Openbare documenten

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Hongaars.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

a) geboorte:

geboorteakte

b) leven:

bewijs dat de persoon in leven is

c) overlijden:

overlijdensakte, vonnis van de rechtbank betreffende het vermoeden van overlijden, vonnis van de rechtbank tot registratie van een overlijden

d) naam: naamsveranderingsattest

e) huwelijk, met inbegrip van de bekwaamheid om te huwen en de burgerlijke staat:

huwelijksakte, attest van burgerlijke staat

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk

echtscheidingsvonnis, vonnis van de rechtbank tot nietigverklaring van het huwelijk, vonnis van de rechtbank over de geldigheid van een huwelijk, vonnis van de rechtbank betreffende het bestaan of niet-bestaan van een huwelijk

g) geregistreerd partnerschap, met inbegrip van de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en status van geregistreerd partnerschap:

attest van geregistreerd partnerschap, attest van burgerlijke staat

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap:

bevel tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap door een notaris

i) ouderschap:

geboorteakte, vonnis van de rechtbank tot vaststelling van ouderschap, vonnis of bevel van de rechtbank tot verwerping van het vermoeden van vaderschap, vonnis van de rechtbank tot vaststelling van moederschap

j) adoptie:

adoptie-uitspraak van de voogdijraad, vonnis van de rechtbank tot beëindiging van adoptie

k) woonplaats en/of verblijfplaats:

officiële verblijfskaart

l) nationaliteit:

nationaliteitsbewijs

m) afwezigheid van een strafblad; uittreksel uit het strafregister

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte en attest van geregistreerd partnerschap dat is afgegeven na 1 juli 2014, op voorwaarde dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd vóór de afgifte van het modelformulier

2) bewijs dat de persoon in leven is

3) attest van burgerlijke staat

4) officiële verblijfskaart

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Een gewaarmerkte vertaling in Hongarije is een vertaling die wordt gemaakt door een organisatie die gemachtigd is om gewaarmerkte vertalingen te maken.

In het algemeen is uitsluitend het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., of OFFI Zrt.) wettelijk bevoegd om in Hongarije gewaarmerkte vertalingen te maken.

Notarissen die een vergunning hebben om documenten op te stellen in een vreemde taal, mogen gewaarmerkte vertalingen maken van openbare documenten en de bijlagen daarbij in die vreemde taal op gebieden die onder de bevoegdheid van een notaris vallen, of mogen de nauwkeurigheid van de vertaling van dergelijke documenten waarmerken. Notarissen met een taalvergunning zijn terug te vinden op de volgende website: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Een consulair beroepsbeambte van Hongarije die door de minister van Buitenlandse Zaken is gemachtigd om bepaalde notariële taken uit te voeren, mag een consulair certificaat opstellen

om een vertaling te waarmerken, met inbegrip van een vertaling die door de beambte zelf is gemaakt. De huidige lijst van consulair beambten die gemachtigd zijn om vertalingen te waarmerken, is te vinden op: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In beginsel is elk orgaan bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken op grond van zijn reglement van orde en binnen zijn bevoegdheid.

Notarissen mogen een attest afgeven waarin staat dat een afschrift identiek is aan een document dat hun wordt voorgelegd.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen van OFFI Zrt.:

A. Procedure sinds 2 juli 2018:

1. OFFI gebruikt voor zijn gewaarmerkte vertalingen veiligheidspapier van 210 × 297 mm voorzien van een geguillocheerde rand en elementen die alleen kunnen worden gezien als ze meerdere malen zijn vergroot.

2. De tekst staat binnen de wijnkleurige rand en onder het wapenschild van Hongarije en de naam en het logo van het bedrijf. De unieke code die het document identificeert, staat vermeld op de eerste regel binnen de wijnkleurige rand en op de regel boven de verklaring.

3. De gewaarmerkte vertaling die op een afzonderlijk blad is afgedrukt, wordt aan het vertaalde authentieke document of een gewaarmerkt afschrift daarvan geniet en het nietje wordt verzegeld met een vierkant veiligheidslabel van 30 × 25 mm met het OFFI-logo, een holografische strook en een uniek serienummer. Dit label is een essentieel onderdeel van het waarmerk.

4. In het geval van een vertaling van een vreemde taal naar het Hongaars, wordt op het vertaalde document de volgende verklaring in het Hongaars vermeld:

"Het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie bevestigt dat deze gewaarmerkte vertaling exact overeenkomt met de tekst van het bijgevoegde document.

Het Hongaarse Bureau voor Vertaling en Legalisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de echtheid en inhoud van het document dat de basis vormt voor de vertaling."

Dit wordt gevolgd door de plaats en de datum van afgifte, de authentieke handtekening in blauwe inkt, een naamstempel en de tekst "namens de directeur".

In het geval van een vertaling in een vreemde taal wordt de bovenstaande verklaring vermeld op de vertaling in de desbetreffende taal.

B. Procedure vóór 2 juli 2018:

De procedure en verklaringen zijn, op enkele verschillen na, dezelfde als beschreven onder A. De verschillen zijn:

1. Een gedrukte streepjescode en een unieke identificatiecode zijn zichtbaar op de achterkant van het veiligheidspapier in de rechterbovenhoek.

2. De gewaarmerkte vertaling die op een afzonderlijk blad is afgedrukt, wordt aan het vertaalde authentieke document of een gewaarmerkt afschrift daarvan met rode, witte en groene touwtjes gebonden. De uiteinden van de touwtjes worden aan het document vastgekleefd met het gewaarmerkte OFFI-label, waarop het officiële OFFI-stempel zodanig wordt aangebracht dat het onmogelijk is om de documenten te scheiden zonder het label te beschadigen.

3. Voor een vertaling van een vreemde taal in het Hongaars wordt de verklaring in het Hongaars op de vertaling gevolgd door de plaats en datum van afgifte, de authentieke handtekening in blauwe inkt en de tekst "namens de directeur".

3. De kenmerken van elektronisch gewaarmerkte vertalingen van OFFI

De vertaling en de tekst van het stempel met de verklaring zien er hetzelfde uit als de papieren versie.

De elektronisch gewaarmerkte vertaling wordt bewaard in een map (in .es3- of .dosszie-formaat) die wordt aangemaakt door OFFI en die ook het originele bestand bevat dat ter vertaling werd ingediend. Naast de elektronisch ondertekende en gewaarmerkte vertaling die het elektronische OFFI-stempel (in .pdf-formaat) draagt, behoudt het originele bestand dat ter vertaling werd ingediend en in de map wordt bewaard, ook zijn echtheid.

Het originele bestand en het bestand met de vertaling worden zodanig in de map bewaard dat het scheiden van de bestanden het waarmerk vernietigt. De bestanden die bij elkaar horen zijn dus stevig aan elkaar "bevestigd".

Het elektronische waarmerk waarborgt dat de vertaling werd gemaakt door OFFI Zrt., dat de inhoud van de bestanden sinds de waarmerking niet is gewijzigd en dat de tekst van de voltooide vertaling dezelfde inhoud heeft als de tekst die ter vertaling werd ingediend.

Gewaarmerkte vertalingen van een notaris:

Gewaarmerkte vertalingen van notarissen zijn identificeerbaar aan de hand van het notarieel dossiernummer. De vertaling moet op het originele document worden geschreven of eraan worden gehecht. Notarissen waarmerken een vertaling van een origineel document door onder aan de vertaling een verklaring toe te voegen.


Gewaarmerkte vertalingen van een consulair beroepsbeambte:

De vertaling moet op het originele document worden geschreven of eraan worden gehecht en een verklaring moet aan de vertaling worden toegevoegd. Tot slot moet onder de vertaling een bevestiging worden toegevoegd dat de vertaling exact overeenstemt met het originele document.

Als de consulair beroepsbeambte de vertaling aan het originele document voegt, moet hij of zij dit doen met rode, witte en groene touwtjes die worden bevestigd met een wit, cirkelvormig, zelfklevend label, dat aan twee kanten is voorzien van het genummerde stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging.

De tekst van de verklaring luidt als volgt:

Hierbij verklaar ik dat de aan mij voorgelegde/door mij opgestelde vertaling exact overeenstemt met het bijgevoegde document in het.................................................................................... (taal).-----------------------------------

De klant heeft de consulaire kosten ten bedrage van.................................................... betaald
Dossiernummer: …………………………………………………………………………..

Gedaan te: ……………………….………………………………………………………….

stempel

Handtekening:

De verklaring kan ook een andere vorm aannemen, op voorwaarde dat deze niet kan worden gescheiden van het originele document of de vertaling en de volgende verplichte elementen bevat:

a) de vreemde taal waaruit het document werd vertaald;

b) het onderstrepen van de juiste optie in "de aan mij voorgelegde/door mij opgestelde vertaling", naargelang de consulair beroepsbeambte de aan hem/haar voorgelegde vertaling waarmerkt of de vertaling zelf heeft gemaakt;

c) het bedrag van de betaalde consulaire kosten;

d) het dossiernummer;

e) de datum;

f) het genummerde stempel van de diplomatieke vertegenwoordiging;

g) de handtekening van de consulair beroepsbeambte;

h) de vermelding van zijn/haar bevoegdheid als consulair beroepsbeambte.

Het jaar en de dag in de datum moeten ook voluit worden geschreven en tussen haakjes worden geplaatst.

De verklaring neemt meestal de vorm aan van een stempel dat op het document wordt aangebracht of op een afzonderlijk blad dat niet van het originele document of de vertaling kan worden gescheiden.

Indien nodig kan de consulaire verklaring ook in een vreemde taal worden opgesteld, mits de hierboven beschreven parameters worden nageleefd en de autoriteiten van het ontvangende land dit aanvaarden.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte afschriften van een notaris:

Een notaris kan een afschrift van een document waarmerken als het document waarvan het afschrift is gemaakt duidelijk leesbaar is. De notaris vergelijkt het afschrift met het originele document en verklaart dat het afschrift overeenkomt met het origineel door een verklaring aan het afschrift toe te voegen.

De verklaring vermeldt:

a) dat het afschrift is gemaakt van het originele document, of van een officieel duplicaat of afschrift daarvan;

b) of het voorgelegde document zegelrechten droeg;

c) of het afschrift slechts een deel van het origineel is;

d) of eventuele wijzigingen, schade of andere omstandigheden die aanleiding geven tot bezorgdheid, zichtbaar zijn op het originele document.

Deze regels moeten mutatis mutandis worden toegepast voor de waarmerking van een elektronische kopie of een elektronisch afschrift dat onder toezicht van de notaris van een document of van een elektronische gegevensbank wordt gemaakt, en voor de waarmerking van een papieren kopie of uittreksel van een elektronisch document. De notaris ondertekent de elektronische kopie of het elektronische afschrift met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Er hoeft geen verklaring te worden toegevoegd aan een gewaarmerkt elektronisch duplicaat of een gewaarmerkt elektronisch afschrift, als dit is gemaakt van een onbeschadigd papieren document of een elektronisch notarieel document en het volledige document, de gekwalificeerde elektronische handtekening van de notaris en een tijdstempel bevat.

Gewaarmerkte afschriften van een rechterlijke instantie:

Een door de rechterlijke instantie gemaakt afschrift van een aan de rechterlijke instantie voorgelegd document of een afschrift van andere oorsprong en aan de rechterlijke instantie voorgelegd met het oog op waarmerking moet het volgende bevatten:

a) de formulering "eensluidend afschrift";

b) de handtekening van de persoon die het afschrift heeft gemaakt;

c) de stempel van de rechterlijke instantie;

d) de datum en het tijdstip waarop het afschrift werd gemaakt.

Als het dossier beschikbaar is als een elektronisch document, moeten de bovenstaande regels worden toegepast bij het maken van een papieren afschrift op basis van een afdruk van het elektronische document. Als een papieren afschrift wordt aangevraagd van een rechterlijke beslissing die slechts in elektronische vorm bestaat, moet het afschrift het tijdstempel en de elektronische handtekening bevatten die op het elektronische document staan, en moet het de persoon vermelden van wie de elektronische handtekening op het elektronische document is.

Laatste update: 03/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.