formulieren die als vertaalhulp worden gebruikt, aan de volgende openbare documenten worden gehecht (krachtens artikel 7, lid 1):

a) geboorteakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het geboorteregister (Teilauszug Geburt)

c) overlijdensakte (Geburtsurkunde), uittreksel uit het overlijdensregister (Teilauszug Geburt)

e) huwelijksakte (Heiratsurkunde), attest van bekwaamheid om te huwen (Ehefähigkeitszeugnis), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

g) partnerschapsattest (Partnerschaftsurkunde), bevestiging van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), uittreksel uit het register waaruit het bestaan van een huwelijk (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) of een geregistreerd partnerschap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft) blijkt

In de justitiële sfeer zijn meertalige formulieren niet relevant.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In Oostenrijk kunnen gewaarmerkte vertalingen worden gemaakt door personen die in de lijst van openbaar beëdigde gerechtstolken zijn opgenomen. Deze (voortdurend bijgewerkte) lijst van gerechtstolken is te vinden op:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een gewaarmerkt afschrift (of gewaarmerkte kopie) is een document waarvan is bevestigd dat het een eensluidend afschrift is van het origineel door

een persoon die bevoegd is om authentieke documenten af te geven (bijvoorbeeld een notaris (Notarin/Notar));

het kantongerecht (Bezirksgericht) of

de autoriteit van afgifte (niet in alle gevallen en niet elke autoriteit).

In de justitiële sfeer kunnen gewaarmerkte afschriften worden afgegeven door

a) rechters (zijn terug te vinden op de website van het Federale Ministerie van Justitie op https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

en

b) notarissen (zijn terug te vinden op de website van de Oostenrijkse Kamer van Notarissen op https://www.notar.at/de/).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

- Gewaarmerkte vertalingen:

Op grond van artikel 190, lid 1, van de wet inzake gerechtelijke procedures in niet-contentieuze zaken (Außerstreitgesetz) moet de exacte overeenstemming van een vertaling met het origineel worden gewaarmerkt door een openbaar beëdigde gerechtstolk, die zijn/haar handtekening en zegel aan de vertaling moet toevoegen (artikel 14 en artikel 8, lid 5, van de wet inzake deskundigen en tolken (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Meer informatie over de vorm van gewaarmerkte vertalingen is te vinden op de website van de Oostenrijkse Vereniging van gerechtstolken (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) op https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Afgifte van eensluidend gewaarmerkte afschriften door rechterlijke instanties:

De overeenstemming van

1. papieren openbare documenten met elektronische documenten of andere transcripten (kopieën) daarvan of

2. elektronische openbare documenten met afdrukken daarvan,

indien deze aan een rechterlijke instantie worden voorgelegd, moet door de rechterlijke instantie worden gewaarmerkt. Zij moeten door de rechterlijke instantie duidelijk leesbaar zijn met de technische uitrusting waarover zij beschikt.

Het waarmerk moet, afhankelijk van de aanvraag, worden aangebracht op een papieren afschrift, opgesteld door de rechterlijke instantie of nauwkeurig onderzocht door de rechterlijke instantie, van het papieren document of op een papieren afdruk van het elektronische document die is gemaakt door de rechterlijke instantie (een gewaarmerkt papieren afschrift), of — afhankelijk van de beschikbaarheid van de nodige technologische en personele middelen — op een elektronisch afschrift van het papieren document (een gewaarmerkt elektronisch afschrift).

Het gewaarmerkte document moet in alle gevallen het volgende specificeren:

1. plaats en datum van waarmerking;

2. of het voorgelegde openbare document een papieren of een elektronisch document is en of het een origineel, een gewaarmerkt afschrift, een transcript, een andere vorm van kopie of een afdruk is;

3. of het afschrift, het transcript of de afdruk het volledige openbare document reproduceert of slechts een deel daarvan.

Het waarmerk moet ook de volgende informatie bevatten, als dit niet al duidelijk is uit het afschrift, het transcript of de afdruk:

1. of het openbare document is voorzien van handtekeningen, veiligheidskenmerken of stempels, en zo ja, welke;

2. indien van toepassing, dat het is gescheurd of dat het uitzicht ervan beduidend twijfelachtig is;

3. indien van toepassing, dat delen ervan zichtbaar zijn gewijzigd, verwijderd, ingevoegd of ingevoerd in de marges.

- Afgifte van eensluidend gewaarmerkte afschriften door notarissen:

Een notaris is bevoegd om te verklaren dat een papieren of elektronisch transcript van een papieren afdruk een eensluidend afschrift is van een openbaar document, als hij of zij het document duidelijk kan lezen. Een notaris kan verklaren dat een elektronisch, fotografisch of op vergelijkbare manier gegenereerd afschrift van een openbaar document, een plan, een afbeelding of dergelijke een eensluidend afschrift is, wanneer dat afschrift is gemaakt onder zijn of haar toezicht. Als een dergelijk afschrift een pagina niet volledig reproduceert, moeten de weglatingen op het afschrift worden vermeld. Hetzelfde geldt voor papieren afdrukken van elektronische openbare documenten.

De notaris moet het transcript of het afschrift zorgvuldig vergelijken met het originele openbare document en op het transcript (afschrift) of papieren afdruk een verklaring opnemen dat het een eensluidend afschrift is, of aan het elektronische transcript een verklaring toevoegen dat het een eensluidend afschrift is.

De waarmerking moet de volgende informatie bevatten:

1. of het voorgelegde openbare document een papieren of een elektronisch document is en of het een origineel, een gewaarmerkt afschrift, een transcript, een andere vorm van kopie of een afdruk is;

2. of het openbare document is voorzien van handtekeningen, veiligheidskenmerken of stempels, en zo ja, welke;

3. of het afschrift, transcript of afdruk het volledige publieke document reproduceert of slechts een deel daarvan en zo ja, welk deel;

4. indien van toepassing, dat het voorgelegde document is gescheurd of dat het uitzicht ervan beduidend twijfelachtig is;

5. indien van toepassing, dat delen ervan zijn gewijzigd, verwijderd, ingevoegd of ingevoerd in de marges. De in de punten 2 en 5 bedoelde informatie is niet vereist, als de kopie fotografisch of op een vergelijkbare manier tot stand is gekomen en de omstandigheden waarnaar wordt verwezen, zichtbaar zijn op de kopie.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zie onder punt f).

Laatste update: 17/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.