Openbare documenten

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Estland aanvaardt documenten in het Ests.

Verder aanvaarden de kantoren van de Estse burgerlijke stand (lokale overheden, vertegenwoordigingen van Estland in het buitenland) documenten die in het Engels of Russisch zijn gesteld of in die talen zijn vertaald.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven geboorteakte;

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven overlijdensakte;

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven huwelijksakte;

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven bewijs van echtscheiding;

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven verklaring van naamswijziging;

verklaring van huwelijksbevoegdheid;

uittreksel uit het Estse bevolkingsregister;

uittreksel uit het strafregister ten bewijze van het feit dat betrokkene nergens voor is veroordeeld.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven geboorteakte;

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven overlijdensakte;

bij een kantoor van de Estse burgerlijke stand ingeschreven huwelijksakte;

verklaring van huwelijksbevoegdheid;

uittreksel uit het Estse bevolkingsregister waaruit blijkt dat een persoon nog in leven is;

uittreksel uit het Estse bevolkingsregister waaruit de burgerlijke staat blijkt;

uittreksel uit het Estse bevolkingsregister betreffende de verblijfplaats;

uittreksel uit het strafregister ten bewijze van het feit dat betrokkene nergens voor is veroordeeld.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In Estland worden voor eensluidend gewaarmerkte vertalingen gemaakt door gekwalificeerde beëdigde vertalers.

Lijst van beëdigde vertalers

Sinds 1 januari 2020 zijn alleen beëdigde vertalers bevoegd om officiële vertalingen te maken. Naast vertalingen door een Estse beëdigde vertaler zijn de Estse autoriteiten ook verplicht om vertalingen te aanvaarden van documenten die zijn gewaarmerkt door een buitenlandse beëdigde vertaler, een notaris of een andere naar behoren gekwalificeerde ambtenaar.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een bestuursorgaan dat officiële documenten mag afgeven of documenten in zijn archieven bewaart, mag daar ook een afschrift of uittreksel van afgeven en een officiële verklaring afgeven omtrent de echtheid ervan.

Notarissen hebben het recht voor eensluidend gewaarmerkte afschriften af te geven.

Enkel voor originele documenten kunnen voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van documenten van de burgerlijke stand worden gemaakt en vertaalde formulieren worden afgegeven.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Voor eensluidend gewaarmerkte vertalingen

Voor eensluidend gewaarmerkte vertalingen kunnen worden herkend aan de handtekening en het stempel van een beëdigde vertaler. Vertalingen van beëdigde vertalers kunnen eveneens een digitale vorm hebben. In dat geval worden de handtekening en het stempel van een beëdigde vertaler vervangen door diens digitale handtekening.

Officieel voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Teneinde officieel te verklaren dat een afschrift echt is, wordt aan het einde van de tekst een gedeelte toegevoegd met de volgende vermeldingen:

1) de afgever van het document, de datum van afgifte en de referentie in het documentregister;

2) de bevestiging dat het afschrift identiek is aan het origineel;

3) indien het origineel niet is afgegeven door het bestuursorgaan dat verklaart dat het afschrift echt is, een aantekening dat het afschrift met geen ander doel wordt afgegeven dan het kunnen overleggen ervan aan de vermelde bestuursorganen;

4) informatie over weglatingen uit en doorhalingen of invoegingen in het document, onleesbare delen van de tekst, sporen van schrappingen, andere zaken die erop lijken te wijzen dat de oorspronkelijke inhoud van het document is gewijzigd, of het feit dat de binding van een document dat uit meerdere pagina’s bestaat, is geopend;

5) de plaats en datum van de waarmerking, de naam en handtekening van degene die de waarmerking heeft uitgevoerd en het stempel van het bestuursorgaan.

Een ondertekend uittreksel uit het strafregister wordt vanuit dat register afgegeven op papier.

Door de notaris voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Ten behoeve van de notariële waarmerking van een feit stelt de notaris een notariële verklaring op, waarin hij/zij verklaart over het vastgestelde feit en die vergezeld gaat van zijn/haar handtekening en zegel. Ook de datum waarop en de plaats waar de verklaring is opgesteld, moeten worden vermeld. Een notariële verklaring kan ook digitaal zijn. In dat geval worden de handtekening en het zegel van de notaris vervangen door diens digitale handtekening. Digitale verklaringen kunnen alleen maar worden opgesteld voor digitale documenten.

Om te verklaren dat een afschrift echt is, brengt de notaris de vermelding “ärakiri” (afschrift) aan bovenaan de eerste pagina van het document. Deze eis geldt niet voor digitale notariële verklaringen.

Laatste update: 10/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.