Openbare documenten

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Slowaaks en voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder a), wordt ook het Tsjechisch aanvaard.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, akte van wijziging van voornaam en naam, beslissing betreffende de wijziging van voornaam en naam, verklaring inzake vaderschap, vonnis over de naam, echtscheidingsvonnis, vonnis tot nietigverklaring van het huwelijk, vonnis waarbij een minderjarige wordt gemachtigd om te huwen, vonnis inzake de vaststelling van vaderschap/moederschap, vonnis inzake adoptie, vonnis waarbij een persoon officieel overleden wordt verklaard, verklaring van verblijf voor Slowaakse burgers, verklaring van verblijf voor buitenlandse onderdanen, verklaring inzake het Slowaakse staatsburgerschap (alleen op papier), uittreksel uit het strafregister.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, vonnis waarbij een persoon officieel overleden wordt verklaard, vonnis waarbij een minderjarige wordt gemachtigd om te huwen, echtscheidingsvonnis, vonnis tot nietigverklaring van het huwelijk, verklaring van verblijf voor Slowaakse burgers, uittreksel uit het strafregister.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

De lijst van vertalers is beschikbaar op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Notarissen en kandidaat-notarissen

- Notarissen - op de website van de Kamer van Notarissen van de Slowaakse Republiek (zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd in het Slowaaks, maar ook in het Engels, Duits, Frans en Hongaars).

- Er is geen aparte lijst voor kandidaat-notarissen; zij werken onder leiding van een notaris.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

(A) Gewaarmerkte vertalingen

i. De gewaarmerkte vertalingen die door een in de lijst van vertalers opgenomen vertaler zijn gemaakt, bevatten een verklaring van de vertaler (prekladateľská doložka). Krachtens artikel 23, lid 4, van wet nr. 382/2004 moet die verklaring de identificatiegegevens van de vertaler bevatten, alsook het vakgebied waarop de vertaler gemachtigd is om te vertalen, het volgnummer waaronder de vertaling in het logboek is opgenomen, en een bevestiging van de vertaler dat hij zich bewust is van de gevolgen van een opzettelijk foutieve vertaling. Elke gewaarmerkte vertaling kan worden geïdentificeerd aan de hand van een 12-cijferig opdrachtnummer op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie.

ii. Gewaarmerkte vertalingen worden gemaakt of gewaarmerkt door een diplomatieke of consulaire post overeenkomstig artikel 14e, lid 1, onder d), van wet nr. 151/2010, wanneer het gaat om vertalingen in het Slowaaks van een document dat door een ander land voor consulaire doeleinden is afgegeven. Medewerkers van een diplomatieke of consulaire post mogen weigeren een dergelijke vertaling te maken of te waarmerken indien zij de taal waarin het document is opgesteld, niet voldoende beheersen.

(B) Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

i. De voor eensluidend gewaarmerkte afschriften die door een notaris of kandidaat-notaris zijn opgesteld, bevatten een waarmerkingsverklaring (osvedčovacia doložka), waarin moet worden vermeld (zie artikel 57, lid 2, van wet nr. 323/1992):

a) of het afschrift volledig overeenstemt met het document op basis waarvan het is opgesteld, of het document een origineel of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is en hoeveel bladen het telt;

b) hoeveel bladen het afschrift telt;

c) of het een volledig of gedeeltelijk afschrift betreft;

d) of het overgelegde document wijzigingen, aanvullingen, toevoegingen of doorhalingen bevat die de betrouwbaarheid ervan in het gedrang brengen;

e) of er in het afschrift correcties zijn aangebracht om het in overeenstemming te brengen met het overgelegde document;

f) de plaats en datum van afgifte;

g) de handtekening van de waarmerkende notaris of de door hem gemachtigde medewerker en het officiële stempel van de notaris.

ii. De voor eensluidend gewaarmerkte afschriften die door de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Slowaakse Republiek zijn opgesteld, bevatten een waarmerkingsverklaring (in het Slowaaks), waarop conform artikel 14e, lid 2, van wet nr. 151/2010 het officiële cirkelvormige stempel van de diplomatieke of consulaire post met het nationale embleem met een diameter van 36 mm moet zijn aangebracht, alsook de handtekening van een gemachtigde medewerker van de diplomatieke of consulaire post. Indien het gewaarmerkte document uit twee of meer bladen bestaat, moeten deze met een touw worden samengebonden, waarvan de losse eindjes door een sticker worden bedekt, waarop het officiële stempel van de diplomatieke of consulaire post wordt aangebracht.

Overeenkomstig artikel 14e, lid 1, onder a), van wet nr. 151/2010 moet de waarmerkingsverklaring, met het oog op de certificering van de conformiteit van een afschrift met het overgelegde originele document, de volgende gegevens bevatten:

a) het volgnummer waaronder de waarmerkingsverklaring in een daartoe bestemd register is opgenomen;

b) de bevestiging dat het afschrift van het document overeenstemt met het overgelegde document;

c) hoeveel bladen en bladzijden het afschrift van het document telt en of

het een volledig of gedeeltelijk afschrift van het document betreft;

d) de plaats en datum van afgifte van de waarmerkingsverklaring;

e) het bedrag van de vergoeding zoals bepaald in de desbetreffende wetgeving;

f) de voornaam, naam, functie en handtekening van de medewerker die de waarmerkingsverklaring heeft opgesteld.

Model van een waarmerkingsverklaring:

Nummer .................. Vergoeding ...............

Bevestigd wordt dat dit volledige (gedeeltelijke) afschrift, bestaande uit ....

bladzijden, overeenstemt met het overgelegde

origineel, bestaande uit .....................................

bladzijden.

Onregelmatigheden, correcties ......................

Gedaan te ........................., op .......................

Stempel .....................................................

iii. De voor eensluidend gewaarmerkte afschriften die door de districtsautoriteiten en gemeenten zijn opgesteld, bevatten een waarmerkingsverklaring met de volgende gegevens (zie artikel 7, lid 2, van wet nr. 599/2001):

a) de bevestiging dat het afschrift van het document overeenstemt met het overgelegde document;

b) hoeveel bladen en bladzijden het afschrift van het document telt;

c) het volgnummer waaronder de waarmerkingsverklaring in het waarmerkingsregister is opgenomen;

d) de datum en plaats van waarmerking en, indien nodig, het tijdstip waarop het document is overgelegd.

Er zij op gewezen dat volgens artikel 5 van wet nr. 599/2001 de districtsautoriteiten en gemeenten geen voor eensluidend gewaarmerkte afschriften opstellen voor gebruik in het buitenland.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Afgezien van de waarmerkingsverklaring van de notaris of kandidaat-notaris, hebben voor eensluidend gewaarmerkte afschriften (en fotokopieën) geen specifieke kenmerken.

Laatste update: 28/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.