Openbare documenten

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De volgende talen kunnen worden gebruikt:

- Italiaans (officiële taal van de staat);

- Duits in de regio Trentino-Alto Adige, die een bijzondere status heeft (presidentieel decreet nr. 670 van 31 augustus 1972 en presidentieel decreet nr. 574 van 15 juli 1988);

- Frans in de regio Valle d'Aosta, die een bijzondere status heeft (artikel 38 van de constitutionele wet nr. 4 van 26 februari 1948);

- Sloveens in de regio Friuli-Venezia Giulia, die een bijzondere status heeft (artikel 8 van wet nr. 38 van 23 februari 2001).

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De in artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening bedoelde openbare documenten omvatten met name de hieronder vermelde documenten van de bevolkingsdiensten.

Toepassingsgebied

Openbare documenten

Geboorte

 • Geboorteakte (certificato di nascita)
 • Uittreksel uit de geboorteakte (estratto dell’atto di nascita)
 • Volledig afschrift van de geboorteakte (copia integrale atto di nascita)

In leven zijn

 • Verklaring van in leven zijn (certificato di esistenza in vita)

Overlijden

 • Overlijdensakte (certificato di morte)
 • Uittreksel uit de overlijdensakte (estratto atto di morte)
 • Volledig afschrift van de overlijdensakte (copia integrale atto di morte)

Naam

 • Geboorteakte
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Volledig afschrift van de geboorteakte

Huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat

 • Huwelijksakte (certificato di matrimonio)
 • Uittreksel uit de huwelijksakte (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Volledig afschrift van de huwelijksakte (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Attest van huwelijksbekwaamheid (certificato di capacità di contrarre matrimonio) of attest betreffende de vrijheid om te huwen (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Verklaring van de burgerlijke stand (certificato di stato civile)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, of nietigverklaring van een huwelijk

 • Huwelijksakte
 • Samenvattend uittreksel uit de huwelijksakte (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Volledig afschrift van een overeenkomst inzake scheiding van tafel en bed/echtscheiding (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Geregistreerd partnerschap, daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap

 • Akte van geregistreerd partnerschap (certificato di unione civile)
 • Uittreksel uit de akte van geregistreerd partnerschap (estratto di costituzione di unione civile)
 • Volledig afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Attest inzake de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap

 • Uittreksel uit de akte van geregistreerd partnerschap
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Afstamming

 • Uittreksel uit de geboorteakte met vermelding van vaderschap en moederschap (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Woon- en/of verblijfplaats

 • Verklaring omtrent de verblijfplaats (certificato di residenza)

Nationaliteit

 • Nationaliteitsbewijs (certificato di residenza)
 • Uittreksel uit de geboorteakte

Adoptie

 • Uittreksel uit de geboorteakte

Afwezigheid van een strafblad

 • Uittreksel uit het strafregister (certificato del casellario giudiziale)

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Openbare documenten

Meertalige modelformulieren

Geboorteakte

Bijlage I - Geboorte

Verklaring van in leven zijn

Bijlage II - In leven zijn

Overlijdensakte

Bijlage III - Overlijden

Huwelijksakte

Bijlage IV - Huwelijk

Attest van huwelijksbekwaamheid of attest betreffende de vrijheid om te huwen

Bijlage V - Huwelijksbekwaamheid

Verklaring inzake de huwelijkse staat

Bijlage VI - Huwelijkse staat

Akte van geregistreerd partnerschap

Bijlage VII - Geregistreerd partnerschap

Attest inzake de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

Bijlage VIII - Bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

Akte van geregistreerd partnerschap

Bijlage IX - Status van geregistreerd partnerschap

Verklaring omtrent de verblijfplaats

Bijlage X - Woon- en/of verblijfplaats

Uittreksel uit het strafregister

Bijlage XI - Afwezigheid van een strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er is geen openbare lijst van vertalers en tolken. Vertalers en tolken kunnen echter wel vragen om (als adviseur van de rechtbank) te worden opgenomen in de registers die door de rechtbanken worden bijgehouden.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, eerste zin, van presidentieel decreet nr. 445 van 28 december 2000 kunnen afschriften voor eensluidend worden gewaarmerkt door:

- de ambtenaar (pubblico ufficiale) die het document heeft afgegeven of bij wie het origineel is gedeponeerd of aan wie het document moet worden overgelegd;

- een notaris (notaio);

- een griffier (cancelliere);

- een gemeentesecretaris (segretario comunale) of een andere door de burgemeester aangewezen ambtenaar.

De taken met betrekking tot het bevolkingsregister en de burgerlijke stand vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid en worden uitgevoerd door de burgemeesters van de gemeenten als ambtenaar en door het personeel dat door hen is aangewezen.

Ambtenaren geven akten van de burgerlijke stand af (artikel 33 van presidentieel decreet nr. 223/1989) alsook uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand die in de desbetreffende registers zijn ingeschreven (de artikelen 106-108 van presidentieel decreet nr. 396/2000).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Wanneer een document vergezeld gaat van een voor eensluidend gewaarmerkte vertaling in het Italiaans, wordt de vertaling gewaarmerkt als een correcte vertaling van de buitenlandse tekst door de diplomatieke of consulaire autoriteiten, of door een erkende vertaler of een tolk die onder ede verklaart dat het een correcte vertaling van de buitenlandse tekst is. De diplomatieke of consulaire autoriteit of de vertaler of de tolk vermeldt zijn of haar identificatiegegevens en brengt zijn of haar handtekening aan dan wel het stempel van het kantoor waartoe hij of zij behoort samen met zijn of haar handtekening; hij of zij voegt ook een aansprakelijkheidsverklaring in met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.

Bij een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt onderaan het afschrift een verklaring opgenomen waarin wordt bevestigd dat het om een getrouw afschrift van het origineel gaat; dit wordt gedaan door een bevoegde ambtenaar, die ook de datum en plaats van afgifte, het aantal gebruikte bladen, zijn of haar volledige naam en hoedanigheid moet vermelden en die zijn of haar volledige handtekening en het stempel van het betrokken kantoor moet aanbrengen. Indien het afschrift van de akte of het document uit meerdere bladen bestaat, moet de ambtenaar in de kantlijn van elk voorgaand blad zijn of haar handtekening zetten.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zoals hierboven met betrekking tot artikel 24, lid 1, onder e), is vermeld, worden afschriften van documenten voor eensluidend gewaarmerkt door middel van een door een bevoegde ambtenaar opgestelde verklaring waarin wordt bevestigd dat het afschrift identiek is aan het originele document.

Een aldus voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt als "authentiek" (autentica) beschouwd indien het door de waarmerking dezelfde rechtsgevolgen krijgt als het origineel.

Laatste update: 22/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.