Openbare documenten

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Fins en Zweeds.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De openbare documenten die onder het toepassingsgebied van de verordening vallen, omvatten uittreksels uit het bevolkingsinformatiesysteem, documenten van de burgerlijke stand die worden afgegeven door parochies, uittreksels uit het strafregister waaruit de afwezigheid van een strafblad blijkt, en in sommige gevallen ook rechterlijke uitspraken.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Finland heeft alle meertalige modelformulieren ingevoerd, met uitzondering van bijlage VIII (bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan). Met uitzondering van bijlage XI (afwezigheid van een strafblad) bevatten ze allemaal landspecifieke rubriekomschrijvingen.

Uittreksels van het bevolkingsinformatiesysteem kunnen bij het modelformulier worden gevoegd en informatie bevatten over geboorten, personen in leven, overleden personen, huwelijken, geregistreerde partnerschappen, en woonplaats en verblijfplaats. Een bewijs van het recht op grond van de Finse wetgeving om te huwen voor een buitenlandse autoriteit kan ook bij het modelformulier worden gevoegd. Een uittreksel uit het strafregister waaruit de afwezigheid van een strafblad blijkt, kan eveneens worden bijgevoegd.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Finland heeft een systeem van erkende vertalers, dat wordt beheerd door een examencommissie die samenwerkt met het Finse Nationale Agentschap voor Onderwijs. De examencommissie houdt een gegevensbank bij van erkende vertalers: http://www03.oph.fi/kaantajat/

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Notarissen geven gewaarmerkte afschriften af. De ambtenaren bij het agentschap voor digitale diensten en diensten betreffende bevolkingsgegevens zijn notarissen. In Åland ressorteren notarissen onder de Ålandse overheid.

Het agentschap voor digitale diensten en diensten betreffende bevolkingsgegevens kan worden bereikt via:

website in het Engels: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

website in het Fins: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

De Ålandse overheid kan worden bereikt via: https://www.ambetsverket.ax/

Daarnaast voeren Finse vertegenwoordigingen in het buitenland bepaalde notarisfuncties uit en geven zij tevens gewaarmerkte afschriften af.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een gewaarmerkt afschrift wordt door de erkende vertaler ondertekend. Aan de hand van het hiervoor genoemde register van erkende vertalers kan worden nagegaan of de vertaler erkend is.

Gewaarmerkte afschriften die zijn afgegeven door een notaris die verbonden is aan het agentschap voor digitale diensten en diensten betreffende bevolkingsgegevens, zijn herkenbaar aan het ronde stempel met in het midden de afbeelding van een leeuw. De handtekening en de naam van de notaris zijn er ook op te vinden.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zie hierboven.

Laatste update: 18/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.