Dokumenty urzędowe

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku dokumentów urzędowych sporządzonych w języku bułgarskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

  1. urodzenie – akt urodzenia, akt urodzenia w związku z przysposobieniem niepełnym, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis zupełny aktu urodzenia, kopia aktu urodzenia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  2. zgon – odpis skrócony aktu zgonu, odpis zupełny aktu zgonu, kopia aktu zgonu poświadczona za zgodność z oryginałem, orzeczenie sądu;
  3. imię i nazwisko – potwierdzenie tożsamości osoby posługującej się różnymi nazwiskami, orzeczenie sądu;
  4. małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa, lub stan cywilny – akt małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu małżeństwa, kopia aktu małżeństwa poświadczona za zgodność z oryginałem, akt małżeństwa wydany obywatelowi Bułgarii, który zawarł małżeństwo za granicą, zaświadczenie o stanie cywilnym zawierające informacje o małżonku i dzieciach;
  5. rozwód, separacja sądowa lub unieważnienie małżeństwa – orzeczenie sądu, odpis skrócony aktu małżeństwa zawierający w polu „Uwagi” adnotację o sposobie i dacie jego rozwiązania;
  6. pochodzenie dziecka – orzeczenie sądu, zaświadczenie o stanie cywilnym, małżonku i dzieciach, zaświadczenie o małżonku i więzach rodzinnych, zaświadczenie o dzieci biologicznych matki;
  7. przysposobienie – orzeczenie sądu, akt urodzenia (w przypadku przysposobienia niepełnego), odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku przysposobienia niepełnego), odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku przysposobienia niepełnego), kopia aktu urodzenia poświadczona za zgodność z oryginałem (w przypadku przysposobienia niepełnego);
  8. miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu – zaświadczenie o adresie zameldowania, zaświadczenie o adresie zamieszkania, zaświadczenie o zmianie adresu zameldowania, zaświadczenie o zmianie adresu zamieszkania;
  9. obywatelstwo – zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa bułgarskiego, zaświadczenie o uzyskaniu obywatelstwa bułgarskiego;

10.  brak wpisu w rejestrze karnym – zaświadczenie o niekaralności poświadczające, że wobec danej osoby nie zapadł wyrok skazujący (wzór 1, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 8 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie funkcjonowania i organizacji biur rejestru karnego, zamieszczony w załączniku 2 do tego rozporządzenia).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Załącznik I może mieć zastosowanie do aktu urodzenia, aktu urodzenia w związku z przysposobieniem niepełnym lub odpisu skróconego aktu urodzenia.

Załącznik III może mieć zastosowanie do odpisu skróconego aktu zgonu.

Załącznik IV może mieć zastosowanie do aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Załącznik V może mieć zastosowanie do aktu małżeństwa wydanego obywatelowi Bułgarii, który zawarł małżeństwo za granicą.

Załącznik VI może mieć zastosowanie do zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o stanie cywilnym zawierającego informacje o małżonku i dzieciach.

Załącznik X może mieć zastosowanie do zaświadczenia o adresie zameldowania i zaświadczenia o adresie zamieszkania.

Załącznik XI może mieć zastosowanie do zaświadczenia o niekaralności poświadczającego, że wobec danej osoby nie zapadł wyrok skazujący (wzór 1, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 8 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie funkcjonowania i organizacji biur rejestru karnego, zamieszczony w załączniku 2 do tego rozporządzenia).

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rejestr osób fizycznych wykonujących zawód tłumacza na własną rękę lub jako pracownik biura tłumaczeń, które zajmują się tłumaczeniem dokumentów i innych pism.

Wykaz ten jest dostępny wyłącznie w języku bułgarskim na poniższej stronie internetowej:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem mogą wydawać organy, które wydały oryginał dokumentu.

Kopie dokumentów urzędowych mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza lub asesora notarialnego (помощник-нотариус).

Uwierzytelnienia kopii dokumentów urzędowych mogą dokonywać uprawnione osoby, które nie są notariuszami, ale mają uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

I. Środki, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione

1. Cechy tłumaczenia uwierzytelnionego bułgarskich dokumentów wykonanego na terytorium Republiki Bułgarii i przeznaczonego do wykorzystania za granicą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii jest uprawnione do poświadczenia podpisu tłumacza, który wykonał tłumaczenie na język obcy bułgarskich dokumentów z przeznaczeniem do wykorzystania na terytorium innego państwa.

Poświadczenie polega na umieszczeniu prostokątnej naklejki zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko tłumacza, miejsce i datę poświadczenia, kwotę uiszczonej opłaty, unikalny numer identyfikacyjny, podpis, pieczęć oraz inne istotne informacje.

W przypadku tłumaczeń dokumentów dopuszczalne są wyłącznie oryginały wydrukowane w wersji czarno-białej na papierze w formacie A4. Wszystkie strony tłumaczenia muszą zostać ponumerowane i parafowane przez tłumacza. Tłumaczenia łączy się w sposób trwały z należycie poświadczonym i uwierzytelnionym przetłumaczonym dokumentem.

Pod treścią tłumaczenia umieszcza się następujący tekst w języku bułgarskim lub w odpowiednim języku obcym: „Ja, niżej podpisany(-a), ..., niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z języka ... na język ... z załączonym dokumentem ... (należy opisać rodzaj dokumentu i jego cechy – numer, serię, datę, fakt, że został poświadczony za zgodność z oryginałem i uwierzytelniony). Tłumaczenie liczy ... stron. Tłumacz ... (podpis)”.

Imię i nazwisko oraz podpis tłumacza umieszcza się bezpośrednio pod tekstem; informacje te nie mogą znajdować się na oddzielnej stronie ani nie mogą w nich występować puste miejsca.

Tłumaczenie zawierające poprawki, skreślenia i dopiski jest nieważne. Nie dopuszcza się zamieszczania na dokumencie flagi narodowej ani godła.

2. Cechy tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka bułgarskiego na język obcy i z języka obcego na język bułgarski wykonanego poza terytorium Republiki Bułgarii.

W przypadku tłumaczeń dokumentów i innych pism z języka bułgarskiego na język obcy i z języka obcego na język bułgarski wykonanych poza terytorium Republiki Bułgarii podpis tłumacza na tłumaczeniu wymaga poświadczenia przez przedstawicielstwo dyplomatyczne i konsularne Republiki Bułgarii. Tłumaczenie łączy się z oryginałem i opatruje pieczęcią przedstawicielstwa dyplomatycznego/konsularnego w trzech miejscach pośrodku złączonej części lub w górnym rogu dokumentu po zagięciu rogu w taki sposób, aby łączył wszystkie strony dokumentu.

Poświadczenie polega na uwierzytelnieniu podpisu tłumacza poprzez opatrzenie dokumentu prostokątną pieczęcią zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionej osoby, która dokonała poświadczenia, miejsce i datę poświadczenia, wysokość uiszczonej opłaty, numer referencyjny poświadczenia konsularnego, podpis i pieczęć.

3. Cechy tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów wydanych za granicą, przetłumaczonych na język bułgarski i przeznaczonych do wykorzystania w Republice Bułgarii.

Na podstawie art. 21a rozporządzenia w sprawie legalizacji, poświadczania i tłumaczenia dokumentów i innych pism notariusze w Republice Bułgarii są uprawnieni do poświadczania podpisu tłumacza złożonego na tłumaczeniu na język bułgarski dokumentów wydanych za granicą, które mają zostać wykorzystane w Republice Bułgarii.

Poświadczenie polega na umieszczeniu prostokątnej pieczęci zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko tłumacza, miejsce i datę poświadczenia, kwotę uiszczonej opłaty, unikalny numer rejestracyjny, podpis, pieczęć oraz inne istotne informacje.

I. Środki, za pomocą których można zidentyfikować kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

1. Na kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy wskazać organ, który dokonał poświadczenia,

– poprzez umieszczenie imienia i nazwiska oraz podpisu urzędnika, a także pieczęci organu, oraz

– poprzez umieszczenie na kopii imienia i nazwiska oraz podpisu notariusza/asesora notarialnego zgodnie z zatwierdzonym wzorem pieczęci (zob. powiadomienie w kolejnym punkcie).

2. Organ poświadczający wpisuje każde poświadczenie za zgodność kopii z oryginałem dokumentu urzędowego do prowadzonego rejestru.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W przypadku kopii aktów stanu cywilnego wydaną kopię należy opatrzyć datą wydania oraz imieniem i nazwiskiem wydającego urzędnika stanu cywilnego. Urzędnik stanu cywilnego podpisuje dokument i umieszcza na nim zwykłą pieczęć gminy.

Aby uzyskać poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu urzędowego, należy przedstawić notariuszowi lub asesorowi notarialnemu oryginał dokumentu. Poświadczenia dokonuje się zgodnie z załącznikiem 6, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 32 z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie oficjalnych archiwów notariuszy i asesorów notarialnych.

Sporządzono dnia . . . . . . . . ..r. Ja, notariusz rejonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Izba Notarialna, nr rep. . . . . . . .), poświadczam autentyczność niniejszej kopii wykonanej przez. . . . . . . . . . . . . . . dokumentu urzędowego (prywatnego) okazanego mi przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałego(-ą) w miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . , oraz poświadczam, że oryginał nie zawierał żadnych skreśleń, dopisków, poprawek ani innych szczególnych elementów. Nr rep. . . . .. . . . Pobrano opłatę: . . . . . lewów bułgarskich

Notariusz:

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.