Openbare documenten

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Roemeens.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

Onder het toepassingsgebied van de verordening vallen bijvoorbeeld de volgende openbare documenten: geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, in het nationale bevolkingsregister (RNEP) ingeschreven woonplaatsverklaring, uittreksel uit het strafregister (een certificaat met de juridische waarde van een door diplomatieke/consulaire vertegenwoordigingen afgegeven uittreksel uit het strafregister), bewijs van in leven zijn, certificaat van burgerschap, rechterlijke beslissingen in burgerlijke zaken (echtscheiding, adoptie enz.).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Aan de volgende openbare documenten kunnen meertalige modelformulieren als nuttige vertaalhulp worden gehecht: geboorteakte, waaraan het meertalige modelformulier van bijlage I is gehecht; overlijdensakte, waaraan het meertalige modelformulier van bijlage II is gehecht; overlijdensakte, waaraan het meertalige modelformulier van bijlage III is gehecht; huwelijksakte, waaraan het meertalige modelformulier van bijlage IV is gehecht; in het RNEP ingeschreven woonplaatsverklaring, waaraan het meertalige modelformulier van bijlage X is gehecht; en uittreksel uit het strafregister, waaraan het meertalige modelformulier van bijlage XI is gehecht.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

De bijgewerkte lijst van beëdigde tolken en vertalers is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie op het volgende adres [link].

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De volgende autoriteiten zijn krachtens de nationale wetgeving bevoegd om voor eensluidend gewaarmerkte afschriften op te stellen: notarissen, kamers van notarissen (kamers kunnen afschriften afgeven van notariële akten die zijn verleden door notarissen die in hun ambtsgebied werkzaam zijn (geweest) en van wie zij overeenkomstig de wet de archieven hebben overgenomen), consulaire posten en diplomatieke missies van Roemenië in het buitenland, alsmede secretarissen van lokale raden van gemeenten en steden waar geen notariskantoor is gevestigd.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

I. Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift (“copia legalizată” in de zin van het Roemeense recht) wordt geïdentificeerd aan de hand van de volgende elementen, die in het besluit tot waarmerking van het afschrift zijn opgenomen:

 • het nummer en de datum van opstelling;
 • naam en voornaam van de notaris en, in voorkomend geval, naam van het notariskantoor dat het afschrift heeft opgesteld.

II. Een gelegaliseerde vertaling wordt geïdentificeerd aan de hand van de volgende elementen:

II.A. Indien de vertaling wordt gemaakt door een beëdigd tolk-vertaler van wie de handtekening door een notaris is gelegaliseerd:

 • Aan het einde van de vertaling brengt de beëdigde tolk-vertaler de volgende formule voor de legalisatie van de vertaling aan: “Ik, ondergetekende .................... (naam en voornaam zoals vermeld in de akte van beëdiging), beëdigd tolk-vertaler voor [vreemde taal/talen], krachtens beëdiging nr. ..... van ..............., afgegeven door het Roemeense ministerie van Justitie, verklaar hierbij dat de vertaling uit het ................... in het ................... nauwkeurig is, dat de voorgelegde tekst volledig en zonder weglatingen is vertaald en dat de vertaling de inhoud en de betekenis ervan getrouw weergeeft. Het document waarvoor een volledige/gedeeltelijke vertaling wordt gevraagd, telt in totaal ... bladzijden, heeft ............... als titel/naam, is afgegeven door ................. en is mij in zijn geheel/gedeeltelijk voorgelegd. De vertaling van het voorgelegde document telt ... bladzijden en is gemaakt overeenkomstig het schriftelijke verzoek dat is geregistreerd onder nr. ...../dd.mm.jjjj, en in mijn archieven wordt bewaard. Het ontvangen honorarium bedraagt ..... RON (ontvangstbewijs/bewijs/betalingsopdracht nr. .../dd.mm.jjjj). BEËDIGD TOLK-VERTALER .......................... (Handtekening en stempel)”.

Het afschrift van het vertaalde document wordt aan de vertaling gehecht en het stempel en de handtekening van de beëdigde tolk-vertaler worden aangebracht op de zijranden en op het verbindingspunt van twee bladzijden, zodat het stempel is aangebracht op alle genummerde, geniete, genaaide of gebrocheerde bladzijden van het document.

 • De handtekening van de beëdigde tolk-vertaler moet door de notaris of de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging worden gelegaliseerd, aangezien deze handeling dient om te certificeren dat aan de essentiële vereisten inzake datum (jaar, maand, dag) en naam en voornaam van de beëdigde tolk-vertaler is voldaan, dat deze persoonlijk op het notariskantoor is verschenen of dat het specimen van de handtekening bij het notariskantoor is gedeponeerd, dat het ter vertaling voorgelegde document overeenkomstig de wet is gekwalificeerd en dat de vertaling door de tolk-vertaler is ondertekend; de notaris brengt zijn handtekening en zijn zegel aan; de notaris brengt zijn zegel ook aan op de zijranden van twee bladzijden, zodat het op alle bladzijden van het document is aangebracht.

Opmerking: indien het document is vertaald uit het Roemeens in een vreemde taal of uit een vreemde taal in een andere vreemde taal, geschieden zowel de legalisatie van de vertaling als de legalisatie van de handtekening van de vertaler door de notaris in de taal van de vertaling.

II.B. Indien de vertaling wordt gemaakt door een notaris (indien de taal van de vertaling zijn of haar moedertaal is of indien hij of zij door het ministerie van Justitie als tolk of vertaler is beëdigd):

 • Het nummer en de datum van de legalisatie van de vertaling, de naam en voornaam van de notaris die de vertaling heeft gemaakt, zijn of haar moedertaal of, in voorkomend geval, het nummer van de door het ministerie van Justitie afgegeven akte van beëdiging als tolk-vertaler.

Andere elementen en kenmerken ter identificatie van een door een notaris gemaakte vertaling:

 • het afschrift van het vertaalde document wordt aan de vertaling gehecht, de notaris brengt zijn zegel aan op de zijranden en op het verbindingspunt van twee bladzijden, zodat het zegel is aangebracht op alle genummerde, geniete, genaaide of gebrocheerde bladzijden van het document;
 • aan het einde van de vertaling moet het uitdrukkelijk bij wet geregelde besluit tot legalisatie van de vertaling staan, overeenkomstig de onderstaande bijlage, waarin wordt verklaard dat de vertaling nauwkeurig is, dat de ter vertaling voorgelegde tekst volledig en zonder weglatingen is vertaald en dat de vertaling de inhoud en de betekenis van het document getrouw weergeeft; het legalisatiebesluit bevat tevens onder meer de volgende gegevens: de moedertaal of, in voorkomend geval, het nummer en de datum van afgifte van de akte van beëdiging als tolk-vertaler, de taal van de beëdiging, de kwalificatie van het ter vertaling voorgelegde document overeenkomstig de wet;
 • de notaris brengt zijn zegel en handtekening aan.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

 • Het is mogelijk om voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van een origineel document of, in voorkomend geval, een duplicaat daarvan (wanneer de wet bepaalt dat de partij(en) bij de notariële akte een duplicaat en niet het origineel krijgen) te laten legaliseren;
 • het is mogelijk om afschriften van het gehele document of eventueel van een deel ervan te laten legaliseren (in het laatste geval wordt op het afschrift vóór de weergave van de inhoud van het document de vermelding “UITTREKSEL” aangebracht en bevat het besluit tot legalisatie van het afschrift een dienovereenkomstige vermelding);
 • de inhoud van het besluit tot legalisatie van het afschrift is bij wet geregeld. Het besluit bevat de volgende gegevens: a) een verklaring dat het afschrift overeenstemt met het voorgelegde document; b) de status van het document; c) de handtekening van de secretaris die de collationering heeft verricht; d) de naam van het document zoals die op het document voorkomt, of, bij gebreke daarvan, een overeenkomstige beschrijving van de rechtsbetrekking die door dit document tot stand is gebracht;
 • op de fotokopie van het document wordt de handtekening onmiddellijk na de tekst aangebracht, vergezeld van de volgende vermelding: “legalisatie op de achterzijde” of, in voorkomend geval, “legalisatie op een afzonderlijk blad”;
 • het legalisatiebesluit wordt op de achterzijde van het gelegaliseerde document vermeld, indien het uit één bladzijde bestaat, of in het vervolg van het document, indien de tekst ook de achterzijde of meerdere bladzijden bestrijkt;
 • een document bestaande uit meerdere bladzijden wordt genaaid, gebonden of gebrocheerd (in dit geval wordt – net als wanneer een bijlage wordt gebruikt voor de opstelling van een besluit – het zegel van de notaris aangebracht tussen de bladzijden van het document en gedeeltelijk op een bladzijde van het document en gedeeltelijk op de gebruikte bijlage);
 • voor eensluidend gewaarmerkte afschriften uit het notarieel archief zijn zes maanden geldig (de herkomst van het document wordt vermeld in het legalisatiebesluit: notarieel archief of, in voorkomend geval, door de partij voorgelegd document); de geldigheidsduur van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van het door de partij voorgelegde document is niet beperkt in de tijd;
 • het legalisatiebesluit wordt ondertekend door de notaris en de secretaris van het notariskantoor die het afschrift met het origineel heeft gecollationeerd of, in voorkomend geval, door de consul;
 • het voor eensluidend gewaarmerkte afschrift wordt voorzien van het zegel van de notaris of, in voorkomend geval, van de consul, alsmede van het droogstempel.
Laatste update: 03/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.