Dokumenty urzędowe

Węgry

Autor treści:
Węgry

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język węgierski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

a) urodzenie:

akt urodzenia

b) pozostawanie przy życiu:

poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

c) zgon:

akt zgonu, orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego, orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu

d) imię i nazwisko: zaświadczenie o zmianie imienia i nazwiska

e) małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny:

akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie cywilnym

f) rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa:

orzeczenie sądu o rozwodzie, orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa, orzeczenie sądu o ważności małżeństwa, orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia lub nieistnienia małżeństwa

g) zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim:

zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o stanie cywilnym

h) rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego:

postanowienie o rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego wydawane przez notariusza

i) pochodzenie dziecka:

akt urodzenia, wyrok sądu o ustaleniu ojcostwa, postanowienie lub wyrok sądu o zaprzeczeniu ojcostwa, wyrok sądu o ustaleniu macierzyństwa

j) przysposobienie:

postanowienie organu opiekuńczego o przysposobieniu, wyrok sądu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia

k) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu:

oficjalna karta pobytowa

l) obywatelstwo:

zaświadczenie o obywatelstwie

m) brak wpisu do rejestru karnego: wyciąg z rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa i akt zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego wydane po dniu 1 lipca 2014 r., o ile treść tych aktów nie zmieniła się od chwili wydania standardowego formularza

2) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

3) zaświadczenie o stanie cywilnym

4) oficjalna karta pobytowa

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Węgrzech za tłumaczenie uwierzytelnione uznaje się każde tłumaczenie wykonane przez organizację upoważnioną do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Zgodnie z prawem węgierskim tłumaczenia uwierzytelnione może zasadniczo sporządzać wyłącznie Węgierski Urząd ds. Sporządzania Tłumaczeń i Poświadczeń (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. lub OFFI Zrt.).

Notariusze uprawnieni do sporządzania dokumentów w języku obcym mogą wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów urzędowych i załączników do tych dokumentów w tym języku, jeżeli poruszana w nich tematyka jest zgodna z ich kwalifikacjami, lub poświadczać prawidłowość tłumaczeń takich dokumentów. Notariuszy upoważnionych do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych i poświadczania prawidłowości takich tłumaczeń można znaleźć pod adresem: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Węgierski zawodowy urzędnik konsularny upoważniony przez ministra właściwego ds. zagranicznych do przeprowadzania określonych czynności notarialnych może sporządzić zaświadczenie konsularne w celu uwierzytelnienia tłumaczenia sporządzonego samodzielnie lub przez inną osobę.

Aktualny wykaz urzędników konsularnych upoważnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń można znaleźć pod adresem: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Co do zasady każdy organ jest uprawniony do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie ze swoim regulaminem i w zakresie swoich kompetencji.

Notariusze mogą wydać zaświadczenie poświadczające zgodność kopii z przedstawionym im dokumentem.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez OFFI Zrt.:

A. Elementy stosowane od dnia 2 lipca 2018 r.:

1. OFFI sporządza tłumaczenia uwierzytelnione na papierze zabezpieczonym o wymiarach 210 x 297 mm, obwiedzionym wzorem giloszowym i zawierającym elementy, które można zobaczyć wyłącznie po kilkukrotnym powiększeniu oryginalnego rozmiaru dokumentu.

2. Tekst tłumaczenia znajduje się wewnątrz obwódki w kolorze bordowym, nad którą umieszcza się godło Węgier oraz nazwę i logo spółki. W pierwszym wierszu tekstu znajdującego się wewnątrz obwódki w kolorze bordowym oraz w wierszu znajdującym się nad klauzulą uwierzytelniającą umieszcza się niepowtarzalny kod pozwalający zidentyfikować dany dokument.

3. Tłumaczenie uwierzytelnione wydrukowane na oddzielnej kartce papieru spina się z tłumaczonym dokumentem urzędowym lub jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem za pomocą zszywacza, przy czym na zszywkę nakleja się prostokątną etykietę zabezpieczającą o wymiarach 30 x 25 mm zawierającą logo OFFI, pasek holograficzny i niepowtarzalny numer porządkowy. Etykieta ta stanowi kluczowy element uwierzytelnienia.

4. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język węgierski tłumaczenie opatruje się następującą klauzulą uwierzytelniającą w języku węgierskim:

„Węgierski Urząd ds. Tłumaczeń i Poświadczeń niniejszym poświadcza, że przedmiotowe tłumaczenie uwierzytelnione stanowi wierne tłumaczenie treści załączonego dokumentu.

Węgierski Urząd ds. Tłumaczeń i Poświadczeń nie odpowiada za autentyczność ani treść dokumentu, na podstawie którego sporządzono tłumaczenie”.

Poniżej umieszcza się informacje o miejscu i dacie sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, podpis odręczny złożony niebieskim tuszem, pieczęć z nazwą i sformułowanie „w imieniu dyrektora generalnego”.

W przypadku tłumaczenia na język obcy tłumaczenie opatruje się powyższą klauzulą uwierzytelniającą w odpowiednim języku.

B. Elementy stosowane do dnia 2 lipca 2018 r.:

Do dnia 2 lipca 2018 r. stosowano takie same elementy i klauzule uwierzytelniające jak te opisane w lit. A, z zastrzeżeniem następujących różnic:

1. Na odwrocie arkusza papieru zabezpieczonego, w jego prawym górnym rogu, umieszczony jest wydrukowany kod kreskowy i niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

2. Tłumaczenie uwierzytelnione wydrukowane na oddzielnej kartce papieru jest spięte z tłumaczonym dokumentem urzędowym lub jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem za pomocą czerwono-biało-zielonego sznurka, którego końce są przytwierdzone do dokumentu za pomocą poświadczonej etykiety OFFI, na której odciśnięta jest urzędowa pieczęć OFFI w taki sposób, aby nie można było rozdzielić dokumentów bez uszkodzenia etykiety.

3. W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język węgierski pod znajdującą się na tłumaczeniu klauzulą uwierzytelniającą w języku węgierskim umieszczone są informacje o miejscu i dacie sporządzenia tłumaczenia uwierzytelnionego, podpis odręczny złożony niebieskim tuszem oraz sformułowanie „w imieniu dyrektora generalnego”.

3. Elementy tłumaczeń uwierzytelnionych wykonywanych przez OFFI w formie elektronicznej

Wygląd tłumaczenia i tekst zamieszczony na pieczęci uwierzytelniającej są takie same jak w wersji papierowej.

Tłumaczenie uwierzytelnione sporządzone przez OFFI jest przechowywane (w formacie .es3 lub .dossize) w folderze, który zawiera również oryginalny plik przekazany do tłumaczenia. Poza tłumaczeniem uwierzytelnionym w formie elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym i pieczęcią OFFI w formie elektronicznej (w formacie .pdf) oryginalny plik przekazany do tłumaczenia, który jest przechowywany w folderze, również pozostaje autentyczny.

Oryginalny plik oraz plik zawierający tłumaczenie umieszcza się w folderze w taki sposób, aby rozdzielenie tych plików skutkowało zniszczeniem poświadczenia – w ten sposób powiązane ze sobą pliki pozostają trwale „połączone”.

Elektroniczny certyfikat uwierzytelniający stanowi gwarancję, że tłumaczenie zostało sporządzone przez OFFI Zrt., że treść plików nie była zmieniana od chwili przyznania tego certyfikatu oraz że treść sporządzonego tłumaczenia odpowiada treści tekstu przekazanego do tłumaczenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez notariuszy:

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone przez notariuszy można zidentyfikować na podstawie sygnatury sprawy notarialnej. Tłumaczenie musi zostać sporządzone na oryginale lub do niego załączone. Notariusze poświadczają tłumaczenie oryginału, zamieszczając klauzulę uwierzytelniającą na końcu tłumaczenia.


Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez zawodowych urzędników konsularnych:

Tłumaczenie musi zostać sporządzone na oryginale lub do niego załączone oraz opatrzone klauzulą uwierzytelniającą. Ponadto na końcu tłumaczenia należy zamieścić klauzulę poświadczającą, że tłumaczenie wiernie oddaje treść oryginału.

Jeżeli zawodowy urzędnik konsularny załącza tłumaczenie do oryginału, musi użyć czerwono-biało-zielonego sznurka przymocowanego za pomocą białej, okrągłej, samoprzylepnej etykiety, po której obydwu stronach odciska się numerowaną pieczęć przedstawicielstwa dyplomatycznego.

Brzmienie klauzuli uwierzytelniającej jest następujące:

Niniejszym poświadczam, że przedstawione mi / sporządzone przeze mnie tłumaczenie wiernie oddaje treść załączonego dokumentu w języku ……………………………………………………………………………..-----------------------------------

Klient uiścił opłatę konsularną w wysokości ....................................................
Sygnatura sprawy: …………………………………………………………………………..

Sporządzono dnia: ……………………….………………………………………………………….

pieczęć

podpis

Powyższa klauzula może również przyjąć inną formę, pod warunkiem że nie można jej oddzielić od oryginału lub tłumaczenia oraz pod warunkiem że zawiera następujące obowiązkowe elementy:

a) oznaczenie języka obcego, w którym sporządzono tłumaczony dokument,

b) podkreślenie odpowiedniego wariantu we frazie „przedstawione mi / sporządzone przeze mnie tłumaczenie”, w zależności od tego, czy urzędnik konsularny uwierzytelnia prawidłowość tłumaczenia, które mu przedstawiono, czy też sporządził tłumaczenie samodzielnie,

c) kwotę uiszczonej opłaty konsularnej,

d) sygnaturę sprawy,

e) datę,

f) odcisk numerowanej pieczęci przedstawicielstwa dyplomatycznego,

g) podpis zawodowego urzędnika konsularnego,

h) wskazanie jego/jej uprawnień do występowania w charakterze zawodowego urzędnika konsularnego.

Jeżeli chodzi o format zapisu daty, rok i dzień należy również zapisać słownie w nawiasach.

Klauzula ma najczęściej postać pieczęci odciskanej na dokumencie lub na oddzielnej karcie, którą należy trwale spoić z oryginałem lub tłumaczeniem.

W stosownych przypadkach dopuszcza się również możliwość sporządzenia zaświadczenia konsularnego w języku obcym zawierającego opisane powyżej elementy, jeżeli organy państwa przyjmującego wyrażą na to zgodę.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzane przez notariusza:

Notariusz może poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, jeżeli dokument, na podstawie którego wykonano kopię, jest czytelny. Notariusz porównuje kopię z oryginalnym dokumentem i poświadcza, że odpowiada ona oryginałowi, umieszczając na niej klauzulę poświadczającą.

Klauzula poświadczająca musi wskazywać:

a) że kopia została sporządzona na podstawie oryginału lub na podstawie jego oficjalnego duplikatu bądź oficjalnej kopii,

b) czy na dokumencie przekazanym do poświadczenia widniała pieczęć potwierdzająca uiszczenie opłaty skarbowej,

c) czy kopia zawiera jedynie część oryginalnego dokumentu,

d) czy na oryginale widoczne są jakiekolwiek zmiany, uszkodzenia lub inne elementy mogące wzbudzać wątpliwości.

Wspomniane zasady stosuje się odpowiednio przy poświadczaniu kopii lub wyciągu w postaci elektronicznej sporządzonych pod nadzorem notariusza na podstawie dokumentu lub elektronicznej bazy danych, a także przy poświadczaniu kopii lub wyciągu w postaci papierowej sporządzonych na podstawie dokumentu elektronicznego. Notariusz podpisuje kopię lub wyciąg w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Duplikat dokumentu w formie elektronicznej lub kopia dokumentu w formie elektronicznej poświadczona za zgodność z oryginałem nie muszą zostać opatrzone klauzulą poświadczającą, jeżeli zostały sporządzone na podstawie nieuszkodzonego dokumentu w postaci papierowej lub na podstawie dokumentu notarialnego w postaci elektronicznej i jeżeli zawierają pełny dokument, kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza i znacznik czasu.

Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem sporządzane przez sąd:

Sporządzona przez sąd kopia dokumentu przedstawionego sądowi lub sporządzona wcześniej kopia dokumentu przedłożona sądowi do poświadczenia musi zawierać następujące elementy:

a) sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem”,

b) podpis osoby, która sporządziła kopię,

c) pieczęć sądu,

d) datę i godzinę sporządzenia kopii.

Jeżeli akta sprawy są dostępne w postaci dokumentu elektronicznego, powyższe zasady należy również stosować przy sporządzaniu kopii papierowej na podstawie wydruku dokumentu elektronicznego. W przypadku wniosku o wydanie papierowej kopii postanowienia sądu sporządzonego w wersji elektronicznej kopia taka musi zawierać znacznik czasu i podpis elektroniczny, jakimi opatrzono dokument elektroniczny, a także wskazywać osobę, której podpis elektroniczny widnieje na dokumencie elektronicznym.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.