Dokumenty urzędowe

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Języki fiński i szwedzki.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Dokumenty urzędowe wchodzące w zakres rozporządzenia obejmują wyciągi z Systemu Informacji o Ludności, dokumenty dotyczące stanu cywilnego wydawane przez parafie, wyciągi z rejestru karnego o braku wpisu do rejestru karnego oraz, w niektórych okolicznościach, wyroki sądowe.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Finlandia wprowadziła wszystkie wielojęzyczne standardowe formularze, z wyjątkiem załącznika VIII (zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego). Z wyjątkiem załącznika XI (brak wpisu do rejestru karnego) wszystkie te formularze zawierają tytuły rubryk właściwe dla poszczególnych krajów.

Do formularza można załączać wyciągi z Systemu Informacji o Ludności zawierające informacje o urodzeniu, osobie żyjącej, osobie zmarłej, małżeństwie, zarejestrowanym związku partnerskim, miejscu zamieszkania i miejscu pobytu stałego. Można również do niego załączyć zaświadczenie o prawie, zgodnie z prawem fińskim, do zawarcia małżeństwa w zagranicznym urzędzie. Załączyć można też wyciąg z rejestru karnego wskazujący na brak wpisu do rejestru karnego.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Finlandii funkcjonuje system tłumaczy przysięgłych zarządzany przez radę egzaminacyjną, działającą we współpracy z Krajową Agencją ds. Edukacji. Rada ta prowadzi bazę danych tłumaczy przysięgłych: http://www03.oph.fi/kaantajat/

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządza notariusz. Urzędnicy Biura Danych Cyfrowych i Demograficznych (Digi- ja väestötietovirasto) są notariuszami. Na Wyspach Alandzkich notariusze prowadzą działalność pod zwierzchnictwem miejscowego Departamentu Stanu.

Kontakt z Biurem Danych Cyfrowych i Demograficznych:

Strona w języku angielskim: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Strona w języku fińskim: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontakt z Departamentem Stanu Wysp Alandzkich: https://www.ambetsverket.ax/

Ponadto określone zadania notariuszy, w tym sporządzanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, pełnią przedstawicielstwa Finlandii za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem jest opatrzona podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumacza można zweryfikować, sprawdzając jego nazwisko we wspomnianym wyżej rejestrze tłumaczy przysięgłych.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzone przez notariusza Biura Danych Cyfrowych i Demograficznych (Digi- ja väestötietovirasto) można rozpoznać po okrągłej pieczęci z lwem pośrodku. Zawierają one również podpis i nazwisko notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zob. informacje powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.