Openbare documenten

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Alleen documenten in de Nederlandse taal worden aanvaard.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Alle openbare documenten die zijn genoemd in artikel 2, eerste lid, van de verordening, met uitzondering van documenten over de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap (tweede deel onder g), en documenten over de afwezigheid van een strafblad (punt m) aangezien Nederland deze documenten niet kent. Voorbeelden van openbare documenten die onder de verordening vallen zijn akten betreffende:

a) geboorte;

b) in leven zijn;

c) overlijden;

d) naam;

e) huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat;

f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk;

g) geregistreerd partnerschap;

h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap;

i) afstamming;

j) adoptie;

k) woon- en/of verblijfplaats;

l) nationaliteit;

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Documenten over geboorte, in leven zijn, overlijden, huwelijk, bekwaamheid om te huwen, burgerlijke staat, geregistreerd partnerschap en woon- en/of verblijfplaats.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Hiervoor wordt verwezen naar het Register beëdigde tolken en vertalers, waarin alle beëdigde tolken en vertalers zijn opgenomen.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

- Gemeenten voor de openbare documenten die zij mogen uitgeven

- Consulaire posten voor de openbare documenten die zij mogen uitgeven

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte afschriften hebben een vermelding dat de vermelde gegevens ontleend zijn aan het origineel of aan een gegevensbestand. Het betreffende afschrift bevat de handtekening van de ambtenaar die bevoegd is het document af te geven en vermeldt de plaats en datum van afgifte van het document. Meestal bevat het betreffende afschrift ook een dienststempel.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften hebben een vermelding dat het document overeenstemt met het origineel. Het betreffende afschrift bevat de handtekening van de ambtenaar die bevoegd is het document af te geven en vermeldt de plaats en datum van afgifte van het document.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften hebben een vermelding dat het document overeenstemt met het origineel. Het betreffende afschrift bevat de handtekening van de ambtenaar die bevoegd is het document af te geven en vermeldt de plaats en datum van afgifte van het document.

Laatste update: 26/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.