Dokumenty urzędowe

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język łotewski.

W niektórych przypadkach ściśle określonych w przepisach dopuszcza się możliwość sporządzenia dokumentu urzędowego w innym języku: na przykład ustawa o imigracji (Imigrācijas likums) stanowi, że dokumenty niezbędne do potwierdzenia otrzymanego zaproszenia lub przedłużenia zezwolenia na pobyt (np. zaświadczenie o niekaralności, odpisy dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo lub inne dokumenty wymagane zgodnie z ustawodawstwem łotewskim) można przedkładać w językach łotewskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Urodzenie: akt urodzenia (dzimšanas apliecība) lub wyciąg z rejestru urodzeń (izziņa no dzimšanas reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego (Dzimtsarakstu departaments) Ministerstwa Sprawiedliwości; akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez urząd stanu cywilnego (Dzimtsarakstu nodaļa) przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); akt urodzenia (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Pozostawanie osoby przy życiu: zaświadczenie wydane przez notariusza (zvērināts notārs); zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zgon: akt zgonu (miršanas apliecība) lub wyciąg z rejestru zgonów (izziņa no miršanas reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt zgonu (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Imię i nazwisko: decyzja o zmianie imienia lub nazwiska (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) wydana przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; zaświadczenie wydane przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa: akt małżeństwa (laulības apliecība) lub wyciąg z rejestru małżeństw (izziņa no laulības reģistra) wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; akt małżeństwa wydany przez duchownego jednego z wyznań wymienionych w kodeksie cywilnym (Civillikums); wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt małżeństwa (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Na Łotwie nie wydaje się zaświadczeń potwierdzających zdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Zamiast takiego zaświadczenia zainteresowana osoba może wystąpić o informacje na temat jej stanu cywilnego.

Rozwód lub unieważnienie małżeństwa: akt notarialny (notariāls akts) poświadczający rozwód (laulības šķiršanas apliecība); orzeczenie sądu (tiesas nolēmums); wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru małżeństw potwierdzający rozwód, wydany przez Departament Rejestru Stany Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; wyciąg z rejestru małżeństw potwierdzający rozwód, wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego.

Pochodzenie dziecka: wyrok sądu; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Przysposobienie: orzeczenie sądu; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji.

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru ludności wydany przez organ samorządu terytorialnego.

Obywatelstwo: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zaświadczenie o niekaralności: wyciąg z rejestru karnego (izziņa no sodu reģistra) wydany przez Centrum Informacyjne (Informācijas centrs) przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Urodzenie: akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt urodzenia lub wyciąg z rejestru urodzeń wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt urodzenia (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Pozostawanie osoby przy życiu: zaświadczenie wydane przez notariusza; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Zgon: akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości; akt zgonu lub wyciąg z rejestru zgonów wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt zgonu (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Małżeństwo: akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez Departament Rejestru Stanu Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości; akt małżeństwa lub wyciąg z rejestru małżeństw wydany przez urząd stanu cywilnego przy organie samorządu terytorialnego; akt małżeństwa wydany przez duchownego jednego z wyznań wymienionych w kodeksie cywilnym; wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; akt małżeństwa (oryginał lub odpis) lub wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Stan cywilny: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu: wyciąg z rejestru ludności wydany przez Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji; wyciąg z rejestru ludności wydany przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą; wyciąg z rejestru ludności wydany przez organ samorządu terytorialnego.

Zaświadczenie o niekaralności: wyciąg z rejestru karnego wydany przez Centrum Informacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; zaświadczenie wydane przez łotewskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Łotwie nie prowadzi się takich wykazów, ponieważ tłumaczenie może zostać poświadczone przez dowolną osobę fizyczną, która przyjmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy w tłumaczeniu zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopie dokumentów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariuszy; z wyjątkiem sytuacji, w których zgodnie z prawem kopię musi poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, jej prawidłowość może również poświadczyć zainteresowany organ (art. 6 ustawy o mocy prawnej dokumentów).

Kopię dokumentu może również poświadczyć za zgodność z oryginałem osoba fizyczna, która sporządziła dany dokument. Osoba fizyczna może również poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, jeżeli otrzymała ją od innej osoby fizycznej lub od organizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wymaga uzyskania zgody autora dokumentu.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumacz poświadcza prawidłowość tłumaczenia na ostatniej stronie przetłumaczonego dokumentu, pod tekstem, w języku łotewskim. Tłumacz opatruje dokument zwrotem TULKOJUMS PAREIZS („wierne tłumaczenie”) zapisanym wersalikami, podaje swoje imię i nazwisko oraz indywidualny numer identyfikacyjny, zamieszcza swój podpis wraz z informacją o miejscu i dacie uwierzytelnienia tłumaczenia dokumentu (zob. rozporządzenie Rady Ministrów nr 291 w sprawie procedur uwierzytelniania tłumaczeń dokumentów w języku urzędowym).

Podobne wymogi obowiązują w przypadku kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (zob. kolejny punkt).

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W prawym górnym rogu pierwszej strony dokumentu należy zamieścić zwrot KOPIJA („kopia”) zapisany wersalikami. Poświadczenie za zgodność z oryginałem obejmuje zwrot KOPIJA PAREIZA („kopia zgodna z oryginałem”) zapisany wersalikami; pełny oficjalny tytuł stanowiska zajmowanego przez urzędnika poświadczającego kopię za zgodność z oryginałem (uwzględniając pełną nazwę organizacji oraz, w stosownych przypadkach, inne informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować daną osobę), osobisty podpis urzędnika oraz imię i nazwisko urzędnika zapisane w czytelny sposób, a także datę poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.