Dokumenty urzędowe

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Przyjmowane są wyłącznie dokumenty w języku niderlandzkim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Wszystkie dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia, z wyjątkiem dokumentów dotyczących zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim [lit. g) część druga] oraz dokumentów dotyczących braku wpisu do rejestru karnego [lit. m)], jako że w Niderlandach nie korzysta się z takich dokumentów. Przykładem dokumentów urzędowych objętych rozporządzeniem są akty dotyczące:

a) urodzenia;

b) pozostawania osoby przy życiu;

c) zgonu;

d) imienia i nazwiska;

e) małżeństwa, w tym zdolności do zawarcia małżeństwa i stanu cywilnego;

f) rozwodu, separacji prawnej lub unieważnienia małżeństwa;

g) zarejestrowanego związku partnerskiego;

h) rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego, separacji prawnej lub unieważnienia zarejestrowanego związku partnerskiego;

i) pochodzenia dziecka;

j) przysposobienia;

k) miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu;

l) obywatelstwa.

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

Dokumenty dotyczące urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa, zdolności do zawarcia małżeństwa, stanu cywilnego, zarejestrowanego związku partnerskiego oraz miejsca zamieszkania lub pobytu.

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Pełen wykaz tłumaczy przysięgłych można znaleźć w rejestrze tłumaczy przysięgłych.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

– gminy, w przypadku dokumentów urzędowych, do których wydania są uprawnione;

– urzędy konsularne, w przypadku dokumentów urzędowych, do których wydania są uprawnione.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Na odpisie uwierzytelnionym zamieszcza się oświadczenie, że informacje w nim zawarte stanowią wyciąg z oryginału lub z bazy danych. Odpis taki opatruje się podpisem urzędnika uprawnionego do wydania dokumentu oraz datą i miejscem wydania. Dodatkowo na odpisie uwierzytelnionym zwykle umieszcza się pieczęć urzędową.

Na odpisie zupełnym umieszcza się oświadczenie o zgodności całego dokumentu z oryginałem. Odpis taki opatruje się podpisem urzędnika uprawnionego do wydania dokumentu oraz datą i miejscem wydania.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Na odpisie zupełnym umieszcza się oświadczenie o zgodności całego dokumentu z oryginałem. Odpis taki opatruje się podpisem urzędnika uprawnionego do wydania dokumentu oraz datą i miejscem wydania.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.