Openbare documenten

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Lets.

Uitzonderingen zijn mogelijk in bepaalde zeer strikt bij wet afgebakende gevallen: zo bepaalt de immigratiewet (Imigrācijas likums) dat voor de goedkeuring van een tenlasteneming of de verlenging van verblijfsvergunningen de nodige documenten (bv. een attest van afwezigheid van een strafregister, afschriften van documenten die de verwantschap bevestigen, of andere krachtens de Letse wetgeving vereiste documenten) in het Lets, Engels, Frans, Duits of Russisch kunnen worden ingediend.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Geboorte: geboorteakte (dzimšanas apliecība) of uittreksel uit het geboorteregister (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand (Dzimtsarakstu departaments) van het Ministerie van Justitie; geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand (Dzimtsarakstu nodaļa) van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); geboorteakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Dat een persoon in leven is: attest dat is afgegeven door een notaris (zvērināts notārs); attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Overlijden: overlijdensakte (miršanas apliecība) of uittreksel uit het overlijdensregister (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; overlijdensakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Naam: vonnis betreffende een verandering van voornaam en/of achternaam (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; attest dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Huwelijk, met inbegrip van de bekwaamheid om te huwen: huwelijksakte (laulības apliecība) of uittreksel uit het huwelijksregister (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; huwelijksakte of uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; huwelijksakte die is afgegeven door een dienaar van een geloofsgemeenschap die wordt genoemd in het Burgerlijk Wetboek (Civillikums); uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; huwelijksakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Letland levert geen document af waaruit de bekwaamheid van een persoon om te huwen blijkt. In plaats van een dergelijk attest kan een persoon informatie vragen over zijn burgerlijke staat.

Echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk: notariële akte (notariāls akts) betreffende echtscheiding (laulības šķiršanas apliecība); rechterlijke beslissing (tiesas nolēmums); uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland; uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie waaruit de echtscheiding blijkt; uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid waaruit de echtscheiding blijkt.

Ouderschap: vonnis van de rechtbank; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Adoptie: rechterlijke beslissing; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken.

Woonplaats en/of verblijfplaats: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een lokale overheid.

Nationaliteit: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Afwezigheid van een strafblad: uittreksel uit het register van strafrechtelijke veroordelingen (izziņa no dzimšanas reģistra) dat is afgegeven door het Informatiecentrum (Informācijas centrs) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Geboorte: geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; geboorteakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Dat een persoon in leven is: attest dat is afgegeven door een notaris; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Overlijden: overlijdensakte of uittreksel uit het geboorteregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; overlijdensakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Huwelijk: huwelijksakte of uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de afdeling Burgerlijke Stand van het Ministerie van Justitie; huwelijksakte of uittreksel uit het huwelijksregister dat is afgegeven door de burgerlijke stand van een lokale overheid; huwelijksakte die is afgegeven door een dienaar van een geloofsgemeenschap die wordt genoemd in het Burgerlijk Recht; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; huwelijksakte (origineel of duplicaat) of uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Burgerlijke staat: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Woonplaats en/of verblijfplaats: uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland; uittreksel uit het bevolkingsregister dat is afgegeven door een lokale overheid.

Afwezigheid van een strafblad uittreksel uit het register van strafrechtelijke veroordelingen dat is afgegeven door het Informatiecentrum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; attest dat is afgegeven door een Letse diplomatische of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Dergelijke lijsten bestaan in Letland niet, omdat elke natuurlijke persoon die aansprakelijkheid aanvaardt in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven procedure voor eventuele schade als gevolg van fouten in de vertaling van het document, vertalingen kan waarmerken.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Een notaris kan afschriften van documenten waarmerken. Indien op grond van de wetgeving waarmerking door een notaris niet is vereist, mag de nauwkeurigheid van een afschrift ook worden gewaarmerkt door de betrokken organisatie (wet betreffende de rechtskracht van documenten (Dokumentu juridiskā spēka likuma), artikel 6).

De nauwkeurigheid van een afschrift van een document kan ook worden gewaarmerkt door de natuurlijke persoon die de auteur van het document is. Een natuurlijke persoon kan ook de nauwkeurigheid waarmerken van een afschrift van een document dat hij of zij van een andere natuurlijke persoon of van een organisatie heeft ontvangen, behalve wanneer de wetgeving de toestemming van de auteur vereist.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

De vertaler waarmerkt de nauwkeurigheid van de vertaling op de laatste bladzijde van de vertaling, onder de tekst, in het Lets. De vertaler schrijft in hoofdletters de woorden TULKOJUMS PAREIZS ("vertaling nauwkeurig"), gevolgd door zijn voornaam, achternaam en persoonlijk identificatienummer, zijn handtekening en de plaats en datum van waarmerking (zie Kabinetsverordening nr. 291 betreffende procedures voor de certificering van vertalingen van documenten in de officiële taal (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Er zijn op gewaarmerkte afschriften gelijksoortige vereisten van toepassing (zie volgende punt).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Het woord KOPIJA ("afschrift") moet in de rechterbovenhoek van de eerste bladzijde worden geschreven. Het waarmerk bestaat uit de woorden KOPIJA PAREIZA ("afschrift nauwkeurig"), die in hoofdletters worden geschreven, de volledige officiële titel van de ambtenaar die de nauwkeurigheid van het afschrift waarmerkt (met inbegrip van de volledige naam van de organisatie en, indien nodig, andere informatie waardoor de persoon ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd), de handtekening van de ambtenaar en de naam van de ambtenaar in leesbare vorm, en de datum van waarmerking.

Laatste update: 10/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.