Dokumenty urzędowe

Litwa

Autor treści:
Litwa

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Językiem urzędowym Republiki Litewskiej jest język litewski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Art. 24 ust. 1 lit. b):

a) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

b) poświadczone notarialnie oświadczenie potwierdzające, że dana osoba pozostaje przy życiu i przebywa w określonym miejscu

zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba pozostaje przy życiu i przebywa w określonym miejscu (wydane przez Zarząd Krajowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych)

c) akt zgonu (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis zgonu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

d) zaświadczenie potwierdzające zmianę imienia, nazwiska lub obywatelstwa (wydane między 4 grudnia 2005 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający zmianę lub uzupełnienie wpisu w rejestrze stanu cywilnego (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

e) małżeństwo:

akt małżeństwa (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis małżeństwa do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

zdolność do zawarcia małżeństwa:

zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich

zaświadczenie o stanie cywilnym wydane przez konsulat

zaświadczenie o stanie cywilnym

f) zaświadczenie o rozwodzie (wydane między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis rozwodu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

wyrok sądu w przedmiocie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

nie wydaje się żadnego dokumentu na potwierdzenie separacji

g) –

h) –

i) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

poświadczony notarialnie wspólny wniosek ojca i matki dziecka o uznanie ojcostwa

wyrok sądu o ustaleniu macierzyństwa/ojcostwa

wyrok sądu o zaprzeczeniu ojcostwa/macierzyństwa

j) akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

wyrok sądu o przysposobieniu

k) zaświadczenie o oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania

zaświadczenie dotyczące danych osobowych pochodzących z rejestru ludności

l) paszport / dowód tożsamości

akt urodzenia (wydany między 1 stycznia 1992 r. a 1 stycznia 2017 r.)

wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

postanowienia lub wyroki o nabyciu, utracie lub przywróceniu obywatelstwa

m) zaświadczenie zawierające informacje o danej osobie pochodzące z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Art. 24 ust. 1 lit. c):

a) wyciąg potwierdzający wpis urodzenia do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

b) –

c) wyciąg potwierdzający wpis zgonu do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

d) –

e) wyciąg potwierdzający wpis małżeństwa do rejestru (wydany po 1 stycznia 2017 r.)

zaświadczenie o braku przeszkód małżeńskich

k) zaświadczenie o oficjalnie zgłoszonym miejscu zamieszkania

zaświadczenie dotyczące danych osobowych pochodzących z rejestru ludności

m) zaświadczenie zawierające informacje o danej osobie pochodzące z rejestru osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Litwie nie prowadzi się wykazu osób posiadających kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

– notariusze

– organy państwowe i gminne (w odniesieniu do kopii wydanych przez siebie dokumentów)

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Na Litwie nie wykonuje się tłumaczeń uwierzytelnionych. Nie ustanowiono również żadnych wymogów szczegółowych dotyczących tłumaczeń ani ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. W praktyce dokumenty są zazwyczaj tłumaczone przez biura tłumaczeń lub przez tłumaczy, dlatego też zamieszcza się na nich informację o tym, że zostały przetłumaczone przez określone biuro tłumaczeń lub przez określonego tłumacza. W konkretnych przypadkach tłumaczenie może zostać uwierzytelnione za pomocą podpisu tłumacza lub poprzez poświadczenie jego prawidłowości przez notariusza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Jeżeli dokument został poświadczony przez organ państwowy lub gminny:

kopia dokumentu wydanego przez ten organ jest opatrzona znakiem poświadczenia zgodności zamieszczonym na jego ostatniej stronie, który zawiera sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem” / „wyciąg poświadczony za zgodność z oryginałem” wraz z datą i nazwą stanowiska, podpisem, imieniem lub inicjałem imienia i nazwiskiem kierownika lub innego upoważnionego pracownika organu poświadczającego kopię lub wyciąg za zgodność z oryginałem.

W przypadku poświadczania autentyczności papierowej kopii dokumentu za pomocą narzędzi informatycznych znak poświadczenia zgodności stosowany przez osobę prawną upoważnioną do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem zawiera sformułowanie „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem”, nazwę osoby prawnej upoważnionej do jej poświadczenia oraz datę. Znak poświadczenia zgodności może zostać również naniesiony na dokument w postaci pieczęci.

W szablonie poświadczenia notarialnego zamieszcza się następujące informacje: datę wydania aktu notarialnego, nazwę kancelarii, w której pracuje notariusz sporządzający akt notarialny, imię i nazwisko notariusza, numer aktu notarialnego w rejestrze notarialnym, wysokość opłaty notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego (jeżeli notariusz zrzekł się opłaty notarialnej, dokument należy opatrzyć sformułowaniem „zrzeczono się opłaty”), wysokość opłaty za sprawdzenie informacji w rejestrach państwowych, wysokość opłaty za dokonanie wpisu w rejestrach państwowych, wysokość opłaty za wszelkie inne usługi świadczone na żądanie klienta oraz podpis notariusza.

Treść oświadczenia potwierdzającego autentyczność kopii/wyciągu:

„___ _____________ 20_____ r.

Ja, _______________________________________________________________________, niniejszym poświadczam, że niniejszy dokument stanowi kopię przedstawionego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Numer wpisu w rejestrze notarialnym: ________________________

Opłata notarialna: __________________________

Opłaty z tytułu innych usług świadczonych na żądanie klienta: _________________

Podpis notariusza”

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.