Openbare documenten

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aanvaarde talen zijn het Grieks en het Engels.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/1191 vallen de volgende openbare documenten:

bevoegdheid van het ministerie van Justitie:

 • “blanco uittreksel uit het strafregister” (“afwezigheid van een strafblad”)

bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken:

 • geboorteakte: geboorte, adoptie van een volwassene (de adoptie van een minderjarige is vertrouwelijk en wordt niet vastgelegd in een administratief document);
 • geboortebewijs: geboorte, ter bevestiging dat een persoon in leven is en ter bevestiging van de naam van de natuurlijke persoon;
 • overlijdensakte: overlijden;
 • huwelijksakte: huwelijksregistratie en echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk;
 • verklaring over de burgerlijke staat: burgerlijke staat, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van het huwelijk, afstamming, nationaliteit, geregistreerd partnerschap en ontbinding van het geregistreerd partnerschap;
 • toestemming voor het huwelijk: met betrekking tot de bekwaamheid om te huwen;
 • akte van partnerschapsregistratie: geregistreerd partnerschap en ontbinding van het geregistreerd partnerschap;
 • akte van nationaliteit: nationaliteit.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Geboorteakte, geboortebewijs, overlijdensakte, huwelijksakte, toestemming voor het huwelijk (bekwaamheid om te huwen), verklaring over de burgerlijke staat (in het geval van een huwelijk de gegevens met betrekking tot het huwelijk invullen en in het geval van een partnerschap de gegevens met betrekking tot de partnerschapsregistratie invullen), akte van de partnerschapsregistratie, akte van nationaliteit.

Voor het document ten bewijze van een blanco uittreksel uit het strafregister zijn er geen specifieke nationale rubrieken, behalve die in de meertalige modelformulieren voor alle lidstaten.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Met betrekking tot nationaliteit en de afgifte van een toestemming voor het huwelijk aanvaarden de bevoegde gemeentelijke diensten officiële vertalingen van buitenlandse documenten die zijn opgesteld door:

 1. de vertaaldienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, of
 2. een bevoegde ambtenaar van de overeenkomstige Griekse consulaire autoriteit van het land van afgifte, of
 3. een gediplomeerd vertaler van de afdeling vreemde talen, vertaling en vertolking van de Ionische Universiteit, of
 4. een Griekse advocaat, indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 36 van wet nr. 4194/2013 van de advocatenwet (“208A”).

Voor het overige is er geen lijst van personen die krachtens de Griekse wetgeving bevoegd zijn om gewaarmerkte vertalingen op te stellen.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De autoriteiten die bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van verklaringen over de burgerlijke staat, zijn de autoriteiten die deze verklaringen hebben afgegeven. Van de door de Griekse bevolkingsregisters afgegeven akten worden geen afschriften afgegeven, aangezien burgers telkens een aanvraag indienen voor de afgifte van zoveel akten als zij aan de verschillende autoriteiten moeten voorleggen.

Een afschrift van het blanco uittreksel uit het strafregister wordt als volgt afgegeven: i) voor personen die in Griekenland zijn geboren, wordt het afgegeven door de procureur-generaal van de rechtbank van eerste aanleg van hun geboorteplaats, met name door de dienst strafregister; en ii) voor personen die in het buitenland zijn geboren of voor personen van wie de geboorteplaats niet kan worden gecontroleerd, wordt het afgegeven door de centrale dienst van het ministerie van Justitie, met name door de dienst strafregister en de dienst gratieverlening.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

i. De vertaling van een in een vreemde taal gesteld document wordt pas geldig geacht indien daarbij als bijlage het originele in de vreemde taal gestelde document of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan is gevoegd:

A. in het geval van een vertaling door de vertaaldienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de vertaler verklaren dat het (vertaalde) document in kwestie een exacte vertaling is van het bijgevoegde document; de handtekening van de vertaler moet door de vertaaldienst worden gewaarmerkt en het document moet op de plaats waar de bladzijden samenkomen, worden voorzien van het stempel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien moeten op het vertaalde document de contactgegevens van de vertaaldienst worden vermeld en, met name, ook de woorden “OFFICIËLE VERTALING” in het Grieks, Engels en Frans in de koptekst van elke bladzijde; in de koptekst moet ook het door de vertaaldienst bijgehouden nummer van het dossier worden vermeld, en in de voettekst moeten de gegevens van de vertaaldienst worden vermeld, namelijk “HELLEENSE REPUBLIEK, MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VERTAALDIENST” in het Grieks, het Engels en het Frans;

B. in het geval van een vertaling door een advocaat moet worden gecertificeerd dat het (vertaalde) document in kwestie een exacte vertaling is van het bijgevoegde document en dat de advocaat voldoende kennis heeft van de taal waaruit en waarin hij heeft vertaald, en het document moet op de plaats waar de bladzijden samenkomen, worden voorzien van het stempel van de vertaler-jurist;

C. in het geval van een vertaling door het consulaat of de ambassade is het voldoende dat de vertaling afkomstig is van en wordt gewaarmerkt door de diensten van het consulaat of de ambassade, ongeacht de identiteit van de vertalers en de aard van hun relatie met de ambassade of het consulaat.

ii. Voor de geldigheid van een afschrift van een blanco uittreksel uit het strafregister volstaat het dat het is afgedrukt door een gecertificeerde gebruiker van het geïntegreerde computersysteem van de nationale strafregisters. De echtheid van elk afschrift van een blanco uittreksel uit het strafregister wordt bevestigd door de “verificatiecode”, het referentienummer en de datum van afgifte te vergelijken met de informatie die beschikbaar is op het nationale portaal van het strafregister op http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm en, in het bijzonder, met de “dienst verificatie van afschriften van uittreksels uit het strafregister (CCJ)”.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte fotokopieën van verklaringen over de burgerlijke staat, waaraan de meertalige modelformulieren worden gehecht, mogen alleen door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden gemaakt. Zij moeten worden voorzien van de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het stempel van de gemeente die het betrokken document heeft afgegeven.

Afschriften van uittreksels uit het strafregister bevatten de volgende bijzondere kenmerken: de verificatiecode, het referentienummer in het register, de datum en het watermerk van het formulier.

Laatste update: 02/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.