Dokumenty urzędowe

Dania

Autor treści:
Dania

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Co do zasady władze duńskie mają obowiązek przyjmowania dokumentów urzędowych wyłącznie w języku duńskim i mogą wymagać przetłumaczenia dokumentów, jeśli nie są one sporządzone w tym języku.

Na mocy nordyckiej konwencji językowej mogą być jednak przyjmowane niektóre dokumenty w językach fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim. Dotyczy to w szczególności zaświadczeń o zmianie nazwiska, zgody na używanie nazwiska, zatwierdzenia nazwiska, aktów małżeństwa, świadectw związku partnerskiego, aktów stanu cywilnego, decyzji o rozwodzie, postanowień o separacji oraz orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, a także orzeczeń stwierdzających, że związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski uznaje się za nieistniejące. Ponadto dokumenty odnoszące się do rozpatrywania spraw dotyczących nazwiska mogą być przyjmowane w języku niemieckim lub angielskim.

Dokumenty potwierdzające brak wpisu w rejestrze karnym mogą być również przyjmowane w języku angielskim.

W szczególnych przypadkach organ może jednak dopuścić dokumenty w innych językach, ale nie jest zobowiązany do uznawania jakichkolwiek innych języków niż te wymienione powyżej.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Władze duńskie określiły, że dokumentami objętymi zakresem rozporządzenia są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania
 • odpis indywidualnego wpisu danej osoby do Centralnego Rejestru Ludności (personattest)
 • akt urodzenia i chrztu (fødsels- og dåbsattest)
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o pobłogosławieniu małżeństwa
 • świadectwo chrztu (dåbsattest)
 • świadectwo urodzenia (fødselsattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • świadectwo urodzenia i nazwiska (fødsels- og navneattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • świadectwo nazwiska (navneattest) (już nie wydawane, ale nadal ważne)
 • akt zgonu i świadectwo pochowania (wydawane tylko w niektórych przypadkach, gdy wymagane jest zaświadczenie dotyczące obywatela, który zmarł przed 1 kwietnia 1968 r., tj. przed dniem, w którym utworzono Centralny Rejestr Ludności)
 • zaświadczenie o zmianie nazwiska
 • zezwolenie na używanie nazwiska
 • zatwierdzenie nazwiska
 • zaświadczenie o związku partnerskim
 • akty stanu cywilnego
 • decyzja o rozwodzie
 • postanowienie o separacji
 • orzeczenie
  • o rozwodzie
  • o separacji
  • o unieważnieniu małżeństwa
  • stwierdzające, że małżeństwo uznaje się za nieistniejące
  • stwierdzające, że zarejestrowany związek partnerski uznaje się za nieistniejący

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Poniżej znajduje się wykaz duńskich dokumentów, do których może być dołączony załącznik językowy jako stosowna pomoc tłumaczeniowa:

 • zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania
 • odpis indywidualnego wpisu danej osoby do Centralnego Rejestru Ludności (personattest)
 • akt urodzenia i chrztu (fødsels- og dåbsattest)
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o pobłogosławieniu małżeństwa
 • świadectwo chrztu (dåbsattest)
 • zaświadczenie o związku partnerskim
 • akt stanu cywilnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Danii nie istnieje żaden dostępny publicznie wykaz ani baza tłumaczy pisemnych lub ustnych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Organ, który wydał zaświadczenie lub inny dokument, może w pewnych przypadkach wydać kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem może w niektórych przypadkach wydać również organ, który przejął obowiązki organu wydającego.

Notariusz w sądzie duńskim również może wydać poświadczoną kopię zaświadczenia lub innego dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wskazuje się zazwyczaj, który organ potwierdził kopię, w formie pieczęci z gminy albo poświadczenia notarialnego.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W niektórych przypadkach kopia poświadczona za zgodność z oryginałem będzie opatrzona pieczęcią „KOPI”.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.