Openbare documenten

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Een officieel document in het Bulgaars hoeft niet te worden vertaald.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

  1. geboorte — geboorteakte, geboorteakte bij eenvoudige adoptie, uittreksel van de geboorteakte (afschrift), integrale geboorteakte (afschrift), voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte;
  2. overlijden — uittreksel van de overlijdensakte (afschrift), integrale overlijdensakte (afschrift), voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte, vonnis [houdende verklaring van overlijden];
  3. naam — verklaring betreffende personen met verschillende namen, vonnis;
  4. huwelijk, met inbegrip van huwelijksbevoegdheid, en burgerlijke staat — akte van burgerlijk huwelijk, uittreksel van de akte van burgerlijk huwelijk (afschrift), integrale akte van burgerlijk huwelijk (afschrift), voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de akte van burgerlijk huwelijk, huwelijksakte van Bulgaarse onderdanen in het buitenland, akte van de burgerlijke stand, akte van de burgerlijke stand met echtgenoot/echtgenote en kinderen;
  5. echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk — [echtscheidings]vonnis, uittreksel van de akte van burgerlijk huwelijk (afschrift), waarbij in de rubriek “Opmerkingen” de vorm van ontbinding van het huwelijk en de datum van ontbinding worden vermeld;
  6. afstamming — vonnis, akte van de burgerlijke stand, echtgenoot/echtgenote en kinderen; verklaring inzake huwelijkspartner (echtgenoot/echtgenote) en verwantschap, verklaring van afstamming langs moederszijde (biologische kinderen van de moeder);
  7. adoptie — vonnis, geboorteakte (bij eenvoudige adoptie), uittreksel van de geboorteakte (afschrift, bij eenvoudige adoptie), integrale geboorteakte (afschrift, bij eenvoudige adoptie), voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte (bij eenvoudige adoptie);
  8. woonplaats en/of verblijfplaats — verklaring van vaste woonplaats, verklaring van huidige verblijfplaats, verklaring van wijziging van vaste woonplaats, verklaring van wijziging van huidige verblijfplaats;
  9. nationaliteit — bewijs van Bulgaarse nationaliteit, bewijs van verkrijging van Bulgaarse nationaliteit;

10.  afwezigheid van een strafblad — uittreksel van blanco strafblad (model 1 van bijlage 2 uit hoofde van artikel 45, lid 1, van verordening nr. 8 van 26 februari 2008 betreffende de werking en organisatie van de kantoren van het strafregister).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Formulier I kan worden bijgevoegd bij de geboorteakte, de geboorteakte bij eenvoudige adoptie en het uittreksel van de geboorteakte (afschrift).

Formulier III kan worden bijgevoegd bij het uittreksel van de overlijdensakte (afschrift).

Formulier IV kan worden bijgevoegd bij de akte van burgerlijk huwelijk en het uittreksel van de akte van burgerlijk huwelijk (afschrift).

Formulier V kan worden bijgevoegd bij de huwelijksakte van Bulgaarse onderdanen in het buitenland.

Formulier VI kan worden bijgevoegd bij de akte van de burgerlijke stand en de akte van burgerlijke staat, echtgenoot/echtgenote en kinderen.

Formulier X kan worden bijgevoegd bij de verklaring van vaste woonplaats en de verklaring van huidige verblijfplaats.

Formulier XI kan worden bijgevoegd bij het uittreksel van blanco strafblad (model 1 van bijlage 2 uit hoofde van artikel 45, lid 1, van verordening nr. 8 van 26 februari 2008 betreffende de werking en organisatie van de kantoren van het strafregister).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Natuurlijke personen die werkzaam zijn als zelfstandig vertaler of vertaler bij een vertaalbureau en documenten en andere geschriften vertalen, staan ingeschreven op een door de minister van Buitenlandse Zaken opgestelde lijst.

Deze enkel in het Bulgaars beschikbare lijst kan worden ingezien via de volgende link:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor eensluidend met het origineel gewaarmerkte afschriften kunnen worden verkregen bij de instantie die het originele document heeft afgegeven.

De eensluidendheid van de afschriften van openbare documenten met het origineel kan worden gewaarmerkt door een notaris of plaatsvervangend notaris.

De eensluidendheid van de afschriften van openbare documenten met het origineel kan worden gewaarmerkt door personen die geen notaris zijn, maar mits wettelijk toegestaan wel notariële taken mogen vervullen.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

I. Wijze waarop kan worden vastgesteld dat vertalingen voor eensluidend gewaarmerkt zijn:

1. Kenmerken van in de Republiek Bulgarije gemaakte, voor eensluidend gewaarmerkte en voor gebruik in het buitenland bestemde vertalingen van Bulgaarse documenten.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Bulgarije is bevoegd tot waarmerking van de handtekening van een vertaler op diens vertaling in een vreemde taal van Bulgaarse documenten die beoogde rechtsgevolgen hebben op het grondgebied van een andere staat.

Deze waarmerking geschiedt door het aanbrengen van een rechthoekige sticker met de naam en voorna(a)m(en) van de vertaler, de plaats en datum van de waarmerking, de betaalde taks, het unieke identificatienummer, de handtekening, het stempel en andere relevante informatie.

Enkel het origineel van de vertaling die in één kleur is afgedrukt op A4-papier, wordt aanvaard. Elke bladzijde van de vertaling moet genummerd zijn en door de vertaler zijn geparafeerd. De vertaling wordt onlosmakelijk aan het naar behoren gewaarmerkte en gelegaliseerde, vertaalde document gehecht.

De vertaling moet worden gevolgd door de volgende, in het Bulgaars of in de betreffende vreemde taal gestelde tekst: “Ondergetekende … verklaart dat de vertaling van … (taal) in … (taal) van het aangehechte document … (beschrijving van de aard van het document en verplichte vermeldingen — nr., serie, datum, vervatte waarmerkingen en legaliseringen) een getrouwe weergave is van het origineel. De vertaling omvat … bladzijden, vertaler: …… (handtekening)”.

De tekst wordt onmiddellijk gevolgd door de voorna(a)m(en), achternaam en handtekening van de vertaler, die niet op een volgende bladzijde mogen staan en niet door witruimte van de tekst gescheiden mogen zijn.

Vertalingen met correcties, toevoegingen of schrappingen zijn niet geldig. Er mogen geen elementen van de nationale vlag of het nationale wapen op de vertaling worden aangebracht.

2. Kenmerken van buiten de Republiek Bulgarije gemaakte, voor eensluidend gewaarmerkte vertalingen uit het Bulgaars in een vreemde taal en uit een vreemde taal in het Bulgaars.

Wanneer documenten of andere geschriften — buiten de Republiek Bulgarije — worden vertaald uit het Bulgaars in een vreemde taal of uit een vreemde taal in het Bulgaars, wordt de handtekening van de vertaler op diens vertaling gewaarmerkt door de diplomatieke vertegenwoordigingen en de consulaten van de Republiek Bulgarije. De vertaling wordt aan het originele document gehecht, waarbij het stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging of het consulaat op drie plaatsen moet worden aangebracht, met name in het midden van het aangehechte deel, of links bovenaan het document na de hoek zo te hebben omgevouwen dat alle bladzijden ervan worden omvat.

Deze waarmerking geschiedt door het aanbrengen van een rechthoekig stempel met de naam en voorna(a)m(en) van de bevoegde die de waarmerking uitvoert, de plaats en datum van de waarmerking, de betaalde taks, het registratienummer van de consulaire waarmerking, de handtekening en het stempel.

3. Kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte vertalingen van buitenlandse documenten in het Bulgaars die zijn bestemd voor gebruik in de Republiek Bulgarije.

Op basis van artikel 21 bis van de verordening inzake legalisering, waarmerking en vertaling van documenten en andere geschriften zijn de notarissen in de Republiek Bulgarije gerechtigd tot waarmerking van de handtekening van de vertaler op diens vertaling, in het Bulgaars, van buitenlandse documenten die zijn bestemd voor gebruik in de Republiek Bulgarije.

Deze waarmerking geschiedt door het aanbrengen van een rechthoekig stempel met de naam en voorna(a)m(en) van de vertaler, de plaats en datum van de waarmerking, de betaalde taks, het unieke registratienummer, de handtekening, het stempel en andere relevante informatie.

II. Wijze waarop kan worden vastgesteld dat afschriften voor eensluidend gewaarmerkt zijn:

1. De instantie die het afschrift voor eensluidend heeft gewaarmerkt, wordt op dat afschrift vermeld:

— middels de naam, de handtekening van de betreffende functionaris en het stempel van de instantie;

— middels het opnemen, op het afschrift zelf, van de naam en handtekening van de notaris/plaatsvervangend notaris volgens een goedgekeurd modelstempel (zie volgend punt).

2. Elke waarmerking van de eensluidendheid van een afschrift van een openbare akte wordt ingeschreven in de archieven van de waarmerkende instantie.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Op afschriften die voor eensluidend met originele akten van de burgerlijke stand zijn gewaarmerkt, moeten de datum van de waarmerking en de naam en voorna(a)m(en) van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de waarmerking heeft uitgevoerd, worden vermeld. Deze ambtenaar ondertekent het document en brengt het gewone stempel van de gemeente aan.

Wil een afschrift door een notaris of plaatsvervangend notaris voor eensluidend met het origineel van een openbare akte worden gewaarmerkt, dan moet het origineel van die akte aan die notaris worden overgelegd. De waarmerking geschiedt door het op het afschrift van het document aanbrengen van een modelstempel dat is goedgekeurd overeenkomstig bijlage nr. 6 uit hoofde van artikel 17 van beschikking nr. 32 van 29.1.1997 inzake notariële archieven en notariskantoren.

Op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verklaar ik,

notaris in het district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ingeschreven onder nr. . . . . . . . . bij de kamer van notarissen, dat

onderhavig afschrift eensluidend is met het origineel . . . . . . . . . . . . . .

van een openbare akte (onderhandse akte) die mij is overgelegd door . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

woonachtig te . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het origineel bevatte geen doorhalingen, toevoegingen, correcties of andere

bijzonderheden.

registratienummer . . . . . . . . . . . . . . Taks: . . . . BGN

De notaris:

Laatste update: 06/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.