Openbare documenten

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Als algemene regel geldt dat Deense autoriteiten alleen openbare documenten in het Deens moeten aanvaarden. Zij kunnen derhalve een vertaling eisen van documenten die niet in het Deens zijn opgesteld.

Op grond van de Noordse Taalconventie kunnen echter bepaalde documenten in het Fins, IJslands, Noors en Zweeds worden aanvaard. Dat geldt met name voor naamsveranderingsattesten, toestemmingen om een ​naam te gebruiken, goedkeuringen van een naam, huwelijksakten, attesten van geregistreerd partnerschap, attesten van burgerlijke staat, echtscheidingsvonnissen, vonnissen van scheiding van tafel en bed en rechterlijke beslissingen met betrekking tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, en vonnissen ter erkenning dat een huwelijk of een geregistreerd partnerschap niet langer bestaat. Documenten die betrekking hebben op de behandeling van naamsveranderingszaken, worden ook aanvaard, als ze in het Duits of Engels zijn opgesteld.

Ook documenten betreffende de afwezigheid van een strafblad die in het Engels zijn opgesteld, kunnen worden aanvaard.

In specifieke gevallen kan een autoriteit evenwel documenten in andere talen aanvaarden, maar zij is niet verplicht om andere talen dan de hierboven genoemde talen te erkennen.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De Deense autoriteiten hebben de volgende documenten aangemerkt als documenten die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen:

 • afwezigheid van een strafblad;
 • bewijs van verblijfplaats;
 • het persoonlijke dossier van de betrokkene in het centrale bevolkingsregister (personattest);
 • geboorte- en doopakte; (fødsels- og dåbsattest);
 • huwelijksakte;
 • huwelijksinzegeningsattest;
 • doopakte (dåbsattest);
 • geboorteakte (fødselsattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • geboorteakte en naambewijs (fødsels- og navneattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • naambewijs (navneattest) (wordt niet langer afgegeven, maar is nog steeds geldig);
 • overlijdensakte en begrafenisattest (wordt alleen afgegeven in bepaalde gevallen waarin een akte of attest vereist is voor een burger die is overleden vóór 1 april 1968, de datum waarop het centraal bevolkingsregister werd opgericht);
 • naamsveranderingsattest;
 • toestemming om een naam te gebruiken;
 • goedkeuring van een naam;
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van burgerlijke staat;
 • echtscheidingsvonnis;
 • vonnis van scheiding van tafel en bed;
 • rechterlijke beslissing
  • met betrekking tot echtscheiding,
  • met betrekking tot scheiding van tafel en bed,
  • met betrekking tot nietigverklaring van het huwelijk,
  • ter erkenning dat een huwelijk niet langer bestaat,
  • ter erkenning dat een geregistreerd partnerschap niet langer bestaat.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Dit is de lijst van de Deense documenten waaraan als geschikte vertaalhulp een taalkundige bijlage kan worden gevoegd:

 • afwezigheid van een strafblad;
 • bewijs van verblijfplaats;
 • het persoonlijke dossier van de betrokkene in het centrale bevolkingsregister (personattest);
 • geboorte- en doopakte; (fødsels- og dåbsattest);
 • huwelijksakte;
 • huwelijksinzegeningsattest;
 • doopakte (dåbsattest);
 • attest van geregistreerd partnerschap;
 • attest van burgerlijke staat.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is in Denemarken geen openbare lijst of gegevensbank van vertalers/tolken.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De autoriteit die het attest, de akte of het document heeft afgegeven, kan in bepaalde gevallen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift afgeven. Daarnaast kan een autoriteit die de taak van autoriteit van afgifte heeft overgenomen, in bepaalde gevallen ook een dergelijk afschrift afgeven.

Een notaris die verbonden is aan de Deense rechtbanken kan ook een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de akte, het attest of het document afgeven.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift bevat doorgaans een stempel van de gemeente of een notariële verklaring, zodat het duidelijk is welke autoriteit het afschrift heeft gewaarmerkt.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In sommige gevallen bevat het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift een stempel met het woord "AFSCHRIFT".

Laatste update: 09/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.