Dokumenty urzędowe

Włochy

Autor treści:
Włochy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Można używać następujących języków:

włoskiego (państwowy język urzędowy);

niemieckiego w regionie Trydent-Górna Adyga, który ma specjalny status (dekret prezydenta nr 670 z dnia 31 sierpnia 1972 r. i dekret prezydenta nr 574 z dnia 15 lipca 1988 r.);

francuskiego w regionie Dolina Aosty, który ma specjalny status (art. 38 ustawy konstytucyjnej nr 4 z dnia 26 lutego 1948 r.);

słoweńskiego w regionie Friuli-Wenecja Julijska, który ma specjalny status (art. 8 ustawy nr 38 z dnia 23 lutego 2001 r.).

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, obejmują w szczególności następujące dokumenty dla ogółu ludności:

Zakres

Dokumenty urzędowe

Urodzenie

 • Zaświadczenie urodzenia (certificato di nascita)
 • Wyciąg z aktu urodzenia (estratto dell’atto di nascita)
 • Odpis zupełny aktu urodzenia (copia integrale atto di nascita)

Pozostawanie przy życiu

 • Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu (certificato di esistenza in vita)

Zgon

 • Zaświadczenie o zgonie (certificato di morte)
 • Wyciąg z aktu zgonu (estratto dell’atto di morte)
 • Odpis zupełny aktu zgonu (copia integrale atto di morte)

Imię i nazwisko

 • Zaświadczenie urodzenia
 • Wyciąg z aktu urodzenia
 • Odpis zupełny aktu urodzenia

Małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa i stan cywilny

 • Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa (certificato di matrimonio)
 • Wyciąg z aktu małżeństwa (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (copia integrale atto di matrimonio)
 • Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa (certificato di capacità di contrarre matrimonio) lub zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym (certificato di stato civile)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa

 • Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Odpis zupełny umowy o separacji/rozwodzie (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia takiego związku oraz status związku partnerskiego

 • Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego (certificato di unione civile)
 • Wyciąg z aktu związku partnerskiego (estratto di costituzione di unione civile)
 • Odpis zupełny aktu związku partnerskiego (copia integrale atto di costituzione di unione civile)
 • Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku partnerskiego (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego

 • Wyciąg z aktu związku partnerskiego
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Pochodzenie dziecka

 • Wyciąg z aktu urodzenia z imionami i nazwiskami matki i ojca (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu

 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania (certificato di residenza)

Obywatelstwo

 • Zaświadczenie o obywatelstwie (certificato di cittadinanza)
 • Wyciąg z aktu urodzenia

Przysposobienie

 • Wyciąg z aktu urodzenia

Brak wpisu do rejestru karnego

 • Zaświadczenie z rejestru karnego (certificato del casellario giudiziale)

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokumenty urzędowe

Wielojęzyczne standardowe formularze

Zaświadczenie urodzenia

Załącznik I – Urodzenie

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu

Załącznik II – Pozostawanie przy życiu

Zaświadczenie o zgonie

Załącznik III – Zgon

Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa

Załącznik IV – Małżeństwo

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Załącznik V – Zdolność do zawarcia małżeństwa

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Załącznik VI – Stan cywilny

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik VII – Zarejestrowany związek partnerski

Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku partnerskiego

Załącznik VIII – Zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego

Zaświadczenie o zawarciu związku partnerskiego

Załącznik IX – Status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik X – Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu

Zaświadczenie z rejestru karnego

Załącznik XI – Brak wpisu do rejestru karnego

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

We Włoszech nie istnieje publiczny wykaz tłumaczy pisemnych i ustnych. Tłumacz może jednak zwrócić się z wnioskiem o wciągnięcie do wykazu prowadzonego przez sąd (jako doradca w sądzie).

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Zgodnie z art. 18 ust. 2 zdanie pierwsze dekretu prezydenta nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r. kopie może poświadczać:

urzędnik publiczny (pubblico ufficiale), który wydał zaświadczenie, u którego złożono oryginał lub któremu należy przedłożyć dokument;

notariusz (notaio);

sekretarz sądowy (cancelliere);

sekretarz gminy (segretario comunale) lub inny urzędnik wyznaczony przez burmistrza.

Zadania związane z rejestrem ludności i stanem cywilnym należą do obowiązków rządowych i wykonywane są przez burmistrzów, będących urzędnikami państwowymi, oraz przez wyznaczonych przez nich pracowników.

Urzędnicy państwowi wydają zaświadczenia oparte na rejestrze ludności (art. 33 dekretu prezydenta nr 223/1989) oraz wyciągi z aktów stanu cywilnego wpisanych do odpowiednich rejestrów (art. 106–108 dekretu prezydenta nr 396/2000).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

W przypadku gdy dokumentowi towarzyszy tłumaczenie uwierzytelnione na język włoski, zgodność tłumaczenia z oryginałem w języku obcym poświadcza organ dyplomatyczny lub konsularny albo tłumacz przysięgły, który składa zaprzysiężone oświadczenie o zgodności tłumaczenia z oryginałem. Osoba reprezentująca dany organ lub tłumacz podaje swoje imię i nazwisko oraz dane osobowe i opatruje dokument swoim podpisem lub pieczęcią urzędu, do którego należy, i podpisem złożonym obok pieczęci. Składa również na dokumencie oświadczenie o odpowiedzialności w odniesieniu do wykonanego zadania.

Kopie poświadcza się, składając na jej końcu oświadczenie o zgodności z oryginałem. Dokonujący poświadczenia upoważniony urzędnik publiczny wskazuje również datę i miejsce wydania, liczbę stron, własne imię i nazwisko oraz status i opatruje kopię pełnym podpisem oraz pieczęcią urzędu. Jeżeli kopia zaświadczenia lub innego dokumentu obejmuje kilka kartek papieru, urzędnik publiczny opatruje podpisem na marginesie również każdą poprzednią kartkę.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Jak wspomniano wcześniej w odniesieniu do art. 24 ust. 1 lit. e), kopie dokumentów poświadcza się w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez upoważnionego urzędnika publicznego, który poświadcza, że kopia jest w pełni zgodna z oryginałem.

Kopię poświadczoną w ten sposób uznaje się za autentyczną (autentica), jeżeli poświadczenie nadaje jej takie same skutki prawne, jakie ma oryginał dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.