Openbare documenten

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Frans.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van openbare documenten:

a) geboorte

- geboorteakte;

- tijdelijke geboorteakte na de vondst van een pasgeboren baby of in het geval van staatsvoogdij (pupille de l’Etat) zonder bekende geboorteakte of waarbij met betrekking tot de geboorte geheimhouding is aangevraagd;

- rechterlijke beslissing tot verklaring van geboorte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van een niet beschikbare geboorteakte ten behoeve van een huwelijk, afgegeven door een notaris of door de diplomatieke of consulaire instantie;

- verklaring in plaats van documenten van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- geboorteakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

- certificaat van oorsprong afgegeven door de prefect (préfet) ter vervanging van een geboorteakte bij gebrek aan een voorlopige geboorteakte als er sprake is van een

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een geboorteakte;

b) in leven zijn

- bewijs van in leven zijn (certificat de vie);

c) overlijden

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de overlijdensakte ergens anders is opgemaakt;

- akte van levenloos geboren kind;

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- besluit waarin het overlijden van een persoon wordt bevestigd;

- besluit waarin de afwezigheid van een persoon wordt bevestigd (déclaration d’absence);

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of overlijdensakte;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een overlijdensakte;

- de annotatie “gestorven tijdens deportatie”;

- de annotatie “slachtoffer van terrorisme”;

- de annotatie “gestorven voor Frankrijk”;

- de annotatie “gestorven in dienst van de natie”;

- overlijdensakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

d) naam

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- adoptiebesluit van de rechtbank met betrekking tot de naam;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot eenvoudige adoptie;

- uitspraak tot herroeping van een eenvoudige adoptie;

- akte van een gemeenschappelijke verklaring van naamgeving goedgekeurd door de ambtenaar van de burgerlijke stand;

- verklaring van verschil van mening over de aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgegeven naam;

- verklaring van wijziging van de aan de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgegeven naam;

- decreet van naamswijziging;

- beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot het wijzigen van de naam in overeenstemming met documenten van een buitenlands bureau voor de burgerlijke stand;

- beschikking inzake de naam als gevolg van een ouderschapswijziging;

e) huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat

- huwelijksakte;

- geboorteakte;

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van documenten van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- rechterlijke beslissing tot vervanging van een geboorte- of huwelijksakte;

- transcriptie van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- akte van civiele huwelijksvoltrekking;

- verklaring van huwelijksbevoegdheid afgegeven door een diplomatieke of consulaire instantie;

- de onder punt f) genoemde beslissingen, met uitzondering van die met betrekking tot nietigverklaring;

- akte van een notaris met betrekking tot het bestaan van een huwelijkscontract;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een huwelijksakte;

- huwelijksakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk

- neerleggingshandeling van een bij een notaris ingediende overeenkomst tot echtscheiding met wederzijdse instemming;

- akte van neerlegging van een overeenkomst tot echtscheiding met wederzijdse instemming;

- echtscheidingsvonnis;

- vonnis van scheiding van tafel en bed;

- vonnis van vernietiging;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of huwelijksakte;

g) geregistreerd partnerschap, daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- samenlevingscontract (PACS - pacte civil de solidarité) dat is goedgekeurd door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door een diplomatiek of consulair functionaris (voorheen de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance));

- samenlevingscontract via authentieke akte;

- bewijs van inschrijving van de totstandkoming/wijziging/ontbinding van een samenlevingscontract verstrekt door een notaris, de ambtenaar van de burgerlijke stand of, tot en met 31 oktober 2017, de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance);

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC);

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- overlijdensakte;

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap

- geboorteakte met een aantekening van de ontbinding of nietigverklaring van een samenlevingscontract;

- bewijs van inschrijving van de ontbinding van een samenlevingscontract verstrekt door een notaris, de ambtenaar van de burgerlijke stand of, tot en met 31 oktober 2017, de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance);

- vonnis van scheiding van tafel en bed;

- vonnis van vernietiging van een samenlevingscontract;

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC);

i) afstamming

- erkenningshandeling ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand;

- erkenningshandeling via authentieke akte (acte authentique);

- verklaring (acte de notoriété) ter bevestiging van acceptatie van een burgerlijke staat, afgegeven door het gerecht van eerste aanleg in de geboorte- of verblijfplaats;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een akte van de burgerlijke stand;

- vonnis van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) tot vaststelling of nietigverklaring van familierechtelijke betrekking;

j) adoptie

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- adoptie-uitspraak;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot eenvoudige adoptie;

- uitspraak tot herroeping van een eenvoudige adoptie;

- uitspraak tot adoptie door de natie (adoption par la Nation);

k) woon- en/of verblijfplaats

- verklaring van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland);

- verklaring van verandering van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland);

l) burgerschap en nationaliteit

- certificaat van Frans staatsburgerschap;

- authentiek afschrift van een decreet van naturalisatie of re-integratie in het Franse staatsburgerschap afgegeven door de administratieve autoriteit;

- verklaring van Frans staatsburgerschap, met de vermelding dat de verklaring is geregistreerd, ontvangen door ofwel het hoofd van de griffie van de arrondissementsrechtbank bij in Frankrijk opgestelde verklaringen, de administratieve autoriteit, of de Franse consul bij in het buitenland opgestelde verklaringen, en is geregistreerd door ofwel het hoofd van de griffie van de arrondissementsrechtbank bij in Frankrijk opgestelde verklaringen, het ministerie van Justitie bij in het buitenland opgestelde verklaringen, of het ministerie dat verantwoordelijk is voor naturalisaties bij verklaringen op basis van een huwelijk met een Frans staatsburger;

- gerechtelijk bevel, dat vergezeld gaat van een certificaat dat aangeeft dat er geen hoger beroep is ingesteld;

- geboorteakte met daarop de aantekening dat een van de bovenstaande zaken van toepassing is;

m) afwezigheid van een strafblad, waarbij de openbare documenten met betrekking tot dit feit worden afgegeven voor een burger van de Unie door de autoriteiten van de lidstaat waarvan die burger onderdaan is

- verklaring omtrent gedrag, bulletin nr. 3 van het strafregister (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”) waarin vermeld staat dat de persoon geen strafblad heeft.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Formulieren betreffende geboorte (1)

- geboorteakte;

- tijdelijke geboorteakte na de vondst van een pasgeboren baby of in het geval van staatsvoogdij (pupille de l’Etat) zonder bekende geboorteakte of waarbij met betrekking tot de geboorte geheimhouding is aangevraagd;

- rechterlijke beslissing tot verklaring van geboorte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van een niet-beschikbare geboorteakte ten behoeve van een huwelijk, afgegeven door een notaris of de diplomatieke of consulaire instantie;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- certificaat ter vervanging van een geboorteakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

- door de prefect (préfet) afgegeven certificaat van afstamming ter vervanging van een geboorteakte bij gebrek aan een voorlopige geboorteakte als er sprake is van een geheime   ;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een geboorteakte.

Formulieren betreffende in leven zijn (2)

- certificaat van in leven zijn (Franse burgers in het buitenland).

Formulieren betreffende overlijden (3)

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de overlijdensakte ergens anders is opgemaakt;

- akte van levenloos geboren kind;

- geboorteakte;

- transcript van het dispositief van een uitspraak tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- besluit waarin het overlijden van een persoon wordt bevestigd;

- vonnis waarin de afwezigheid van een persoon wordt bevestigd;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of overlijdensakte;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een overlijdensakte;

- de annotatie “gestorven tijdens deportatie”;

- de annotatie “slachtoffer van terrorisme”;

- de annotatie “gestorven voor Frankrijk”;

- de annotatie “gestorven in dienst van de natie”;

- certificaat ter vervanging van een overlijdensakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Formulieren betreffende het huwelijk (4)

- geboorteakte;

- huwelijksakte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of huwelijksakte;

- transcriptie van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- akte van civiele huwelijksvoltrekking;

- uitspraak tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed;

- akte van een notaris met betrekking tot het bestaan van een huwelijkscontract;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een huwelijksakte;

- certificaat ter vervanging van een huwelijksakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Formulieren betreffende de bekwaamheid om te huwen (5)

- verklaring van huwelijksbevoegdheid afgegeven door een diplomatieke of consulaire instantie.

Formulieren betreffende de huwelijkse staat (6)

- huwelijksakte;

- geboorteakte;

- tijdelijke geboorteakte na de vondst van een pasgeboren baby of in het geval van staatsvoogdij (pupille de l’Etat) zonder bekende geboorteakte of waarbij met betrekking tot de geboorte geheimhouding is aangevraagd;

- rechterlijke beslissing tot verklaring van geboorte;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorte- of huwelijksakte.

- verklaring (acte de notoriété) in plaats van een niet-beschikbare geboorteakte ten behoeve van een huwelijk, afgegeven door een notaris of de diplomatieke of consulaire instantie;

- verklaring in plaats van stukken van de burgerlijke stand die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn vernietigd of verloren zijn gegaan ten gevolge van een ongeluk of een oorlogshandeling;

- certificaat ter vervanging van een geboorteakte afgegeven door OFPRA, het Frans Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statelozen (Office français de protection des réfugiés et apatrides);

- door de voorzitter van de regionale rechtbank (Tribunal de grande instance) gegeven rechterlijke beslissing tot rectificatie van een geboorteakte;

- certificaat dat aangeeft dat een persoon niet getrouwd is, afgegeven door een diplomatieke of consulaire instantie.

Formulieren betreffende het geregistreerd partnerschap (7)

- geboorteakte;

- transcriptie van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen;

- rechterlijke beslissing ter vervanging van een geboorteakte (jugement supplétif d’acte de naissance);

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de akte van overlijden ergens anders is opgemaakt;

- samenlevingscontract (PACS - pacte civil de solidarité) goedgekeurd door een ambtenaar van de burgerlijke stand of door een diplomatiek of consulair functionaris (voorheen de griffie van de arrondissementsrechtbank (Tribunal d’instance));

- samenlevingscontract via authentieke akte;

- ontvangstbevestiging van de totstandkoming/wijziging/ontbinding van een samenlevingscontract verstrekt door de ambtenaar van de burgerlijke stand (voorheen de griffie van de arrondissementsrechtbank) of een notaris;

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC).

Formulieren betreffende de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (8)

- geboorteakte (zonder registratie van een samenlevingscontract: zie 5.2 op het formulier).

Formulieren betreffende de status van geregistreerd partnerschap (9)

- geboorteakte (met uitzondering van buitenlandse staatsburgers die in het buitenland zijn geboren);

- transcript van het dispositief van een beslissing tot volle adoptie dat als geboorteakte kan dienen (met uitzondering van buitenlandse staatsburgers die in het buitenland zijn geboren);

- vonnis ter vervanging van een geboorteakte (met uitzondering van buitenlandse staatsburgers die in het buitenland zijn geboren);

- overlijdensakte;

- in de woonplaats van de overledene bewaard transcript als de akte van overlijden ergens anders is opgemaakt;

- akte van het ontbreken van een samenlevingscontract afgegeven door de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC).

Formulieren betreffende de WOON- of VERBLIJFPLAATS (10)

- verklaring van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland);

- verklaring van verandering van verblijfplaats (voor Franse burgers in het buitenland).

Formulieren betreffende strafblad (11)

- verklaring omtrent gedrag, bulletin nr. 3 van het strafregister (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”) waarin vermeld staat dat de persoon geen strafblad heeft.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

Beëdigd vertalers moeten door het gerecht goedgekeurde deskundigen (experts judiciaires) zijn. De lijsten van deskundigen, die elk een gedeelte met goedgekeurde (beëdigd) vertalers bevatten, zijn beschikbaar op de website van het Hof van Cassatie:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

De lijsten van deskundige vertalers, die jaarlijks worden geactualiseerd, komen als volgt op de website:

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Bepaalde afschriften kunnen alleen door administratieve of gerechtelijke autoriteiten of rechtsbeoefenaren worden afgegeven. Dit geldt voor afschriften van gerechtelijke of authentieke akten, die alleen kunnen worden afgegeven door griffiers of overheidsfunctionarissen (bv. notarissen of gerechtsdeurwaarders, of ambtenaren van de burgerlijke stand die de desbetreffende akten in bewaring hebben).

Voor andere documenten heeft artikel R113-10 van het Wetboek van betrekkingen tussen het publiek en de overheid (Code des relations entre le public et l’administration) geleid tot afschaffing van de bij bestuurlijke procedures vereiste waarmerking van fotokopieën van door een overheid afgegeven stukken, indien de wet niet al een normale fotokopie toestaat. In het wetboek is echter bepaald dat de overheid afschriften die door buitenlandse autoriteiten worden verlangd, op verzoek moet blijven waarmerken. Er is geen lijst van autoriteiten die gewaarmerkte afschriften kunnen afgeven. In Artikel R2122-8 van de Algemene Wet inzake lokale overheden (Code général des collectivités territoriales) is evenwel vastgesteld dat de burgemeester en door de burgemeester gedelegeerde gemeenteambtenaren op verzoek handtekeningen en de conformiteit van documenten kunnen waarmerken.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

De manier waarop vertalingen moeten worden gelegaliseerd, is niet wettelijk vastgelegd.

Een gelegaliseerde vertaling kan echter als volgt worden herkend. .

De belangrijkste, verplichte vereiste is dat de vertaling moet zijn gemaakt door een vertaler die is opgenomen op de lijst van deskundigen van een Frans hof van beroep of van het Hof van Cassatie.

Daarnaast is het volgende gebruikelijk:

- in de vertaling is opgenomen dat het een juiste en nauwkeurige vertaling van het origineel is (“certifiée conforme à l’original”);

- elke pagina is genummerd en geparafeerd door de deskundige beëdigd vertaler;

- de laatste pagina bevat de handtekening, het stempel en de naam van de vertaler;

- op de vertaling is een registratienummer vermeld (van de deskundige beëdigd vertaler - hetzelfde nummer voor brontekst en de vertaling).

Geen van de vier bovenstaande zaken zijn echter verplicht.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften worden voorzien van een legalisatiestempel, datum en handtekening door de instantie die de legalisatie heeft verricht.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van gerechtelijke of authentieke akten kunnen alleen worden afgegeven door de autoriteit waar het origineel is neergelegd. Deze afschriften worden door de autoriteit die het document heeft afgegeven voorzien van de datum, een handtekening en, in voorkomend geval, een stempel.

Afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand worden door de gemeente, een diplomatieke of consulaire instantie of de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorzien van een stempel, en door de griffie waar het origineel is neergelegd voorzien van datum en stempel.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften worden voorzien van een legalisatiestempel, datum en handtekening door de instantie die de legalisatie heeft verricht.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van gerechtelijke of authentieke akten kunnen alleen worden afgegeven door de autoriteit waar het origineel is neergelegd. Deze afschriften worden door de autoriteit die het document heeft afgegeven voorzien van de datum, een handtekening en, in voorkomend geval, een stempel.

Afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand worden door de gemeente, een diplomatieke of consulaire instantie of de centrale dienst van de burgerlijke stand (SCEC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorzien van een stempel, en door de griffie waar het origineel is neergelegd voorzien van datum en stempel.

Laatste update: 23/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.