Openbare documenten

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Portugees.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geboorte:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Leven:

 • bewijs van in leven zijn, opgesteld door notarissen (artikel 161 van de wet op het notariaat) of door parochieraden.

Overlijden:

 • uittreksel uit het overlijdensregister.

Naam:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Huwelijk:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening.

Bekwaamheid om te huwen:

 • certificaat inzake de bekwaamheid om te huwen.

Burgerlijke stand:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Echtscheiding:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening;
 • uittreksel uit het huwelijksregister, met de bijbehorende aantekening;
 • certificaat betreffende echtscheiding door onderlinge toestemming, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • certificaat betreffende echtscheiding, afgegeven door de rechtbank.

Scheiding van tafel en bed:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening;
 • uittreksel uit het huwelijksregister, met de bijbehorende aantekening;
 • certificaat betreffende scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • certificaat afgegeven door de rechtbank.

Nietigverklaring van het huwelijk:

 • uittreksel uit het geboorteregister, met de bijbehorende aantekening;
 • uittreksel uit het huwelijksregister, met de bijbehorende aantekening.

Ouderschap:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Adoptie:

 • uittreksel uit het geboorteregister.

Woon- en/of verblijfplaats:

 • certificaat inzake woonplaats, afgegeven door de parochieraad.

Nationaliteit:

 • certificaat inzake nationaliteit.

Ontbreken van een strafblad:

 • certificaat waaruit het ontbreken van een strafblad blijkt.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

 • Uittreksel uit het geboorteregister;
 • uittreksel uit het overlijdensregister;
 • uittreksel uit het huwelijksregister;
 • certificaat inzake de bekwaamheid om te huwen;
 • certificaat waaruit het ontbreken van een strafblad blijkt.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Niet van toepassing.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

 • Registratiediensten;
 • notarissen;
 • parochieraden;
 • personeel van postkantoren;
 • naar behoren erkende Kamers van Koophandel en Industrie;
 • advocaten;
 • juridisch gemachtigden.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

- Gewaarmerkte vertalingen

Documenten in een vreemde taal moeten vergezeld gaan van een vertaling; het document kan worden vertaald door een Portugese notaris, door het Portugese consulaat in het land waar het document is opgesteld, door het consulaat van dat land in Portugal of door een geschikte vertaler die een beëdigde of plechtige verklaring voor een notaris moet afleggen waarin hij bevestigt dat de vertaling overeenstemt met het origineel.

 • Vertalingen kunnen ook worden uitgevoerd door de Kamers van Koophandel en Industrie die zijn erkend conform wetsdecreet nr. 244/92 van 29 oktober 1992, alsook door advocaten en juridisch gemachtigden.

De vertaling moet de taal van het originele document vermelden en een verklaring bevatten dat de tekst een getrouwe vertaling is van de originele tekst.

Indien de vertaling wordt gemaakt door een beëdigd vertaler die de waarmerking in de vertaling zelf invoegt dan wel op een afzonderlijk blad aanbrengt, moet worden vermeld op welke wijze de vertaling is gemaakt en moeten de bovenbedoelde gegevens worden ingevoegd. Alle zegels of andere wettelijke merktekens, stempels en betalingsgegevens die in het origineel voorkomen, moeten ook worden vermeld en er moet duidelijk worden gewezen op onregelmatigheden of tekortkomingen in de tekst die de geldigheid van de akte of het document zouden kunnen aantasten.

- Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De volgende gegevens moeten op het gefotokopieerde document worden opgenomen: een verklaring van overeenstemming met het origineel, de plaats en datum van afgifte van de akte, de naam en handtekening van de persoon die de kopie waarmerkt, alsook het officiële stempel of een ander merkteken ter identificatie van de waarmerkende instantie, zoals het officiële stempel van de instantie van afgifte.

OPMERKING: de waarmerkingen en vertalingen van documenten die worden uitgevoerd door de overeenkomstig wetsdecreet nr. 244/92 van 29 oktober 1992 erkende Kamers van Koophandel en Industrie, en door advocaten en juridisch gemachtigden, moeten in een IT‑systeem worden geregistreerd om geldig te zijn; bijgevolg moeten dergelijke documenten, naast de bovengenoemde elementen, ook het door het IT-systeem gegenereerde identificatienummer bevatten - Ministerieel besluit (Portaria) nr. 657-B/2006 van 29 juni 2006.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Op de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften moeten de naam en de functie van de persoon die het afschrift waarmerkt en de datum waarop het is gewaarmerkt, worden vermeld, en vervolgens moet het stempel van de instantie van afgifte op deze gegevens worden aangebracht.

Het certificaat waaruit het ontbreken van een strafblad blijkt, bevat een alfanumerieke authenticatie- en toegangscode waarmee de authenticiteit van het origineel kan worden gecontroleerd.

Laatste update: 08/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.