Dokumenty urzędowe

Cypr

Autor treści:
Cypr

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Języki grecki i angielski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Władze cypryjskie podają następujące przykładowe dokumenty:

Urodzenie: Akt urodzenia

Śmierć: Akt zgonu

Małżeństwo: Akt małżeństwa

Zdolność do zawarcia małżeństwa: Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Zarejestrowany związek partnerski: Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Miejsce pobytu: Świadectwo stałego pobytu

Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego: Świadectwo rejestracji wspólnej deklaracji rozwiązania związku partnerskiego

Brak wpisu do rejestru karnego Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Akt urodzenia

Akt zgonu

Akt małżeństwa

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Świadectwo stałego pobytu

Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Rejestr tłumaczy przysięgłych przy Urzędzie Prasy i Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Departament Rejestru Cywilnego i Migracji

Akt urodzenia

Akt zgonu

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Świadectwo zawarcia związku partnerskiego

Świadectwo rejestracji wspólnej deklaracji rozwiązania związku partnerskiego

Okręgowe jednostki administracji (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Akt urodzenia

Akt zgonu

Świadectwo stałego pobytu

Gminy

Akt małżeństwa

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Zgodnie z instrukcjami dla tłumaczy przysięgłych i opinii publicznej wydanymi przez Radę Tłumaczy Przysięgłych, organ odpowiedzialny za tłumaczenia urzędowe na terytorium Republiki Cypryjskiej, wszelkie dokumenty przedłożone tłumaczowi przysięgłemu do tłumaczenia muszą być oryginalne i należycie poświadczone. Tłumacz załącza kserokopię dokumentu przekazanego do tłumaczenia do przetłumaczonego tekstu, na którym widnieje podpis i pieczęć tłumacza.

Tłumacz przysięgły nie poświadcza autentyczności dokumentu przekazanego do tłumaczenia specjalną pieczęcią, ale przed przetłumaczeniem sprawdza dokument i jeśli uzna, że nie jest on oryginalny, nie podejmuje się tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły poświadcza wyłącznie autentyczność własnego tłumaczenia, jeżeli zostanie poproszony o sporządzenie wiernej kopii oryginału tego tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń:

Prostokątna pieczęć elektroniczna z napisem „poprawne i dokładne tłumaczenie załączonego dokumentu”

Oryginalna pieczęć tłumacza przysięgłego, wydana mu przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

Oryginalny podpis tłumacza przysięgłego

Nazwisko tłumacza przysięgłego

Znaczek skarbowy (znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia).

W przypadku kopii tłumaczeń:

Oryginalna prostokątna pieczęć elektroniczna, na której widnieją słowa „wierna kopia przetłumaczonego dokumentu”

Oryginalna pieczęć tłumacza przysięgłego, wydana mu przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

Nazwisko i oryginalny podpis tłumacza przysięgłego

Znaczek skarbowy (znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia).

W przypadku poświadczonych dokumentów:

Pieczęcie (okrągłe) tłumacza przysięgłego mają kolor niebieski, a prostokątna pieczęć elektroniczna ma kolor czarny.

Znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Pieczęcie (okrągłe) tłumacza przysięgłego mają kolor niebieski, a prostokątna pieczęć elektroniczna ma kolor czarny.

Znaczek skarbowy o wartości 2 euro przykleja się nieco poza dolną częścią pieczęci; przybija się na nim pieczęć okrągłą, która go unieważnia.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.