Openbare documenten

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De landstaal van de Republiek Litouwen is Litouws.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Artikel 24, lid 1, onder b):

a) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

b) notariële verklaring dat een natuurlijke persoon in leven is en op een bepaalde plaats verblijft;

bewijs dat een persoon in leven is en op een bepaalde plaats verblijft (afgegeven door het nationale socialezekerheidsfonds)

c) overlijdensakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een overlijdensakte (afgegeven na 1 januari 2017)

d) akte van verandering van voornaam, achternaam of nationaliteit (afgegeven tussen 4 december 2005 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een akte van wijziging of aanvulling van een akte van de burgerlijke stand (afgegeven na 1 januari 2017)

e) huwelijk:

huwelijksakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een huwelijksakte (afgegeven na 1 januari 2017)

bekwaamheid om te huwen:

verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen

consulaire verklaring van de gezinssituatie

verklaring van de gezinssituatie

f) echtscheidingsakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een echtscheidingsakte (afgegeven na 1 januari 2017)

vonnis van de rechtbank betreffende een echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk

er worden geen documenten afgegeven om een scheiding van tafel en bed te bevestigen

g) –

h) –

i) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

gezamenlijke notariële erkenning van een kind door de vader en moeder van dat kind

vonnis van de rechtbank tot vaststelling van moederschap/vaderschap

vonnis van de rechtbank betreffende een geschil over vaderschap/moederschap

j) geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

vonnis van de rechtbank betreffende een adoptie

k) attest van opgegeven woonplaats

uittreksel uit het bevolkingsregister met persoonsgegevens

l) paspoort/identiteitskaart

geboorteakte (afgegeven tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2017)

uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

bevelen of vonnissen betreffende de verwerving, het verlies of het herstel van nationaliteit

m) uittreksel uit het register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen met informatie over een natuurlijke persoon

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Artikel 24, lid 1, onder c):

a) uittreksel ter bevestiging van een geboorteakte (afgegeven na 1 januari 2017)

b) -

c) uittreksel ter bevestiging van een overlijdensakte (afgegeven na 1 januari 2017)

d) -

e) uittreksel ter bevestiging van een huwelijksakte (afgegeven na 1 januari 2017)

verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen

k) attest van opgegeven woonplaats

uittreksel uit het bevolkingsregister met persoonsgegevens

m) uittreksel uit het register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen met informatie over een natuurlijke persoon

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Er bestaat geen lijst van beëdigde vertalers.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

- notarissen

- overheidsinstanties en gemeentediensten (voor afschriften van de documenten die zij afgeven).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Er zijn geen gewaarmerkte vertalingen of specifieke vereisten voor vertalingen of gewaarmerkte afschriften daarvan. In de praktijk worden documenten meestal vertaald door een vertaalbureau of een vertaler en staat er daarom op het document vermeld dat het door een vertaalbureau of vertaler is vertaald. In individuele gevallen kan de vertaling worden gewaarmerkt door de handtekening van de vertaler of kan de nauwkeurigheid ervan door een notaris worden gewaarmerkt.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor documenten die worden gewaarmerkt door een overheidsinstantie of gemeentedienst:

onder aan het afschrift van het door de overheidsinstantie of gemeentedienst afgegeven document wordt een waarmerk aangebracht, dat bestaat uit de woorden "eensluidend afschrift"/"eensluidend uittreksel", samen met de datum en de functienaam, handtekening, voornaam of initialen en achternaam van het hoofd of een andere gemachtigde persoon van de instantie die de echtheid van het afschrift of het uittreksel waarmerkt.

Als de echtheid van een papieren afschrift van een elektronisch document wordt gewaarmerkt met behulp van IT-hulpmiddelen, bestaat het waarmerk van de rechtspersoon die gemachtigd is om het document te waarmerken, uit de woorden "eensluidend afschrift", de naam van de rechtspersoon die gemachtigd is om het document te waarmerken en de datum. Het waarmerk kan ook met een stempel worden aangebracht.

De volgende gegevens moeten in het model van de notariële akte worden ingevuld: de datum van de notariële akte, de naam van het kantoor van de notaris die de notariële akte afgeeft, de voornaam en de achternaam van de notaris, het notariële registratienummer van de notariële akte, de notariskosten voor de notariële akte (wanneer de notaris de betrokkene vrijstelt van de kosten, moeten de woorden "vrijgesteld van kosten" worden vermeld), de vergoeding voor controle in openbare registers, de kosten van de openbare registers, de vergoeding voor eventuele andere diensten die werden verleend op verzoek van de cliënt, en de handtekening van de notaris.

Akte waarin de echtheid van een afschrift/uittreksel wordt bevestigd:

"___ _____________ 20_____

Ik, _______________________________________________________________________, verklaar hierbij dat dit een eensluidend afschrift is van het verstrekte document.

Notarieel register nr.: ________________________

Notariskosten: __________________________

Vergoeding(en) voor andere diensten die werden verleend op verzoek van de cliënt: _________________

Handtekening van de notaris

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.