Openbare documenten

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Luxemburg aanvaardt dat openbare documenten die uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), aan zijn autoriteiten moeten worden overgelegd, in het Frans of het Duits worden ingediend.

Het Engels wordt ook aanvaard voor:

- geboorteakten;

- huwelijksakten;

- erkenningsakten;

- overlijdensakten;

- akten houdende verandering van naam;

- akten houdende verandering van voornaam;

- openbare documenten betreffende verandering van geslacht en van voorna(a)m(en).

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

-          Geboorteakten.

-          Erkenningsakten inzake vaststelling van afstamming.

-          Huwelijksakten.

-          Verklaringen van huwelijksbevoegdheid.

-          Overlijdensakten.

-          Akten betreffende een doodgeboren kind.

-          Groothertogelijk besluiten houdende verandering van naam.

-          Groothertogelijk besluiten houdende verandering van voorna(a)m(en).

-          Certificaten inzake aanmelding van een partnerschap.

-          Certificaten inzake ontbinding van een partnerschap.

-          Certificaten inzake een vermogensrechtelijke overeenkomst tot vaststelling van de vermogensrechtelijke gevolgen van een partnerschap.

-          Een bewijs van in leven zijn.

-          Certificaten inzake verblijfplaats.

-          Certificaten inzake verlengd verblijf.

-          Certificaten inzake inschrijving op een referentieadres.

-          Ministeriële besluiten betreffende verandering van geslacht en van voorna(a)m(en).

-          Gerechtelijke beslissingen inzake geslachtsverandering.

-          Ministeriële besluiten inzake nationaliteit.

-          Certificaten inzake nationaliteit.

-          Erkenningsakten ten overstaan van een notaris.

-          Uittreksels uit het strafregister, bulletin nrs. 3, 4 en 5, indien er “nihil” is vermeld.

-          Certificaten betreffende inschrijving op de kiezerslijst.

-          Meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand conform ICBS-verdrag nr. 16.

-          Declaratoire gerechtelijke beslissingen inzake geboorte.

-          Gerechtelijke beslissingen inzake eenvoudige adoptie.

-          Gerechtelijke beslissingen inzake volle adoptie.

-          Gerechtelijke beslissingen tot intrekking van adoptie.

-          Gerechtelijke beslissingen tot vaststelling van afstamming (onderzoek naar het moederschap, onderzoek naar het vaderschap).

-          Gerechtelijke beslissingen inzake betwisting van afstamming (betwisting van het moederschap, betwisting van het vaderschap).

-          Gerechtelijke beslissingen inzake echtscheiding.

-          Gerechtelijke beslissingen inzake nietigverklaring van het huwelijk.

-          Gerechtelijke beslissingen inzake scheiding van tafel en bed.

-          Declaratoire gerechtelijke beslissingen inzake afwezigheid.

-          Gerechtelijke beslissingen tot intrekking van adoptie.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

-          Geboorteakten (alleen uittreksels van akten).

-          Een bewijs van in leven zijn.

-          Overlijdensakten (alleen uittreksels van akten).

-          Huwelijksakten (alleen uittreksels van akten).

-          Certificaten inzake aanmelding van een geregistreerd partnerschap.

-          Certificaten inzake ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

-          Certificaten inzake verblijfplaats.

-          Uittreksels uit het strafregister, bulletin nrs. 3, 4 of 5, indien er “nihil” is vermeld.

Deze lijst is uitputtend, in die zin dat een meertalig modelformulier niet aan een ander openbaar document dan de hierboven vermelde mag worden gehecht.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

De lijsten van personen die overeenkomstig het nationaal recht gewaarmerkte vertalingen mogen maken, zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg via de volgende link:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De gemeentebesturen zijn de autoriteiten die bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften. Voor het maken van het afschrift wordt er een heffing in rekening gebracht. Deze kanselarijheffing moet worden betaald aan het gemeentebestuur.

Om een gewaarmerkt afschrift te verkrijgen, moet de aanvrager zich met het betrokken document naar het bevolkingsbureau of het secretariaat van het gemeentebestuur van zijn of haar verblijfplaats begeven.

Gewaarmerkte afschriften worden door een ambtenaar ter plaatse gemaakt op basis van het door de aanvrager verstrekte originele document.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen worden door de betrokken beëdigde vertaler ondertekend.

Gewaarmerkte afschriften worden voorzien van het zegel van het gemeentebestuur, van de handtekening van de gemeentelijke ambtenaar die ze heeft gemaakt en van een stempel van de kanselarij.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte afschriften worden voorzien van het zegel van het gemeentebestuur, van de handtekening van de gemeentelijke ambtenaar en van een stempel van de kanselarij.

Laatste update: 13/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.