Dokumenty urzędowe

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Niemiecki

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Zakres stosowania

Dokument urzędowy

Urodzenie

 • akt urodzenia
 • poświadczony wydruk z rejestru urodzenia

Pozostawanie osoby przy życiu

 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Zgon

 • akt zgonu
 • poświadczony wydruk z rejestru zgonów

Imię i nazwisko

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Małżeństwo

Zdolność do zawarcia małżeństwa

Stan cywilny

 • akt małżeństwa
 • poświadczony wydruk z rejestru małżeństw
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu
 • rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Rozwód

Nieważność małżeństwa

 • akt małżeństwa
 • poświadczony wydruk z rejestru małżeństw

Zarejestrowany związek partnerski

zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego
 • poświadczony wydruk z rejestru związków partnerskich
 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego

 • zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego
 • poświadczony wydruk z rejestru związków partnerskich

Pochodzenie dziecka

 • poświadczony wydruk z rejestru urodzenia

Miejsce zamieszkania

Miejsce pobytu

 • skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Obywatelstwo

 • akt nadania obywatelstwa
 • dokument otrzymania niemieckiego obywatelstwa w drodze oświadczenia
 • dokument stwierdzający zwolnienie z obywatelstwa (Entlassungsurkunde)
 • dokument potwierdzający zrzeczenie się obywatelstwa (Verzichtsurkunde)
 • pozwolenie na zatrzymanie niemieckiego obywatelstwa
 • dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo (Staatsangehörigkeitsausweis)
 • dokument stwierdzający niemiecki status prawny

Przysposobienie

 • orzeczenie sądu

Brak wpisu do rejestru karnego

 • zaświadczenie o niekaralności

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokument urzędowy

Formularz do celów tłumaczenia pomocniczego

Akt urodzenia

Załącznik I – Urodzenie

Skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik II – Pozostawanie osoby przy życiu

Akt zgonu

Załącznik III – Zgon

Akt małżeństwa

Załącznik IV – Małżeństwo

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Załącznik V – Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego

Rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik VI – Stan cywilny

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VII – Zarejestrowany związek partnerski

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VIII – Zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

Rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik IX – Status zarejestrowanego związku partnerskiego

Skrócone zaświadczenie o zameldowaniu

Załącznik X - Miejsce zamieszkania / zwykłego pobytu

Brak wpisu do rejestru karnego

Załącznik XI – Brak wpisu w rejestrze karnym

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na stronie internetowej http://www.justiz-dolmetscher.de/ dostępny jest ogólnonarodowy wykaz tłumaczy ustnych i pisemnych (prowadzony przez kraj związkowy Hesja), który ma szczegółową funkcję wyszukiwania (np. można wyszukiwać dane, wpisując kraj związkowy, sąd lub język). Do wykazu wprowadza się wyłącznie dane tłumaczy ustnych i pisemnych urzędowo mianowanych i przysięgłych. Pod tym adresem można również znaleźć właściwe organy.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W Republice Federalnej Niemiec do wydawania poświadczonych kopii uprawnione są wszystkie urzędy/organy, które sporządzają dokumenty urzędowe (np. urzędy stanu cywilnego, urzędy ds. zameldowania, sądy), oraz notariusze.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Poświadczone kopie są opatrzone adnotacją stwierdzającą zgodność z oryginałem (np. w przypadku dokumentów sądowych i notarialnych), pieczęcią lub stemplem urzędu/organu wydającego i podpisem osoby poświadczającej [§ 42 ust. 1 ustawy o nadawaniu dokumentom charakteru urzędowego (Beurkundungsgesetz)]. Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są stemplem/pieczęcią i podpisem tłumacza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Poświadczone kopie są opatrzone adnotacją stwierdzającą zgodność z oryginałem (np. w przypadku dokumentów sądowych i notarialnych), pieczęcią lub stemplem urzędu/organu wydającego i podpisem osoby poświadczającej [§ 42 ust. 1 ustawy o nadawaniu dokumentom charakteru urzędowego (Beurkundungsgesetz)]. Tłumaczenia uwierzytelnione opatrzone są stemplem/pieczęcią i podpisem tłumacza.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.