Openbare documenten

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Spaans.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Volgens artikel 2 van de verordening is zij van toepassing op de onderstaande documenten, aangemerkt als gewaarmerkte openbare documenten of kanalen waarlangs zij worden verstrekt. a) geboorte: geboorteakte, standaardmodel; b) in leven zijn: in een akte van in leven zijn en status wordt bevestigd dat een persoon in leven is en wat zijn/haar huwelijkse staat is. Of iemand in leven is en ongehuwd, weduwnaar of gescheiden is, wordt verklaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand (nadat de betreffende persoon voor de ambtenaar is verschenen). Iemand kan ook bevestigen in leven te zijn door voor een notaris te verschijnen, die daarvan doorgaans een attest zal opmaken. De status van een persoon als ongehuwd, weduwnaar of gescheiden wordt bevestigd door middel van een beëdigde of plechtige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij notariële akte. Deze procedures, waarbij iemand persoonlijk moet verschijnen, kunnen ook ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats worden uitgevoerd en, bij volmacht, ten overstaan van de magistraat in de woonplaats van de betreffende persoon of zijn/haar vertegenwoordiger, of ten overstaan van een notaris; c) overlijden: uittreksel uit het register van de burgerlijke stand, standaardmodel; d) naam: uittreksel uit het register van de burgerlijke stand (geboorte); e) huwelijk, daaronder begrepen de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat: bij gebrek aan een akte van de burgerlijke stand wordt er een geboorteakte gebruikt. Voor huwelijk een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand. Een huwelijksakte die is afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand voldoet ook als bewijs van de echtelijke relatie. Voor het bewijs van de bekwaamheid om te huwen moet een dossier worden geopend, waaruit de verklaring van huwelijksbekwaamheid voortvloeit (tot 30 juni 2020 door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand of, in voorkomend geval, de centrale ambtenaar van de burgerlijke stand of het consulaat). Situaties met een buitenlandse dimensie (een buitenlandse echtgeno(o)t(e) of een huwelijksvoltrekking op een locatie buiten Spanje) kunnen complexer zijn; f) echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk: uittreksel uit het register van de burgerlijke stand, inclusief aantekeningen; g) geregistreerd partnerschap, daaronder begrepen de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap: waarmerking door de administratieve autoriteit belast met het registreren van geregistreerde partners of, in voorkomend geval, een notariële akte; h) ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap: scheiding van tafel en bed noch ontbinding van een geregistreerd partnerschap is gedefinieerd in het Spaanse procesrecht. Registratie of ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt bevestigd door middel van de akte van registratie van ongehuwde paren, zonder harmonisatie in Spanje, of door middel van een notariële akte (Wetsbesluit 8/2015 van 30 oktober, artikel 221 van de Wet betreffende de sociale zekerheid (herschikking)); i) afstamming: uittreksel uit het register van de burgerlijke stand; j) adoptie: uittreksel uit het register van de burgerlijke stand; k) woon- en/of verblijfplaats: uittreksel uit het gemeentelijke register voor de woonplaats; gemeentelijk uittreksel of notariële akte voor de verblijfplaats; l) nationaliteit: uittreksel uit het register van de burgerlijke stand; m) afwezigheid van een strafblad, mits openbare documenten met betrekking tot dit feit zijn afgegeven voor een burger van de Unie door de autoriteiten van de lidstaat waarvan die burger onderdaan is: certificaat van het ministerie van Justitie. Openbare documenten waarvan kan worden verlangd dat ze worden overgelegd door burgers van de Unie die in een lidstaat verblijf houden waarvan zij geen onderdaan zijn, wanneer deze burgers hun actief of passief kiesrecht wensen uit te oefenen bij verkiezingen voor het Europees Parlement of bij gemeenteraadsverkiezingen in die lidstaat, onder de gestelde voorwaarden in Richtlijn 93/109/EG, respectievelijk Richtlijn 94/80/EG van de Raad: uittreksel uit het gemeentelijke register.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Lijst van door Spanje afgegeven openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp:

a) uittreksels uit het register van de burgerlijke stand inzake:

geboorte;

bewijs van in leven zijn;

overlijden;

huwelijk;

bewijs van huwelijkse staat;

bekwaamheid om te huwen.

b) strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking publiceert een lijst met beëdigd vertalers die moeten worden gebruikt (zestiende aanvullende bepaling [Officiële vertalingen en vertolkingen] van Wet 2/2014 van 25 maart inzake overheidsoptreden en externe dienstverlening). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Wat de authentieke waarmerking van publieke documenten betreft, zijn de voor de toepassing van de verordening in Spanje bevoegde autoriteiten, de notarissen en de ambtenaren van de burgerlijke stand, elk in hun respectief bevoegdheidsdomein.

Voor eensluidend gewaarmerkte afschriften zijn door een autoriteit verstrekte afschriften van openbare documenten die zij heeft afgegeven of goedgekeurd. Over het algemeen worden afschriften van notariële akten en geauthenticeerde of gewaarmerkte afschriften van gerechtelijke stukken verspreid; in voorkomend geval met bewijs van het bindende karakter ervan. Artikelen 134, 501, 502 en 504 van Wet 1/2000 van 7 januari inzake civiele procedures.

De administratieve stukken worden verzonden bij wijze van waarmerking van het besluit. Artikel 52 van Wet 39/2015 van 1 oktober betreffende gemeenschappelijke administratieve procedures voor overheidsinstanties.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

In sommige gevallen zijn er formulieren (akten van de burgerlijke stand), maar in andere gevallen is er geen standaardmodel. Wanneer geen formulier beschikbaar is, wordt bij het afschrift of de getuigenis een gewaarmerkte vertaling gevoegd.

Gewaarmerkte vertalingen worden geregeld in Wet nr. 2/2014 van 25 maart inzake overheidsoptreden en externe dienstverlening, zestiende aanvullende bepaling (Staatsblad nr. 74 van 26 maart 2014).

Notariële akten worden verleden op notarieel papier dat door het nationale Munthuis (Fábrica Nacional de Moneda – FNMT) wordt geleverd aan iedere individuele notaris en daarop wordt een specifieke klevende veiligheidsstempel van de Algemene Raad van notarissen (Consejo General del Notariado) aangebracht, naast het inktstempel en het kenmerk, de handtekening en de initialen van de notaris. Het notarieel papier draagt een hologram van het FNMT.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De notarieel bekrachtigde afschriften moeten direct na afgifte zonder meer identificeerbaar zijn op basis van de notariële akten, genummerd met een stempel en voorzien van de handtekening van de notaris. Het veiligheidsstempel wordt toegevoegd, net als het inktstempel van de notaris en, in het geval van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van originele stukken, het authenticiteitsstempel (sello de legitimaciones). De notaris merkt de aan hem/haar toevertrouwde stukken en voorziet ze van zijn/haar handtekening en initialen. Verordening (EU) 2016/1191 en daarmee de te waarmerken informatie hebben kennelijk betrekking op de papieren versie van gerechtelijke en administratieve stukken, gedrukt met inkt op basis van standaardmodellen uit de burgerlijke stand (met regionale variaties). Men moet er echter rekening mee houden dat overheidsdiensten in Spanje inmiddels op grote schaal elektronisch worden verricht. Daarbij wordt validering van de elektronische codes gekoppeld aan de elektronische handtekening van de afgevende instantie. Dergelijke procedures zijn inmiddels ook vervat in Europese beginselen van elektronische overheidsdiensten (Wet 39/2015 van 1 oktober betreffende gemeenschappelijke administratieve procedures voor overheidsinstanties en Wet 42/2015 van 5 oktober tot wijziging van Wet 1/2000 van 7 januari inzake civiele procedures).

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.