Dokumenty urzędowe

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Republika Chorwacka przyjmuje dokumenty urzędowe wyłącznie w języku chorwackim, tzn. nie przyjmuje dokumentów urzędowych w innych językach urzędowych UE.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Wykaz dokumentów urzędowych objętych zakresem rozporządzenia:

– akt urodzenia (rodni list) (załącznik I)

– akt zgonu (smrtni list) (załącznik III)

– akt małżeństwa (vjenčani list) (załącznik IV)

– zaświadczenie o stanie wolnym (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (załącznik VI)

– zaświadczenie o związku partnerskim (potvrda o životnom partnerstvu) (załącznik VII)

– zaświadczenie o zamieszkaniu lub miejscu pobytu stałego (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (załącznik X)

– zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (załącznik XI)

Uwaga: Dokumenty urzędowe, o których mowa w załącznikach I–VII, wydaje Ministerstwo Administracji (Ministarstvo uprave), te o których mowa w załączniku X, wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministarstvo unutarnjih poslova), natomiast dokumenty wymienione w załączniku XI wydaje Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministarstvo pravosuđa).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Wykaz dokumentów urzędowych, do których można załączyć wielojęzyczne standardowe formularze jako tłumaczenie pomocnicze:

– akt urodzenia (załącznik I)

– akt zgonu (załącznik III)

– akt małżeństwa (załącznik IV)

– zaświadczenie o stanie wolnym (załącznik VI)

– zaświadczenie o związku partnerskim (załącznik VII)

– zaświadczenie o zamieszkaniu lub miejscu pobytu stałego (załącznik X)

– zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym (załącznik XI)

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Zgodnie z prawem chorwackim kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych mają tłumacze przysięgli.

Link do aktualnego wykazu tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Sieci Sądowej (Sudačka mreža):

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zgodnie z prawem chorwackim kopie dokumentów urzędowych poświadczone za zgodność z oryginałem może sporządzać notariusz (javni bilježnici). Spis wykwalifikowanych notariuszy (Imenik javnih bilježnika) prowadzi Rada Administracyjna (Upravni odbor) Chorwackiej Izby Notarialnej (Hrvatska javnobilježnička komora). Jest on dostępny na stronie internetowej izby – http://www.hjk.hr/Uredi

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem można zidentyfikować wzrokowo, ponieważ każdy taki dokument opatrzony jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego lub notariusza, które wyraźnie wskazują, że jest to tłumaczenie lub kopia.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Cechą szczególną kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jest pieczęć i podpis notariusza, który ją sporządził.

Ostatnia aktualizacja: 15/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.