Openbare documenten

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Pools

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

1) beknopte geboorteakte;

2) omstandige geboorteakte;

3) rechterlijke uitspraak tot vaststelling van de inhoud van een akte van de burgerlijke stand;

4) notariële verklaring van in leven zijn;

5) beknopte overlijdensakte;

6) omstandige overlijdensakte;

7) rechterlijke uitspraak betreffende het vermoeden van overlijden;

8) rechterlijke uitspraak tot herroeping van de beslissing over het vermoeden van overlijden;

9) rechterlijke uitspraak betreffende de doodverklaring;

10) rechterlijke uitspraak tot herroeping van de beslissing betreffende de doodverklaring;

11) beslissing van het hoofd van de burgerlijke stand over de verandering van een voornaam en achternaam;

12) beknopte huwelijksakte;

13) omstandige huwelijksakte;

14) attest van burgerlijke staat;

15) verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen op grond van het Poolse recht;

16) rechterlijke uitspraak betreffende de toelating aan een vrouw jonger dan achttien jaar om in het huwelijk te treden;

17) rechterlijke uitspraak betreffende de toelating aan een geesteszieke of een persoon met leermoeilijkheden of lineaire verwanten om in het huwelijk te treden;

18) rechterlijke uitspraak tot vaststelling van het bestaan van een huwelijk;

19) rechterlijke uitspraak tot vaststelling van het niet-bestaan van een huwelijk;

20) rechterlijke uitspraak betreffende echtscheiding;

21) rechterlijke uitspraak betreffende scheiding van tafel en bed;

22) rechterlijke uitspraak betreffende de beëindiging van scheiding van tafel en bed;

23) rechterlijke uitspraak betreffende de nietigverklaring van een huwelijk;

24) rechterlijke uitspraak betreffende adoptie;

25) rechterlijke uitspraak betreffende de beëindiging van adoptie;

26) rechterlijke uitspraak betreffende de vaststelling van vaderschap;

27) rechterlijke uitspraak betreffende de vaststelling van moederschap;

28) rechterlijke uitspraak betreffende de weerlegging van vaderschap;

29) rechterlijke uitspraak betreffende de weerlegging van moederschap;

30) rechterlijke uitspraak betreffende de niet-erkenning van een kind;

31) rechterlijke uitspraak betreffende de nietigverklaring van de erkenning van een kind;

32) bewijs van inschrijving van vaste woonplaats;

33) bewijs van inschrijving van tijdelijke woonplaats;

34) bewijs van verblijf op een bepaalde plaats;

35) beslissing betreffende erkenning van een Poolse burger;

36) beslissing betreffende het herstel van het Poolse burgerschap;

37) beslissing ter bevestiging van het Poolse burgerschap;

38) beslissing betreffende erkenning van een gerepatrieerde;

39) bewijs van afwezigheid van een strafblad in het nationaal strafregister dat op verzoek van de belanghebbende partij wordt afgegeven;

40) attest afgegeven door de gemeentelijke autoriteiten aan Poolse burgers die in een andere lidstaat verblijven en die blijk geven van hun wil om hun actief of passief kiesrecht uit te oefenen in de verkiezingen voor het Europees Parlement of de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34) en Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (PB L 368 van 31.12.1994, blz. 38).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) beknopte geboorteakte;

2) beknopte huwelijksakte;

3) beknopte overlijdensakte;

4) attest van burgerlijke staat;

5) verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen op grond van het Poolse recht;

6) bewijs van inschrijving van vaste woonplaats;

7) bewijs van inschrijving van tijdelijke woonplaats;

8) bewijs van verblijf op een bepaalde plaats;

9) notariële verklaring van in leven zijn;

10) bewijs van afwezigheid van een strafblad in het nationaal strafregister dat op verzoek van de belanghebbende partij wordt afgegeven.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

In Polen zijn de personen die bevoegd zijn om gewaarmerkte vertalingen te maken, beëdigde vertalers die opgenomen zijn in de lijst van beëdigde vertalers van het Ministerie van Justitie. Die lijst is terug te vinden in het Publieke Informatiebulletin (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

De rechtsgrondslag hiervan is de wet van 25 november 2004 over het beroep van beëdigd vertaler (Staatsblad (Dziennik Ustaw) 2017, punt 1505).

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

In Polen zijn notarissen de bevoegde autoriteiten om de conformiteit van officiële afschriften, uittreksels en niet-officiële afschriften met de aan hen voorgelegde documenten te waarmerken. De rechtsgrondslag hiervan is de notarissenwet van 14 februari 1991 (Staatsblad 2017, punt 2291; 2018, punten 398, 723 en 1496).

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

a) Kenmerken van gewaarmerkte vertalingen — het document met de vertaling bevat een imprint van het zegel van de beëdigde vertaler met de voornaam en achternaam van de vertaler in de rand en een vermelding van de talen waaruit en waarin de vertaler mag vertalen, evenals het nummer van de vertaler in de lijst van beëdigde vertalers. Alle gewaarmerkte vertalingen bevatten ook het nummer waaronder de beëdigde vertaler de betreffende vertaling heeft opgenomen in zijn of haar register (repertorium). Daarnaast geeft de beëdigde vertaler ook aan of een bepaalde gewaarmerkte vertaling is gebaseerd op een origineel document, een vertaling of een afschrift en of een dergelijke vertaling of afschrift is gewaarmerkt en door wie.

b) Kenmerken van eensluidend gewaarmerkte afschriften — de notariële certificering van de conformiteit van een afschrift met een aan de notaris voorgelegd document neemt de vorm aan van een aan het document gehechte verklaring in de vorm van een stempel of gedrukt opschrift of een verklaring op een afzonderlijk blad. Als de verklaring op een afzonderlijk blad wordt bijgevoegd, moet het blad onlosmakelijk aan het document worden gehecht: het moet worden opgenomen na het document, in plaats van ervoor, en op de plaats waar de bladen worden samengevoegd, moet een imprint van het officiële zegel van de notaris worden aangebracht. De verklaring kan ook op hetzelfde blad worden aangebracht als het afschrift van het document dat wordt gewaarmerkt, op voorwaarde dat er een duidelijk onderscheid is tussen de inhoud van de verklaring en de inhoud van het document. Als het te waarmerken document speciale kenmerken heeft (zoals aantekeningen, correcties, schade), maakt de notaris een passende opmerking in de verklaring. In elke verklaring moet worden vermeld waar en wanneer het waarmerk werd aangebracht, evenals de naam van het notariskantoor, het zegel en de handtekening van de notaris, en op verzoek ook het tijdstip van het verlijden van de notariële akte.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Kenmerken van eensluidend gewaarmerkte afschriften — de notariële certificering van de conformiteit van een afschrift met een aan de notaris voorgelegd document neemt de vorm aan van een aan het document gehechte verklaring in de vorm van een stempel of gedrukt opschrift of een verklaring op een afzonderlijk blad. Als de verklaring op een afzonderlijk blad wordt bijgevoegd, moet het blad onlosmakelijk aan het document worden gehecht: het moet worden opgenomen na het document, in plaats van ervoor, en op de plaats waar de bladen worden samengevoegd, moet een imprint van het officiële zegel van de notaris worden aangebracht. De verklaring kan ook op hetzelfde blad worden aangebracht als het afschrift van het document dat wordt gewaarmerkt, op voorwaarde dat er een duidelijk onderscheid is tussen de inhoud van de verklaring en de inhoud van het document. Als het te waarmerken document speciale kenmerken heeft (zoals aantekeningen, correcties, schade), maakt de notaris een passende opmerking in de verklaring. In elke verklaring moet worden vermeld waar en wanneer het waarmerk werd aangebracht, evenals de naam van het notariskantoor, het zegel en de handtekening van de notaris, en op verzoek ook het tijdstip van het verlijden van de notariële akte.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.