Openbare documenten

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De talen die door Malta worden aanvaard zijn het Maltees en het Engels.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten: geboorteakte, akte van ongehuwde staat, huwelijksakte, samenlevingsakte, overlijdensakte en verklaring van goed gedrag.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

De openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp: geboorteakte, akte van ongehuwde staat, huwelijksakte, samenlevingsakte, overlijdensakte en verklaring van goed gedrag. Het document dat de bekwaamheid om te huwen of te gaan samenleven, certificeert, is één en hetzelfde, namelijk de akte van ongehuwde staat.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Aangezien Malta vertalers niet erkent als gemachtigde beroepsbeoefenaren, heeft het land geen lijst van personen die gewaarmerkte vertalingen mogen maken. Daar er geen wettelijk kader voor vertalers bestaat, heeft het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken (MFEU) zelf een systeem opgezet voor de registratie van de handtekeningen van personen die vertalingen maken. Deze gegevensbank van handtekeningen is niet bedoeld voor openbaar gebruik, maar alleen voor gebruik door het MFEU teneinde de handtekeningen van personen die vertalingen maken te bevestigen en te vergelijken. Meer informatie kunt u vinden op: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Het ministerie van Justitie, Gelijkheid en Bestuur heeft ook een lijst van tolken en vertalers gepubliceerd op https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx, die als referentie kan worden gebruikt.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In de praktijk worden voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van originele openbare documenten gemaakt door advocaten/notarissen. De instantie die om de documenten verzoekt, beslist naar eigen goeddunken of zij al dan niet afschriften aanvaardt. Gewaarmerkte afschriften van andere openbare documenten kunnen ook worden afgegeven door de rechtbanken.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte afschriften van andere documenten bevatten gewoonlijk een verklaring dat het document een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is alsook het stempel en de handtekening van de persoon die gemachtigd is om een gewaarmerkt afschrift af te geven. Gewaarmerkte vertalingen zijn voorzien van de datum, de handtekening en het stempel van de vertaler.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Gewaarmerkte afschriften van andere documenten bevatten gewoonlijk een verklaring dat het document een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is alsook het stempel en de handtekening van de persoon die gemachtigd is om een gewaarmerkt afschrift af te geven.

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.