Openbare documenten

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Duits

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Werkingssfeer

Openbaar document

Geboorte

 • Geburtsurkunde (geboorteakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister)

Leven

 • einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)
 • erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Overlijden

 • Sterbeurkunde (overlijdensakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (gewaarmerkt uittreksel uit het overlijdensregister)

Naam

 • Geburtsurkunde (geboorteakte)
 • Eheurkunde (huwelijksakte)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)

Huwelijk

Bekwaamheid om te huwen

Burgerlijke staat

 • Eheurkunde (huwelijksakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (gewaarmerkt uittreksel uit het huwelijksregister)
 • Ehefähigkeitszeugnis (attest van bekwaamheid om te huwen)
 • einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)
 • erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Scheiding

Nietigverklaring van het huwelijk

 • Eheurkunde (huwelijksakte)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (gewaarmerkt uittreksel uit het huwelijksregister)

Geregistreerd partnerschap

Bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (gewaarmerkt uittreksel uit het register van geregistreerde partnerschappen)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan)

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (gewaarmerkt uittreksel uit het register van geregistreerde partnerschappen)

Ouderschap

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister)

Woonplaats

Verblijfplaats

 • einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)

Nationaliteit

 • Einbürgerungsurkunde (inburgeringsattest)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (attest van het Duitse burgerschap dat verkregen is door verklaring)
 • Entlassungsurkunde (attest van ontneming van burgerschap)
 • Verzichtsurkunde (attest van afzien van burgerschap))
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (goedkeuring om het Duitse burgerschap te behouden)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (burgerschapsattest)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (attest van rechtspositie als Duitser)

Adoptie

 • Gerichtlicher Beschluss (rechterlijk vonnis)

Afwezigheid van een strafblad

 • Führungszeugnis (bewijs van goed zedelijk gedrag)

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Openbaar document

Vertaalhulp

Geburtsurkunde (geboorteakte)

Bijlage I — Geboorte

einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage II — Leven

Sterbeurkunde (overlijdensakte)

Bijlage III — Overlijden

Eheurkunde (huwelijksakte)

Bijlage IV — Huwelijk

Ehefähigkeitszeugnis (attest van bekwaamheid om te huwen)

Bijlage V — Bekwaamheid om te huwen

erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage VI — Burgerlijke staat

Lebenspartnerschaftsurkunde (attest van geregistreerd partnerschap)

Bijlage VII — Geregistreerd partnerschap

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (attest van bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan)

Bijlage VIII —Bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

erweiterte Meldebescheinigung (omstandig attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage IX — Status van geregistreerd partnerschap

einfache Meldebescheinigung (beknopt attest van inschrijving van woonplaats)

Bijlage X — Woonplaats en/of verblijfplaats

Afwezigheid van een strafblad

Bijlage XI — Afwezigheid van een strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is een nationale gegevensbank van vertalers en tolken, die wordt beheerd door de deelstaat Hessen. De gegevensbank kan gratis worden geraadpleegd op http://www.justiz-dolmetscher.de/ en heeft een uitgebreide zoekfunctie (bv. zoeken op deelstaat, rechtbank of taal). In de gegevensbank zijn alleen door de overheid aangestelde en beëdigde vertalers en tolken opgenomen. De gegevens van de verantwoordelijke autoriteiten zijn te vinden op dit adres.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In Duitsland zijn alle autoriteiten of instanties die openbare documenten afgeven (bv. diensten van de burgerlijke stand, verblijfsregistratieautoriteiten of rechtbanken), en notarissen gemachtigd om gewaarmerkte afschriften af te geven.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Een gewaarmerkt afschrift bevat een verklaring waarin wordt bevestigd dat het afschrift conform is aan het originele stuk (bv. een gerechtelijk document of een notariële akte), het zegel of stempel van de autoriteit/instantie van afgifte en de handtekening van de persoon die het afschrift waarmerkt (artikel 42, lid 1, Beurkundungsgesetz (wet betreffende de officiële registratie van documenten)). Beëdigde vertalingen zijn voorzien van een stempel/zegel en de handtekening van de vertaler.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een gewaarmerkt afschrift bevat een verklaring waarin wordt bevestigd dat het afschrift conform is aan het originele stuk (bv. een gerechtelijk document of een notariële akte), het zegel of stempel van de autoriteit/instantie van afgifte en de handtekening van de persoon die het afschrift waarmerkt (artikel 42, lid 1, Beurkundungsgesetz (wet betreffende de officiële registratie van documenten)). Beëdigde vertalingen zijn voorzien van een stempel/zegel en de handtekening van de vertaler.

Laatste update: 30/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.