Dokumenty urzędowe

Austria

Autor treści:
Austria

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Niemiecki

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orzeczenia, decyzje, zaświadczenia i rozstrzygnięcia sądów lub prokuratury

Ponadto w rozumieniu art. 2 ust. 1 następujące dokumenty urzędowe:

a) akt urodzenia, skrócony akt urodzenia,

c) akt zgonu, skrócony akt zgonu,

d) decyzja o zmianie nazwiska,

e) akt małżeństwa, zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, skrócony akt małżeństwa lub skrócone zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim,

f) wyrok rozwodowy, orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa (Aufhebungsbeschluss lub gerichtliche Nichtigerklärung),

g) zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, skrócony akt małżeństwa lub skrócone zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim,

h) orzeczenie o unieważnieniu zarejestrowanego związku partnerskiego (Aufhebungsbeschluss lub gerichtliche Nichtigerklärung),

k) zaświadczenie o zameldowaniu,

l) zaświadczenie o obywatelstwie,

m) zaświadczenie o niekaralności.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

W obszarze austriackiej administracji wielojęzyczne formularze mogą zostać dołączone do następujących dokumentów urzędowych (zgodnie z art. 7 ust. 1):

a) aktu urodzenia, skróconego aktu urodzenia,

c) aktu zgonu, skróconego aktu zgonu,

e) aktu małżeństwa, zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, skróconego aktu małżeństwa lub skróconego zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim

g) zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenia o zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego, skróconego aktu małżeństwa lub skróconego zaświadczenia o zarejestrowanym związku partnerskim

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w Austrii nie stosuje się żadnych wielojęzycznych formularzy.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Tłumaczenia uwierzytelnione w Austrii mogą wykonywać osoby wpisane w wykazie ustnych tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych przez sąd (Gerichstdolmetscherliste). Ten stale aktualizowany wykaz jest dostępny na następującej stronie internetowej:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczony odpis (poświadczona kopia) jest potwierdzeniem zgodności z oryginałem dokonywanym przez

urzędnika, któremu przysługuje przymiot zaufania publicznego (np. notariusza),

sąd okręgowy lub

organ wydający (nie we wszystkich przypadkach i nie przez każdy organ).

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości poświadczone kopie mogą być wydawane w Austrii przez

a) sądy (których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Konstytucji, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości: https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

oraz

b) notariuszy, (których wykaz dostępny jest na stronie austriackiej Izby Notarialnej: https://www.notar.at/de/).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

- Wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych:

Zgodnie z § 190 ust. 1 ustawy o postępowaniu nieprocesowym (Außerstreitgesetz) ustny tłumacz przysięgły zatwierdzony przez sąd musi poświadczyć zgodność tłumaczenia z oryginałem przez dodanie daty tłumaczenia, podpisu i pieczęci tłumacza [§ 14 i § 8 ust. 5 ustawy o biegłych i tłumaczach (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Dalsze informacje o takim poświadczeniu można znaleźć na stronie internetowej austriackiego związku tłumaczy przysięgłych zatwierdzonych przez sąd. https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Wydawanie poświadczonych kopii przez sądy:

Sąd poświadcza poprzez adnotację zgodność przedstawionych mu

1. dokumentów w formie papierowej z ich elektronicznym lub innym odpisem (kopią) lub

2. dokumentów elektronicznych z ich papierowym wydrukiem,

które są dla sądu wyraźnie czytelne stosownie do jego wyposażenia technicznego.

Adnotację umieszcza się zgodnie z wnioskiem na odpisie w formie papierowej, który został sporządzony lub dokładnie sprawdzony przez sąd, na innej papierowej kopii dokumentu w formie papierowej, na odpisie elektronicznego dokumentu w formie papierowej sporządzonym przez sąd (poświadczony odpis w formie papierowej) lub – stosownie do możliwości technicznych i osobowych – na elektronicznym odpisie dokumentu w formie papierowej (poświadczony odpis elektroniczny)

W poświadczeniu należy każdorazowo podać

1. miejsce i datę poświadczenia,

2. czy przedstawiony dokument jest dokumentem w formie papierowej czy elektronicznej, czy jest oryginałem, odpisem, inną kopią lub wydrukiem,

3. czy kopia, odpis lub wydruk przedstawia cały dokumenty czy tylko jego część.

W przypadku gdy następujące informacje nie wynikają wyraźnie z kopii, odpisu lub wydruku, należy również podać,

1. czy i jakimi podpisami, elementami zabezpieczającymi lub pieczęciami opatrzony jest dokument,

2. ewentualnie, czy jest podarty lub budzi obawy pod względem swojej zewnętrznej formy,

3. ewentualnie, czy jego części zostały zmienione, przekreślone, włączone lub dopisane na marginesie.

- Wystawianie poświadczonych kopii przez notariuszy:

Poświadczenia zgodności odpisu w formie papierowej, elektronicznej lub wydruku w formie papierowej z dokumentem dokonuje notariusz, pod warunkiem że może wyraźnie odczytać ten dokument. W celu poświadczenia zgodności elektronicznej, fotomechanicznej lub wyprodukowanej w podobny sposób kopii dokumentu, planu, obrazu lub grafiki itp. wystarczy, że kopia zostanie sporządzona pod nadzorem notariusza. W przypadku gdy kopia nie przedstawia całej strony, należy oznakować na niej pominięcia. To samo odnosi się do papierowych kopii dokumentów elektronicznych.

Notariusz musi starannie porównać odpis (kopię) z dokumentem i poświadczyć zgodność na papierowym odpisie (kopii) lub na wydruku papierowym lub dodać oznaczenia poświadczenia elektronicznego odpisu.

Klauzula poświadczająca musi dodatkowo zawierać następujące informacje:

1. czy przedstawiony dokument jest dokumentem w formie papierowej czy elektronicznej, czy jest oryginałem, odpisem, kopią lub wydrukiem,

2. czy i jakimi podpisami, elementami zabezpieczającymi lub pieczęciami opatrzony jest dokument,

3. czy odpis (kopia) lub wydruk przedstawia cały dokumenty czy tylko jego część, a jeżeli tak, to którą,

4. ewentualnie, czy okazany dokument jest podarty lub budzi obawy pod względem swojej zewnętrznej formy,

5. ewentualnie, czy jego części zostały zmienione, przekreślone, włączone lub dodane na marginesie. Informacje, o których mowa w pkt 2 i 5, nie są konieczne, gdy kopia została wyprodukowana w sposób fotomechaniczny lub podobny i podane informacje są widoczne na kopii.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. pkt f).

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.