Dokumenty urzędowe

Polska

Autor treści:
Polska

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Język polski.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

1) odpis skrócony aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu urodzenia;

3) orzeczenie sądu o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego;

4) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu;

5) odpis skrócony aktu zgonu;

6) odpis zupełny aktu zgonu;

7) orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego;

8) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o uznaniu za zmarłego;

9) orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu;

10) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu zgonu;

11) decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska;

12) odpis skrócony aktu małżeństwa;

13) odpis zupełny aktu małżeństwa;

14) zaświadczenie o stanie cywilnym;

15) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

16) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu;

17) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w linii prostej;

18) orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia małżeństwa;

19) orzeczenie sądu o ustaleniu nieistnienia małżeństwa;

20) orzeczenie sądu o rozwodzie;

21) orzeczenie sądu o separacji;

22) orzeczenie sądu o zniesieniu separacji;

23) orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa;

24) orzeczenie sądu o przysposobieniu;

25) orzeczenie sądu o rozwiązaniu przysposobienia;

26) orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa;

27) orzeczenie sądu o ustaleniu macierzyństwa;

28) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa;

29) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu macierzyństwa;

30) orzeczenie sądu o ustaleniu bezskuteczności uznania dziecka;

31) orzeczenie sądu o unieważnieniu uznania dziecka;

32) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;

33) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;

34) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu;

35) decyzja w sprawie o uznanie za obywatela polskiego;

36) decyzja w sprawie o przywrócenie obywatelstwa polskiego;

37) decyzja w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego;

38) decyzja w sprawie o uznanie za repatrianta;

39) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby;

40) zaświadczenie wydawane przez gminę obywatelowi polskiemu mającemu miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, który wyraził wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na warunkach określonych odpowiednio w dyrektywie 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 329 z 30.12.1993, str. 34) i dyrektywie Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 368 z 31.12.1994, str. 38).

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) odpis skrócony aktu urodzenia,

2) odpis skrócony aktu małżeństwa,

3) odpis skrócony aktu zgonu,

4) zaświadczenie o stanie cywilnym,

5) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

6) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

7) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy,

8) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu,

9) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu,

10) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

W Rzeczpospolitej Polskiej osobami upoważnionymi do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych są tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Lista jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1505).

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

W Rzeczypospolitej Polskiej, organami uprawnionymi do poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem są notariusze. Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398,723 i 1496).

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

a) cechy tłumaczenia uwierzytelnionego to: na dokumencie zawierającym tłumaczenie tłumacz umieszcza pieczęć zawierająca w otoku imię i nazwisko tłumacza, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma on uprawnienia, oraz pozycje na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach wymienia się również pozycję, pod którą tłumaczenie są odnotowywane w repertorium. Ponadto na tłumaczeniu tłumacz zamieszcza informację czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału, czy z tłumaczenia, czy z odpisu oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

b) cechy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem stanowi klauzulę zamieszczaną w formie pieczątki albo nadruku komputerowego, na przedkładanym dokumencie lub na oddzielnej karcie. Jeżeli poświadczenie dokonane jest na oddzielnej karcie musi być ona trwale spojona z dokumentem, umieszczona za tym dokumentem, a nie przed nim, a na złączeniu tych kart powinna być zamieszczona pieczęć urzędowa notariusza. Klauzula może być umieszczona również na tej samej kartce co kopia dokumentu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do odrębności jej tekstu od dokumentu. Jeżeli poświadczany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia) notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Cechy kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem stanowi klauzulę zamieszczaną w formie pieczątki albo nadruku komputerowego, na przedkładanym dokumencie lub na oddzielnej karcie. Jeżeli poświadczenie dokonane jest na oddzielnej karcie musi być ona trwale spojona z dokumentem, umieszczona za tym dokumentem, a nie przed nim, a na złączeniu tych kart powinna być zamieszczona pieczęć urzędowa notariusza.Klauzula może być umieszczona również na tej samej kartce co kopia dokumentu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do odrębności jej tekstu od dokumentu. Jeżeli poświadczany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia) notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.