Dokumenty urzędowe

Malta

Autor treści:
Malta

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Na Malcie przyjmuje się dokumenty w językach maltańskim i angielskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Orientacyjny wykaz dokumentów urzędowych wchodzących w zakres tego rozporządzenia: akt urodzenia, zaświadczenie o stanie cywilnym wolnym (free status certificate), akt małżeństwa, akt związku partnerskiego, akt zgonu i zaświadczenie z rejestru karnego (conduct certificate).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokumenty urzędowe, do których jako pomoc tłumaczeniową można załączyć standardowy wielojęzyczny formularz, to: akt urodzenia, zaświadczenie o stanie cywilnym wolnym, akt małżeństwa, akt związku partnerskiego, akt zgonu i zaświadczenie z rejestru karnego. Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego oraz zdolność do zawarcia związku partnerskiego poświadcza ten sam rodzaj dokumentu – zaświadczenie o stanie cywilnym wolnym (free status certificate).

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Na Malcie tłumacze nie mają statusu wykwalifikowanych specjalistów ze specjalnymi uprawnieniami, w związku z czym nie jest prowadzony wykaz osób uprawnionych do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Wobec braku ram prawnych dla tłumaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (MFEU) dysponuje systemem rejestracji podpisów osób, które wykonują tłumaczenia. Baza podpisów nie jest przeznaczona do użytku publicznego. Jest wykorzystywana wyłącznie przez ministerstwo w celu potwierdzenia i porównania podpisów osób, które wykonują tłumaczenia. Więcej informacji uzyskać można na stronie: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerstwo Sprawiedliwości, Równości i Rządów również dysponuje wykazem tłumaczy pisemnych i ustnych, który może służyć jako źródło pomocnicze. Wykaz ten jest opublikowany na stronie https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Standardową praktyką prawników i notariuszy jest sporządzanie odpisów dokumentów urzędowych jako poświadczonych kopii oryginalnych dokumentów urzędowych. Do decyzji organu żądającego dostarczenia dokumentów należy, czy przyjmie odpis, czy też nie. Uwierzytelnione odpisy innych dokumentów urzędowych wydają również sądy.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Uwierzytelnione odpisy innych dokumentów zawierają zwykle oświadczenie o zgodności z oryginałem oraz pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia uwierzytelnionego odpisu. Tłumaczenia uwierzytelnione opatruje się datą, podpisem i pieczęcią tłumacza.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Uwierzytelnione odpisy innych dokumentów zawierają zwykle oświadczenie o zgodności z oryginałem oraz pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia uwierzytelnionego odpisu.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.