Openbare documenten

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Tsjechisch, Slowaaks.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

 • geboorteakte;
 • huwelijksakte;
 • overlijdensakte;
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van bekwaamheid om te huwen;
 • attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan;
 • woordelijk afschrift van het gezinsregister;
 • bevestiging van de in het gezinsregister ingevoerde gegevens;
 • bevestiging van gegevens in het register van documenten of in het dubbele gezinsregister dat werd bijgehouden tot 31 december 1958;
 • goedkeuring voor een naamsverandering (voornaam of achternaam);
 • bevestiging van huwelijk;
 • uittreksel uit het strafregister voor natuurlijke personen;
 • notarieel attest waarin wordt bevestigd dat iemand in leven is;
 • verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister aan een natuurlijke persoon;
 • attest met een bevestigende verklaring van ouders over het vaderschap van een (geboren of ongeboren) kind;
 • bevestiging van huwelijk (afgegeven door een Tsjechische ambassade of consulaat);
 • rechterlijke beslissingen betreffende de feiten die zijn vermeld in artikel 2, lid 1, van de verordening, bijvoorbeeld:

vonnis tot vaststelling van de geboortedatum van een minderjarige;

vonnis tot doodverklaring van een persoon;

vonnis tot vaststelling van de geldige overlijdensdatum van een persoon;

vonnis tot het geven van toestemming aan een minderjarige om te huwen;

vonnis tot erkenning van de handelingsbekwaamheid van een minderjarige;

echtscheidingsvonnis;

vonnis ter erkenning van vaderschap;

vonnis ter erkenning van moederschap;

vonnis betreffende de adoptie van een minderjarige of vonnis betreffende de adoptie van een volwassene.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

 • geboorteakte (geboorte);
 • overlijdensakte (overlijden);
 • huwelijksakte (huwelijk);
 • attest van bekwaamheid om te huwen (bekwaamheid om te huwen);
 • attest van geregistreerd partnerschap (geregistreerd partnerschap);
 • attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan);
 • uittreksel uit het strafregister voor natuurlijke personen (afwezigheid van een strafblad in de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit);
 • verstrekking van gegevens uit het bevolkingsregister aan een natuurlijke persoon (woonplaats en/of verblijfplaats).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans
 • tolken op grond van wet nr. 36/1967 inzake deskundigen en tolken — lijst van tolken op de website van het ministerie van Justitie:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tsjechische ambassades en consulaten — controle van de nauwkeurigheid van vertalingen op grond van artikel 18, lid 3, onder e), van wet nr. 150/2017 betreffende externe dienstverlening

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document (bevestiging van echtheid) wordt uitgevoerd door:

 • regionale autoriteiten;
 • gemeentelijke diensten van gemeenten met uitgebreide bevoegdheden;
 • gemeentelijke autoriteiten, districtsdiensten of diensten van gemeentelijke districten van territoriaal gestructureerde statutaire steden en diensten van de districten van de stad Praag; de betreffende lijst is vastgelegd in de uitvoeringswetgeving (de lijst van gemeentelijke autoriteiten die de echtheid van documenten bevestigen en documenten legaliseren, is vastgelegd in bijlage 1 bij uitvoeringsbesluit nr. 36/2006 inzake de certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document, en inzake de certificering van de echtheid van een handtekening, zoals gewijzigd);
 • autoriteiten van een militair district;
 • houder van een postvergunning (Tsjechische post);
 • Tsjechische Kamer van Koophandel;
 • notarissen;
 • Tsjechische ambassades (consulaten).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Gewaarmerkte vertalingen

1. Gewaarmerkte vertaling door een vertaler

Vertalers vermelden op de eerste bladzijde van een schriftelijke vertaling de taal waaruit is vertaald, en op de laatste bladzijde verklaren zij dat zij over de nodige deskundigheid beschikken voor de uitvoering van de vertaling. Zij zetten op het document hun stempel van vertaler. Het vertaalde document of een gewaarmerkt afschrift ervan moet stevig aan de schriftelijke vertaling worden vastgeniet. De verklaring betreffende de nodige deskundigheid als vertaler kan met de hand worden geschreven of worden getypt of met een stempel worden aangebracht.

De verklaring betreffende de nodige deskundigheid als vertaler bevat het volgende:

 • informatie betreffende de aanstelling van de persoon als vertaler (informatie betreffende de rechterlijke beslissing houdende de aanstelling van de vertaler: plaats en datum van afgifte, referentienummer, informatie over de taal waarvoor de vertaler is aangesteld);
 • bevestiging dat de vertaling de tekst van het bijgevoegde document nauwkeurig weergeeft;
 • informatie over correcties aan de vertaling;
 • volgnummer waaronder de vertaling is opgenomen in de boeken van de vertaler;
 • plaats en datum van de verklaring van deskundigheid als vertaler;
 • voornaam, familienaam, handtekening van vertaler, stempel.

Het adres van de vertaler en andere contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam van de Tsjechische website voor het doorsturen van officiële documenten en nummer van inschrijving in de lijst van Tsjechische erkende vertalers en tolken van de Kamer van het Hof, kunnen aan deze verplichte informatie worden toegevoegd. Het is raadzaam om ook het daadwerkelijke aantal bladzijden waaruit de vertaling bestaat, te vermelden.

De verklaring van de deskundigheid als vertaler wordt altijd opgesteld in de doeltaal.

2. Verklaring van de nauwkeurigheid van de vertaling van een openbaar document door een Tsjechische ambassade of consulaat

Een echtheidsverklaring waarin wordt verklaard dat een vertaling nauwkeurig is, moet het volgende bevatten:

 • naam van de ambassade of het consulaat;
 • volgnummer waaronder de echtheidsverklaring is ingevoerd in het betreffende logboek;
 • taal van het vertaalde document;
 • taal waarin het document is vertaald;
 • vermelding of de vertaling in opdracht van de ambassade is gemaakt of door de aanvrager is ingediend;
 • informatie over de vraag of het brondocument volledig of deels is vertaald;
 • de voornaam of voornamen, achternaam en handtekening van de persoon die verklaart dat de vertaling nauwkeurig is;
 • officiële stempel, en
 • plaats en datum van de verklaring van de nauwkeurigheid van de vertaling.

Gewaarmerkte afschriften

De verklaring dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document (bevestiging van de echtheid) bestaat uit een echtheidsverklaring en een officieel stempel aangebracht op het originele document of op een blad dat stevig aan het originele document is gehecht. De echtheidsverklaring bevat het volgende:

 • de naam van de autoriteit;
 • het volgnummer waaronder de echtheidsverklaring is ingevoerd in het betreffende logboek;
 • informatie waaruit blijkt dat het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, identiek is aan het document waarop het is gebaseerd, en of dit document een origineel is, het reeds gewaarmerkt document waarvan de echtheid is bevestigd, een document dat is gebaseerd op een geautoriseerde documentomzetting, een duplicaat van de aanwezige stukken of een afschrift van een schriftelijke beslissing of het dispositief van een beslissing die is afgegeven in overeenstemming met bijzondere wetgeving;
 • het aantal pagina's waaruit het document bestaat;
 • vermelding of het document waarvan de echtheid wordt bevestigd een volledig of gedeeltelijk duplicaat of een volledig of gedeeltelijk afschrift is;
 • vermelding of het document waarop het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, is gebaseerd, een zichtbare beveiliging bevat die deel uitmaakt van de juridisch significante inhoud van dat document (bv. een hologram);
 • de datum waarop de echtheidsverklaring is uitgevoerd;
 • de voornaam of voornamen, achternaam en handtekening van de persoon die de echtheid van het document bevestigt (d.w.z. ambtenaar, burgemeester of locoburgemeester, werknemer in dienst bij een militaire districtsautoriteit, werknemer bij de houder van de postvergunning of de Tsjechische Kamer van Koophandel).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De echtheidsbevestiging wordt weergegeven op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd in de vorm van een echtheidsverklaring op elk blad, of op één blad wanneer alle bladen van het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, stevig worden samengeniet tot een bundel en verzegeld. Het zegel wordt aan beide zijden voorzien van een officieel stempel, waarbij het officieel stempel deels over het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, komt.

Als er op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, onvoldoende ruimte is om de echtheidsverklaring weer te geven, wordt de echtheidsverklaring weergegeven op een afzonderlijk blad, dat stevig wordt bevestigd aan het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, en wordt de plaats van bevestiging verzegeld (zie hierboven).

Als het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, bestaat uit een of meerdere bladen en elk afzonderlijk blad slechts aan één zijde tekst bevat, worden de lege zijden doorgestreept vanuit de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek en wordt de echtheidsverklaring weergegeven op de zijde waarvan de echtheid wordt bevestigd.

Als er in de tekst van het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, of tussen de echtheidsverklaring en de tekst in het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, een lege ruimte is, moet de persoon die de echtheid van het document bevestigt, de lege ruimte van de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek doorstrepen.

Het model van de echtheidsverklaring is vastgelegd in bijlage 2 bij uitvoeringsbesluit nr. 36/2006 inzake de certificering dat een document een eensluidend afschrift is van een origineel document en inzake de certificering van de echtheid van een handtekening, zoals gewijzigd.

De echtheidsverklaring wordt op een van de volgende manieren op een document waarvan de echtheid wordt bevestigd, weergegeven:

 • met een stempel en de hierboven beschreven informatie die met de hand wordt geschreven, of
 • met tekst die met behulp van IT-technologie is gedrukt en de bovenstaande gegevens bevat; de tekst wordt gedrukt op een zelfklevend label, op het document of op een afzonderlijk blad. Het label wordt aangebracht op het document waarvan de echtheid wordt bevestigd, en zo voorzien van een officieel stempel dat het officiële stempel deels over het label komt. Indien de echtheidsbevestiging op een afzonderlijk blad wordt gedrukt, wordt dat afzonderlijk blad stevig vastgehecht aan het document waarvan de echtheid wordt bevestigd.
Laatste update: 11/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.