Dokumenty urzędowe

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Dokumenty urzędowe przedstawiane organom luksemburskim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) przyjmowane są w językach francuskim i niemieckim.

Następujące dokumenty przyjmuje się również w języku angielskim:

– akt urodzenia

– akt małżeństwa

– akt uznania

– akt zgonu

– akt zmiany nazwiska

– akt zmiany imienia

– dokument urzędowy dotyczący zmiany oznaczenia płci i imienia (imion)

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

–          akty urodzenia

–          akty uznania rodzicielstwa

–          akty małżeństwa

–          zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa

–          akty zgonu

–          akty martwego urodzenia

–          decyzje wielkoksiążęce o zmianie nazwiska

–          decyzje wielkoksiążęce o zmianie imienia (imion)

–          zaświadczenia o zawarciu związku partnerskiego

–          zaświadczenia o rozwiązaniu związku partnerskiego

–          zaświadczenia o umowie majątkowej określającej skutki majątkowe związku partnerskiego

–          poświadczenia pozostawania przy życiu

–          zaświadczenia o miejscu zamieszkania (certificats de résidence)

–          rozszerzone zaświadczenia o miejscu zamieszkania (certificats de résidence élargis)

–          zaświadczenia o rejestracji pod adresem referencyjnym (certificats d’inscription à une adresse de référence)

–          decyzje ministerialne o zmianie oznaczenia płci i imienia (imion)

–          orzeczenia o zmianie płci

–          decyzje ministerialne o obywatelstwie

–          zaświadczenia o obywatelstwie

–          akty uznania przed notariuszem

–          wyciągi z rejestru karnego, z biuletynów nr 3, 4 i 5, dla osób, które nie figurują w rejestrze

–          zaświadczenia o wpisie na listę wyborców

–          wielojęzyczne wyciągi z aktów stanu cywilnego na podstawie konwencji ICCS nr 16

–          orzeczenia stwierdzające urodzenie dziecka

–          orzeczenia o przysposobieniu niepełnym (adoption simple)

–          orzeczenia o przysposobieniu całkowitym (adoption plénière)

–          orzeczenia o rozwiązaniu stosunku przysposobienia

–          orzeczenia w sprawach o ustalenie rodzicielstwa (powództwa o ustalenie ojcostwa albo macierzyństwa)

–          orzeczenia w sprawach o zaprzeczenie rodzicielstwa (powództwa o zaprzeczenie ojcostwa albo macierzyństwa)

–          orzeczenia o rozwodzie

–          orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa

–          orzeczenia o separacji

–          orzeczenia o uznaniu za zmarłego (décisions judiciaires déclaratives d’absence)

–          orzeczenia o rozwiązaniu stosunku przysposobienia

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

–          akty urodzenia (wyłącznie wyciągi)

–          poświadczenia pozostawania przy życiu

–          akty zgonu (wyłącznie wyciągi)

–          akty małżeństwa (wyłącznie wyciągi)

–          zaświadczenia o zawarciu związku partnerskiego

–          zaświadczenia o rozwiązaniu związku partnerskiego

–          zaświadczenia o miejscu zamieszkania (certificats de résidence)

–          wyciągi z rejestru karnego, z biuletynów nr 3, 4 i 5, dla osób, które nie figurują w rejestrze

Powyższy wykaz stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że do żadnego dokumentu urzędowego innego niż wymienione powyżej nie można załączać wielojęzycznego standardowego formularza.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Wykaz osób uprawnionych, zgodnie z prawem krajowym, do sporządzania uwierzytelnionych tłumaczeń można znaleźć się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości Wielkiego Księstwa Luksemburga pod następującym adresem:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Uprawnienia do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem mają organy administracji gminnej. Za sporządzenie takiej kopii pobiera się opłatę. Opłatę kancelaryjną uiszcza się w danym organie administracji gminnej.

W celu uzyskania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy udać się z dokumentem do biura ds. ludności (Bureau de la population) lub do sekretariatu gminy miejsca zamieszkania.

Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem sporządza na miejscu urzędnik na podstawie oryginalnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone jest podpisem tłumacza przysięgłego.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem opatrzona jest pieczęcią organu administracji gminnej, podpisem urzędnika gminy, który ją sporządził, oraz znaczkiem skarbowym.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem opatrzona jest pieczęcią organu administracji gminnej, podpisem urzędnika gminy oraz znaczkiem skarbowym.

Ostatnia aktualizacja: 29/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.