Dokumenty urzędowe

Francja

Autor treści:
Francja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język francuski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Niewyczerpujący wykaz dokumentów urzędowych:

a) urodzenie:

– akt urodzenia;

– tymczasowy akt urodzenia wydany wskutek odkrycia noworodka lub dziecka pod opieką państwa, które zgodnie z dostępną wiedzą nie ma aktu urodzenia lub które przyszło na świat w drodze porodu anonimowego;

– orzeczenie stwierdzające narodziny dziecka;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane (acte de notoriété) mający na celu zastąpienie odpisu zupełnego aktu urodzenia w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa, w przypadku gdy jego uzyskanie jest niemożliwe, wydany przez notariusza bądź organ dyplomatyczny lub konsularny; akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– poświadczenie urodzenia wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

– zaświadczenie o pochodzeniu wydane przez prefekta w celu zastąpienia aktu urodzenia w przypadku niesporządzenia tymczasowego aktu urodzenia i w przypadku porodu anonimowego;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu urodzenia;

b) pozostawanie osoby przy życiu:

– poświadczenie pozostawania przy życiu;

c) zgon:

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

– akt martwego urodzenia;

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie o uznaniu za zmarłego;

– orzeczenie o uznaniu za zaginionego;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub zgonu;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu zgonu;

– wzmianka „zmarły na wysiedleniu”;

– wzmianka „ofiara terroryzmu”;

– wzmianka „poległy za Francję”;

– wzmianka „poległy w służbie Narodowi”;

– poświadczenie zgonu wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

d) imię i nazwisko:

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie o przysposobieniu rozstrzygające o nazwisku przysposobionego;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu niepełnym;

– orzeczenie o rozwiązaniu przysposobienia niepełnego;

akt zgłoszenia nazwiska przez oboje rodziców zatwierdzony przez urzędnika stanu cywilnego;

– oświadczenie o niewyrażeniu zgody na nazwisko złożone urzędnikowi stanu cywilnego;

– oświadczenie o zmianie nazwiska złożone urzędnikowi stanu cywilnego;

– dekret w sprawie zmiany nazwiska;

– decyzja urzędnika stanu cywilnego o zmianie nazwiska w celu dostosowania go do zagranicznego aktu stanu cywilnego;

– orzeczenie rozstrzygające o nazwisku po zmianie ustaleń dotyczących pochodzenia dziecka;

e) małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny:

– akt małżeństwa;

– akt urodzenia;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– zaświadczenie o zawarciu małżeństwa cywilnego;

– zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa wydane przez organ dyplomatyczny lub konsularny;

orzeczenia, o których mowa w lit. f), z wyjątkiem wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa;

– notarialne poświadczenie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu małżeństwa;

– poświadczenie zawarcia małżeństwa wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

f) rozwód, separacja prawna oraz unieważnienie małżeństwa:

– dokument potwierdzający złożenie ugody rozwodowej w sprawie rozwodu na zgodny wniosek małżonków, której oryginał złożono u notariusza (déposé au rang des minutes d’un notaire);

– poświadczenie złożenia ugody rozwodowej w sprawie rozwodu na zgodny wniosek małżonków;

– wyrok orzekający rozwód;

– wyrok orzekający separację;

– wyrok orzekający unieważnienie małżeństwa;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

g) zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim:

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

umowa cywilnego paktu solidarności (PACS) zatwierdzona przez urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika dyplomatycznego i konsularnego (uprzednio przez sekretarza sądu instancji);

– umowa cywilnego paktu solidarności zawarta w formie dokumentu urzędowego;

– potwierdzenie zarejestrowania zawarcia/zmiany/rozwiązania cywilnego paktu solidarności wydane przez notariusza, urzędnika stanu cywilnego lub, do dnia 31 października 2017 r., sekretarza sądu instancji;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC);

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– akt zgonu;

h) rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego:

– akt urodzenia, w którym zawarta jest informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu cywilnego paktu solidarności;

– potwierdzenie zarejestrowania rozwiązania cywilnego paktu solidarności wydane przez notariusza, urzędnika stanu cywilnego lub, do dnia 31 października 2017 r., sekretarza sądu instancji;

– wyrok orzekający separację;

– wyrok orzekający unieważnienie cywilnego paktu solidarności;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC);

i) pochodzenie dziecka:

– akt uznania dziecka sporządzony w obecności urzędnika stanu cywilnego;

– akt uznania dziecka sporządzony w formie dokumentu urzędowego;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane dotyczące posiadania stanu, wydany przez sąd instancji właściwy dla miejsca urodzenia lub zamieszkania;

– orzeczenie zastępujące akt stanu cywilnego;

– orzeczenie sądu wielkiej instancji o ustaleniu pochodzenia dziecka lub unieważnieniu wcześniejszych ustaleń dotyczących pochodzenia dziecka;

j) przysposobienie:

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– orzeczenie o przysposobieniu;

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu niepełnym;

– orzeczenie o rozwiązaniu przysposobienia niepełnego;

– orzeczenie o objęciu sieroty wojennej szczególną opieką państwa (adoption par la Nation);

k) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

– poświadczenie miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą);

– poświadczenie zmiany miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą);

l) obywatelstwo lub przynależność państwowa:

– zaświadczenie o obywatelstwie francuskim;

– odpis uwierzytelniony dekretu w sprawie naturalizacji lub przywrócenia obywatelstwa francuskiego wydanego przez organ administracyjny;

– oświadczenie o obywatelstwie francuskim opatrzone wzmianką potwierdzającą jego rejestrację złożone albo starszemu sekretarzowi sądowemu (directeur des services de greffe judiciaires) przy sądzie instancji w przypadku oświadczeń złożonych we Francji, albo organowi administracji, albo konsulowi francuskiemu w przypadku oświadczeń złożonych za granicą i zarejestrowane albo przez starszego sekretarza sądowego przy sądzie instancji w przypadku oświadczeń złożonych we Francji, albo przez Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku oświadczeń złożonych za granicą, albo przez ministerstwo właściwe do spraw naturalizacji w przypadku oświadczeń złożonych ze względu na zawarcie małżeństwa z obywatelem francuskim;

– uwierzytelniony odpis orzeczenia sądu wraz z zaświadczeniem o jego prawomocności;

– akt urodzenia opatrzony na marginesie jedną z wyżej wymienionych wzmianek;

m) brak wpisu do rejestru karnego, pod warunkiem że dokumenty dotyczące tego faktu są wydawane obywatelowi Unii przez organy państwa członkowskiego, którego jest obywatelem:

– zaświadczenie o niekaralności (brak wpisów w biuletynie nr 3 rejestru karnego).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Formularze dotyczące urodzenia (1)

– akt urodzenia;

– tymczasowy akt urodzenia wydany wskutek odkrycia noworodka lub dziecka pod opieką państwa, które zgodnie z dostępną wiedzą nie ma aktu urodzenia lub które przyszło na świat w drodze porodu anonimowego;

– orzeczenie stwierdzające narodziny dziecka;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisu zupełnego aktu urodzenia w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa, w przypadku gdy jego uzyskanie jest niemożliwe, wydany przez notariusza lub organ dyplomatyczny lub konsularny;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– poświadczenie zastępujące akt urodzenia wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

– zaświadczenie o pochodzeniu wydane przez prefekta w celu zastąpienia aktu urodzenia w przypadku niesporządzenia tymczasowego aktu urodzenia i w przypadku porodu anonimowego;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu urodzenia.

Formularze dotyczące pozostawania przy życiu (2)

– poświadczenie pozostawania przy życiu (w odniesieniu do obywatela francuskiego przebywającego za granicą).

Formularze dotyczące zgonu (3)

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

– akt martwego urodzenia;

– akt urodzenia;

– transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie o uznaniu za zmarłego;

– orzeczenie o uznaniu za zaginionego;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub zgonu;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu zgonu;

– wzmianka „zmarły na wysiedleniu”;

– wzmianka „ofiara terroryzmu”;

– wzmianka „poległy za Francję”;

– wzmianka „poległy w służbie Narodowi”;

– poświadczenie zastępujące akt zgonu wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA).

Formularze dotyczące małżeństwa (4)

– akt urodzenia;

– akt małżeństwa;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– zaświadczenie o zawarciu małżeństwa cywilnego;

wyrok orzekający rozwód lub separację;

– notarialne poświadczenie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu małżeństwa;

– poświadczenie zastępujące akt małżeństwa wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA).

Formularze dotyczące zdolności do zawarcia małżeństwa (5)

– zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa wydane przez organ dyplomatyczny lub konsularny.

Formularze dotyczące stanu cywilnego (6)

– akt małżeństwa;

– akt urodzenia;

– tymczasowy akt urodzenia wydany wskutek odkrycia noworodka lub dziecka pod opieką państwa, które zgodnie z dostępną wiedzą nie ma aktu urodzenia lub które przyszło na świat w drodze porodu anonimowego;

– orzeczenie stwierdzające narodziny dziecka;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia lub małżeństwa;

– akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisu zupełnego aktu urodzenia w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa, w przypadku gdy jego uzyskanie jest niemożliwe, wydany przez notariusza lub organ dyplomatyczny lub konsularny;

akt potwierdzający fakty powszechnie znane mający na celu zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego, których oryginały uległy zniszczeniu lub zostały utracone wskutek zdarzenia losowego lub działań wojennych;

– poświadczenie zastępujące akt urodzenia wydane przez Francuski Urząd Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (OFPRA);

– orzeczenie prezesa sądu wielkiej instancji o sprostowaniu aktu urodzenia;

– zaświadczenie o stanie wolnym wydane przez organ dyplomatyczny lub konsularny.

Formularze dotyczące zarejestrowanego związku partnerskiego (7)

– akt urodzenia;

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia;

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia;

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

umowa cywilnego paktu solidarności (PACS) zatwierdzona przez urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika dyplomatycznego i konsularnego (uprzednio przez sekretarza sądu instancji);

– umowa cywilnego paktu solidarności zawarta w formie dokumentu urzędowego;

– potwierdzenie zarejestrowania zawarcia/zmiany/rozwiązania cywilnego paktu solidarności wydane przez urzędnika stanu cywilnego (uprzednio przez sekretarza sądu instancji) lub notariusza;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC).

Formularze dotyczące zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego (8)

– akt urodzenia (w którym nie widnieje żadna wzmianka o zawarciu cywilnego paktu solidarności – zob. pkt 5.2 formularza).

Formularze dotyczące statusu zarejestrowanego związku partnerskiego (9)

– akt urodzenia (z wyjątkiem cudzoziemców urodzonych za granicą);

transkrypcja sentencji orzeczenia o przysposobieniu całkowitym zastępującej akt urodzenia (z wyjątkiem cudzoziemców urodzonych za granicą);

– orzeczenie zastępujące akt urodzenia (z wyjątkiem cudzoziemców urodzonych za granicą);

– akt zgonu;

– transkrypcja aktu zgonu w miejscu zamieszkania zmarłego;

– zaświadczenie o niezawarciu cywilnego paktu solidarności wydane przez Centralny Urząd Stanu Cywilnego (SCEC) (dla cudzoziemców urodzonych za granicą).

Formularze dotyczące MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub MIEJSCA POBYTU (10)

– poświadczenie miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą);

– poświadczenie zmiany miejsca pobytu (w odniesieniu do obywateli francuskich przebywających za granicą).

Formularze dotyczące wpisu do rejestru karnego (11)

– zaświadczenie o niekaralności (brak wpisów w biuletynie nr 3 rejestru karnego).

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Tłumacze przysięgli są obowiązkowo biegłymi sądowymi – wykazy biegłych zawierające rubrykę dotyczącą tłumaczy przysięgłych znajdują się na stronie internetowej Sądu Kasacyjnego:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Aktualizowane corocznie wykazy tłumaczy będących biegłymi sądowymi są dostępne na następujących stronach internetowych:

  • wykaz biegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny;
  • wykazy biegłych sądowych sporządzone w odniesieniu do każdego z 36 sądów apelacyjnych, obejmujące w szczególności biegłych figurujących w rubryce „tłumaczenie pisemne i ustne”. Listy biegłych sądowych sporządzane przez sądy apelacyjne są aktualizowane przez te sądy i przekazywane Sądowi Kasacyjnemu z różną częstotliwością. Niekiedy strony internetowe niektórych sądów apelacyjnych mogą zawierać bardziej aktualne wykazy biegłych sądowych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Przede wszystkim należy przypomnieć, że niektóre odpisy lub odpisy uwierzytelnione mogą być wydawane wyłącznie przez organy administracyjne lub sądowe bądź przedstawicieli zawodów prawniczych. Dotyczy to odpisów pism sądowych lub dokumentów urzędowych, które mogą być wydawane wyłącznie przez sekretariaty sądów lub urzędników ministerialnych (officiers ministériels) (na przykład notariuszy, komorników sądowych i urzędników stanu cywilnego w przypadku aktów stanu cywilnego, których oryginał u nich zdeponowano).

Jeżeli chodzi o pozostałe dokumenty, w art. R113-10 kodeksu stosunków między obywatelami a administracją publiczną usunięto wymóg poświadczania za zgodność z oryginałem – na potrzeby postępowania administracyjnego – fotokopii dokumentów wydanych przez administrację publiczną, w odniesieniu do których przepisy nie dopuszczają już możliwości stosowania niepoświadczonych fotokopii. Ten sam przepis przewiduje jednak, że – na wniosek strony – administracja publiczna ma w dalszym ciągu obowiązek poświadczania za zgodność z oryginałem kopii, o których wydanie wniosły organy zagraniczne. Nie funkcjonuje żaden wykaz organów faktycznie odpowiedzialnych za wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Art. R. 2122-8 ogólnego kodeksu samorządu terytorialnego stanowi jednak, że burmistrz (maire) i upoważnieni przez niego pracownicy samorządowi mogą dokonać poświadczenia podpisów figurujących na przedstawionych w tym celu pismach i dokumentach oraz zgodności z oryginałem tych pism i dokumentów.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Przepisy nie regulują wymogów formalnych, które powinny spełniać poświadczone tłumaczenia.

Niemniej poniższe elementy umożliwiają rozpoznanie poświadczonego tłumaczenia.

Po pierwsze, tłumaczenie takie wykonuje tłumacz wpisany na listę biegłych sądu apelacyjnego lub Sądu Kasacyjnego.

Po drugie, w praktyce poświadczone tłumaczenie co do zasady ma następujące cechy:

–          jest opatrzone wzmianką „poświadczam zgodność z oryginałem”;

–          każda ze stron jest ponumerowana i opatrzona parafą tłumacza;

–          na ostatniej stronie widnieje podpis, pieczęć oraz imię i nazwisko tłumacza przysięgłego będącego biegłym sądowym;

–          tłumaczenie opatrzone jest niepowtarzalnym numerem wpisu dokumentu do repertorium (numer ten nadaje tłumacz przysięgły, przy czym dotyczy on zarówno tekstu źródłowego, jak i tłumaczenia).

Żaden z tych czterech elementów nie jest jednak obowiązkowy.

Odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem są opatrzone pieczęcią poświadczającą zgodność oraz datą i podpisem organu poświadczającego.

Z kolei odpisy poświadczone lub uwierzytelnione pism sądowych lub dokumentów urzędowych mogą wydawać wyłącznie organy, u których zdeponowano oryginał aktu, którego odpis lub odpis uwierzytelniony mają zostać wydane. Wspomniane odpisy i odpisy uwierzytelnione są opatrzone datą i podpisem oraz, w stosownych przypadkach, pieczęcią organu, który wydał dokument.

Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego są opatrzone pieczęcią merostwa, organu dyplomatycznego lub konsularnego bądź Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz datą i podpisem urzędnika stanu cywilnego, u którego zdeponowano oryginał aktu.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem są opatrzone pieczęcią poświadczającą zgodność oraz datą i podpisem organu poświadczającego.

Z kolei odpisy poświadczone lub uwierzytelnione pism sądowych lub dokumentów urzędowych mogą być wydawane wyłącznie przez organy, u których zdeponowano oryginał aktu, którego odpis lub odpis uwierzytelniony mają zostać wydane. Wspomniane odpisy i odpisy uwierzytelnione są opatrzone datą i podpisem oraz, w stosownych przypadkach, pieczęcią organu, który wydał dokument.

Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego są opatrzone pieczęcią merostwa, organu dyplomatycznego lub konsularnego bądź Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz datą i podpisem urzędnika stanu cywilnego, u którego zdeponowano oryginał aktu.

Ostatnia aktualizacja: 23/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.