Dokumenty urzędowe

Grecja

Autor treści:
Grecja

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) akceptowanymi językami są języki grecki i angielski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/1191:

kompetencje Ministerstwa Sprawiedliwości:

 • zaświadczenie o niekaralności („brak wpisu do rejestru karnego”);

kompetencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

 • zaświadczenie o zgłoszeniu urodzenia dziecka – dotyczy urodzenia dziecka oraz przysposobienia osoby pełnoletniej (przysposobienie małoletniego jest tajne i nie jest odnotowywane w dokumencie administracyjnym),
 • akt urodzenia – dotyczy urodzenia, pozostawania osoby przy życiu oraz imienia i nazwiska osoby fizycznej,
 • akt zgonu – dotyczy zgonu,
 • akt małżeństwa – dotyczy małżeństwa oraz rozwodu, separacji sądowej i unieważnienia małżeństwa,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym – dotyczy stanu cywilnego, rozwodu, separacji sądowej, unieważnienia małżeństwa, pochodzenia dziecka, obywatelstwa, zarejestrowanego związku partnerskiego oraz rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego,
 • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa – dotyczy zdolności do zawarcia małżeństwa,
 • zaświadczenie o zawarciu zarejestrowanego związku partnerskiego – dotyczy zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego oraz jego rozwiązania,
 • zaświadczenie o obywatelstwie – dotyczy obywatelstwa.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Zaświadczenie o zgłoszeniu urodzenia dziecka, akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (zdolność do zawarcia małżeństwa), zaświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku małżeństwa należy podać informacje o małżeństwie, a w przypadku zarejestrowanego związku partnerskiego – informacje o zarejestrowanym związku partnerskim), zaświadczenie o zawarciu zarejestrowanego związku partnerskiego, zaświadczenie o obywatelstwie.

W przypadku zaświadczenia o niekaralności nie wprowadzono żadnych tytułów rubryk, które dotyczyłyby tylko konkretnych krajów, z wyjątkiem tytułów zawartych w standardowej części formularza wielojęzycznego, która jest wspólna dla wszystkich państw członkowskich.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W sprawach dotyczących obywatelstwa oraz wydania zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa właściwe urzędy gmin akceptują urzędowe tłumaczenia zagranicznych dokumentów sporządzone przez:

 1. Służbę Tłumaczeniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 2. upoważnionego urzędnika służby cywilnej greckiego organu konsularnego w państwie wydającym;
 3. tłumacza posiadającego dyplom ukończenia Wydziału Języków Obcych, Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych Uniwersytetu Jońskiego lub
 4. greckiego adwokata spełniającego warunki określone w art. 36 ustawy nr 4194/2013 Kodeks adwokacki (Dziennik Urzędowy, seria I, nr 208).

W odniesieniu do pozostałych spraw nie sporządzono wykazu osób upoważnionych na mocy prawa greckiego do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Organami uprawnionymi do sporządzania odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem aktów stanu cywilnego są wydające te akty urzędy stanu cywilnego. Nie przewidziano przepisów regulujących wydawanie odpisów zaświadczeń wydawanych przez greckie rejestry ludności, ponieważ obywatele każdorazowo występują z wnioskiem o wydanie tylu odpisów, ile mają obowiązek przedłożyć poszczególnym organom.

Procedura wydawania zaświadczeń o niekaralności osoby jest następująca: (i) w przypadku osób urodzonych w Grecji zaświadczenie wydaje prokuratura przy sądzie pierwszej instancji właściwym dla miejsca urodzenia wnioskodawcy, a mówiąc dokładniej Wydział Rejestrów Karnych, a (ii) w przypadku osób urodzonych za granicą lub osób, których miejsca urodzenia nie można ustalić – jednostka centralna (Κεντρική Υπηρεσία) Ministerstwa Sprawiedliwości, a mówiąc dokładniej Wydział Rejestrów Karnych i Ułaskawień.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

(i) Aby tłumaczenie dokumentu w języku obcym mogło zostać uznane za ważne, należy do niego załączyć również oryginał dokumentu w języku obcym lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem. Dodatkowo:

A. w przypadku tłumaczeń sporządzonych przez Służbę Tłumaczeniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych tłumacz ma obowiązek poświadczenia, że (przetłumaczony) dokument jest wiernym tłumaczeniem załączonego dokumentu, podpis tłumacza wymaga uwierzytelnienia przez wspomnianą Służbę Tłumaczeniową, a dokument musi być opatrzony, na złączeniu kart, pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowo w nagłówku każdej strony przetłumaczonego dokumentu musi znajdować się adnotacja Służby Tłumaczeniowej, a konkretnie sformułowanie „TŁUMACZENIE URZĘDOWE” w językach greckim, angielskim i francuskim; w nagłówku należy również podać numer repertorium Służby Tłumaczeniowej, a stopka musi zawierać adnotację Służby Tłumaczeniowej o treści „REPUBLIKA GRECKA, MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, SŁUŻBA TŁUMACZENIOWA”, również w językach greckim, angielskim i francuskim;

B. tłumaczenie sporządzone przez adwokata wymaga poświadczenia, że (przetłumaczony) dokument jest wiernym tłumaczeniem załączonego dokumentu oraz że adwokat dysponuje odpowiednią znajomością języka, z którego przetłumaczył przedmiotowy dokument, a dokument musi być opatrzony, na złączeniu kart, pieczęcią adwokata;

C. w przypadku tłumaczeń sporządzanych przez konsulat lub ambasadę wystarczy, że tłumaczenie zostało sporządzone przez te organy i jest przez nie uwierzytelnione, niezależnie od tożsamości tłumaczy i charakteru ich stosunków z konsulatem czy ambasadą.

(ii) Aby odpis zaświadczenia o niekaralności mógł zostać uznany za ważny, wystarczy przedstawić jego wydruk dokonany przez certyfikowanego użytkownika systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego. Autentyczność każdej kopii zaświadczenia o niekaralności można zweryfikować, porównując „numer kodu weryfikacyjnego” (niepowtarzalny identyfikator), sygnaturę i datę wydania z informacjami, które można znaleźć na portalu Krajowego Rejestru Karnego pod adresem http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm w zakładce „Usługa weryfikacji wpisów w rejestrze karnym”.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Uwierzytelnione kserokopie aktów stanu cywilnego, które zostaną załączone do wielojęzycznych standardowych formularzy, może sporządzić wyłącznie urzędnik stanu cywilnego. Kopie te muszą być opatrzone podpisem urzędnika oraz pieczęcią gminy, która wydała przedmiotowy dokument.

Cechami szczególnymi kopii zaświadczeń o niekaralności są: numer kodu weryfikacyjnego, sygnatura, data oraz znak wodny na formularzu.

Ostatnia aktualizacja: 02/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.